איסוף דם טבורי בשבת

ה׳ במרחשוון ה׳תש״פ (נוב 3, 2019) | שו"ת, הריון ולידה, שבת

נשאלתי, אם פרוצדורת איסוף דם טבורי מותרת בשבת

דם טבורי הוא דם המופק מחבל הטבור של היילוד ומן השליה. דם זה מהווה מקור לתאי גזע, אשר יכולים לשמש לטיפול במגוון מחלות שטופלו בעבר בתאי גזע ממח עצם. כיום ניתן להשתמש בתאים אלה לטיפול במחלות המטולוגיות כדוגמת אנמיה פנקונית ולוקמיה. בנקי דם טבורי החלו לפעול ממחצית שנות התשעים בעקבות ההתקדמות בתחום השתלת תאי גזע. בנקים פרטיים מאפשרים לשמור את הדם לשימוש המשפחה והתינוק בלבד, וגובים תשלום על כך. לעניינינו, הפרוצדורה מותרת בשבת, ומן הטעמים הבאים, הראשון, חובל. במשנה נאמר, "שמונה שרצים הצדן חייב" (שבת ק"ז ע"א). ובגמרא מחלוקת מה טעם הצדן חייב, " רב אמר משום צובע, ושמואל אמר משום נטילת נשמה" (שם, שם). ובמסקנת הסוגיה מתבאר, כי גם לדעת רב, בשחיטה יש איסור משום נטילת נשמה, אלא שבנוסף עובר גם על איסור צובע (צביעת מקום שחיטת הבהמה) . רוב  הראשונים למדו שהאיסור הוא משום נטילת נשמה (רש"י שם ד"ה 'השוחטו' ותו"ס ד"ה 'כי היכי'). הרמב"ם פסק שהוצאת דם יש בה משום מפרק שהיא תולדת של מלאכת דש "…. וכן החובל בחי שיש לו עור חייב משום מפרק (הל' שבת פר' ח' הל' ז'-ח'), השולחן ערוך סתם ולא פירש את טעם האיסור (או"ח סי' שט"ז). המשנה ברורה הזכיר את דעת רוב הראשונים, "טעם לחיוב חבלה הוא מפני נטילת נשמה שבאותו מקום כי הדם הוא הנפש" (שם ס"ק ח'), כיוון ששאיבת הדם מחבל הטבור נעשית לאחר הלידה שכבר נותק ממחזור הדם של האם ועל אף שעדיין מחובר לשליה אין בכך משם נטילת נשמה, גם אין לחשוש משום מפרק שאין זה כחליבה שמפרק החלב מהעטין, שכן כאן עושים נקב המנקז דרכו את הדם. לדעת הרב יעקב אריאל דוחה הנימוק שאינו עושה כדרך חליבה וסחיט, אך מתיר מטעם אחר והוא שאין איסור דישה באבר מת (אהל של תורה ה' סי' ל"ו, הרב אשר וויס שו"ת מנחת אשר ח"א סי' כ'). השני, צובע. כלל בהלכות שבת שכאשר עושה אדם מלאכה שאין צריך לגוף המלאכה אלא למטרה אחרת, כגון מכבה נר שלא על מנת לעשות פחמים, חופר גומא ואינו צריך את העפר שהוא פטור (שבת ק"ז ע"ב) החתם סופר מגדיר כי מלאכת צובע היא רק כאשר אדם מעונין לתקן חפץ מסוים על ידי שינוי צבעו, אך כאשר כל שמטרתו אינה צביעתו אלא לשם תיקון דבר הנצבע, אינו חייב על מלאכת צובע כלומר, הפטור אינו רק מטעם "מלאכה שאינה צריכה לגופה" או מקלקל, אלא שאינו נחשב כלל לצביעה (חידושים כתובות ה' ע"ב), אם כן כאן מדובר בצביעה שאין בה כל צורך, יתירה מזו אין בה כל עניין, ואף לשיטת רש"י אין בדיקור הוצאת הדם משום צביעה. השלישי, פיקוח נפש. ההיתר לחלל שבת משום "פקוח נפש" מצריך לדעת הפוסקים שיהיה הצורך הרפואי לפנינו, כגון חולה שנמצא לפנינו ואין רפואתו ידועה, שרק אז התירו לדוגמא נתיחת המת כדי שנדע מהנתיחה כיצד לרפאות, שאם לא כן אין הדבר נחשב ל'פיקוח נפש' (נו"ב מהדו"ת יו"ד סי' ר"י, ובניין ציון סי' ק"ע), אך התירו איסור דרבנן (רבנו ירוחם, הובאו דבריו בב"י סי' שכ"ח, שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ז).  ועוד שישנם החולקים וסוברים שכאשר יש חשש עתידי אף שכעת אין סכנה לפנינו ניתן להקל משום פיקוח נפש  (שבט מיהודה ח"א בהע' נוספות לפרקים ח'-י'),  הרב אשר וויס פוסק שאף אם אין כל צד להקל מצד 'פיקוח נפש' אך כיוון שמוציאים תאים אלו לשם ריפוי והצלה יש בכך צורך גדול ומצווה (שו"ת מנחת אשר כ"א ס' כ"א).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד