בן שאמו מבקשת ממנו שלא יעזוב את מיטת חוליה, כיצד ינהג?

י״ח בשבט ה׳תשפ״ב (ינו 20, 2022) | כיבוד הרים, שו"ת

אקדים, חז"ל מפליגים בשבחה של מצוות כיבוד אב ואם, המוגדרת בדרמטיות כחמורה שבחמורות! (ירושלמי פאה פ"א). ידועה אמרתו של רבי יוחנן, שאביו נפטר כשאמו הייתה מעוברת ואמו נפטרה מיד אחרי לידתו, "אשרי מי שלא חמאן" [=ראה את הוריו], ופירש רש"י "שאי אפשר לקיים כבודם ככל הצורך והוא נענש עליהם" (קידושין ל"א ע"ב). והרמב"ם הוסיף ואומר "שהיא מצוות עשה גדולה" (ממרים, פ"ו, ה"). לעינינו, ישתדל וכשצריך לצאת לענייניו ידאג שאחר יסעד את אמו, ומן הטעמים הבאים, הראשון, כיבוד הורים. בהלכה קיימים שני גדרים למצוות כיבוד אב ואם, 'כיבוד' ו'מורא', בספרא לפרשת קדושים עמדו על ההבדל שבין שתי מצוות אלו "איזהו מורא, לא ישב במקומו, ולא מדבר במקומו, ולא סותר את דבריו. איזהו כיבוד, מאכיל ומשקה ומלביש ומכסה, מכניס ומוציא". (שם י"ט ג'). מלשון חז"ל "מאכיל ומשקה…"נראה כי אין המדובר רק במחווה ורצון טוב ל"פנק" את ההורים שהרי כללו באותה ברייתא בהמשכה "…מלביש ומכסה", משמע מציאות בה האב והאם אינם מסוגלים עוד ללבוש את בגדיהם ולכסות גופם בעצמם, וכך גם "מאכיל ומשקה" מציאות בה ההורים אינם יכולים לאכול בכוחות עצמם ועל הילדים לעשות זאת עבורם. השני, גדר המצווה. בתלמוד מובאת שאלה "עד היכן כיבוד אב ואם"? הגמרא מספרת סיפור "רב אסי הוה ליה אמא זקינה, אמרה ליה, בעינא תכשיטין (אני רוצה בתכשיטים), עבד לה (עשה לה). בעינא גברא (מבקשת איש להינשא לו) נייעין לך (נחפש בשבילך) בעינא גברא דשפיר כותך (אני מבקשת שתמצא נאה כמותך), שבקה ואזל לארעא דישראל (עזב והלך לארץ ישראל). מדוע נטש רב אסי את אמו? פרשני התלמוד סבורים שיד הטירוף בדבר, "והכיר שנטרפה דעתה וברח שלא יוכל לצאת ידי שמים" (תו"ס ר"י הזקן). טיפול בהורה שנטרפה דעתו הוא קשה עד בלתי אפשרית ובמצבים בלתי אפשריים עדיף להתרחק כדי שלא לעמוד במצב של התנגשות ערכית ומעילה ישירה ומפורשת בחובה הדתית. כך פוסק הרמב"ם "מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהן, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתטו ביותר יניחם וילך לו ויצווה אחרים להנהיגם כראוי להם" (הל' ממרים פ"ו ה"י). מה פירוש ההיגד 'אי אפשר לו לעמוד'? אפשר לפרש שחובת הכיבוד קשה עליו מאוד. הרמב"ם קובע כאן את גבול החובה לקיים את מצוות כיבוד אב ואם. כאשר הבן אינו מסוגל לכבד את ההורה בעקבות שיטיון אובייקטיבי של ההורה, כאן מסתיימת החובה. הראב"ד ושאר המשיגים על הרמב"ם חולקים וסבורים שאין למצוות הכיבוד גבול. יש המפרשים את דברי הרמב"ם באופן שונה, כוונת הרמב"ם היא במקרה שאי אפשר לו לעמוד אתם מפני שהיות ונשתטו ביותר יש מן ההכרח להתנהג אתם באלימות כקשירתם בחבלים או להכותם, וזה הבן לא יוכל לעשות מפני צו התורה עליו לפי פרשנות זו, לא נפטר הבן ממצוות כיבוד אב ואם (שו"ת 'ציץ אליעזר' חי"ב סי' נ"ט). הרב וואזנר נשאל "מי שיש לו אב זקן בגדר עבר ובטל והוא אצל הבן, והבן מטפל בו כל היום, ועי"ז בטל ממלאכתו… ואשתו של בן אינה מסכמת לזה וגורם היזק גמור בשלום בית? …ואם עושה בעצמו גורם רעה לביתו ולשלום בית – יראה יותר דיעשה ע"י אחרים…מלבד שאם יש חשש שבבית מושב זקנים יגרמו ח"ו להאב נזק ממש או יקצרו ימיו… בנדון דכב' מעלתו דכבר נשא אשה, ומוטל עליו לפרנס ביתו, ומוטל עליו שלום ביתו וגדר ואהבת לרעך כמוך כלפי אשתו, וסוף סוף אינו מפקיר את אביו כשיהיו בבית מושב זקנים ויכול להוסיף כבוד אב על ידי עין פקוח תמידית שם אם כן שלום ביתו עדיף" (שבט הלוי ח"ט קצ"ז),

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד