גילוח תוך כדי האבלות

כ״ט במרחשוון ה׳תש״פ (נוב 27, 2019) | שו"ת, אבלות

נשאלתי, ממי שאחיו נפטר, האם רשאי להתגלח כדי שלא יבין אביו החולה שבנו נפטר.

אקדים, המקור לכך שהאבל אסור בתספורת הוא מהאזהרה שהזהיר משה רבנו את אלעזר ואיתמר בני אהרון, אחרי מות אחיהם נדב ואביהוא, "ראשיכם אל תפרעו", מכאן לומדים שכל המתאבל אסור לספר שיערו אלא מגדל את שיערו פרע. לעניינינו, נראה להקל ומן הטעמים הבאים, הראשון, אבלות דרבנן. בגמרא נאמר כי רבן גמליאל התיר לעצמו רחיצה בחמין בגלל היותו איסטניס (מעודן) רק בגלל שהיה זה בלילה שאחר יום הקבורה, שאז האבלות ואיסוריה הם מדרבנן בלבד, בעוד שביום הקבורה עצמו איסורי האבלות הם מן התורה וגם לאיסטניס לא היו מתירים לרחוץ (ברכות ט"ז ע"ב). זוהי דעת חלק ניכר מן הראשונים (רי"ף, רמב"ם, בה"ג, אור זרוע, מהר"ם מרוטנבורג ומרדכי). רב האי גאון (מובא בתורת האדם עמ' קע"ד ובטור יו"ד שפ"א), סבור שגם בלילה שאחרי יום הקבורה האבלות היא מדאורייתא. הרי"ף מזכיר שיש מרבותינו הסוברים שאבלות דאורייתא כל שבעה. (ט' ע"ב משלטי הגיבורים אות ב', שאומר שזהו רב האי גאון). אולם הפרישה סבור שלרב האי גאון רק הלילה הראשון דאורייתא והשאר דרבנן (שפ"א ס"ק ד'). לעומתם יש הסבורים (תוס' ורא"ש) שאין כלל אבלות מן התורה וגם אבלות של היום הראשון היא מדרבנן, אלא שהיא עדיין חמורה יותר, ולכן איסטניס ושאר המצטערים אינם יכולים לרחוץ ביום הראשון. השולחן ערוך לא נקט במפורש דעה מסוימת, אולם מאזכורו את מנהג העולם (שצ"ט י"ג), והסבר הרמ"א שם על כך, וכן מכך שמתיר ליולדת אבלה לרחוץ ואינו מחלק בין יום ראשון לשאר ימים, הסיק הרב עובדיה יוסף שאבלות כלל אינה מדאורייתא, אף לא ביום הראשון (חזון עובדיה אבלות ב' עמ' קס"ג). השני, גילוח הזקן. במסכת שמחות מוזכר איסור הגילוח "לתספורת כיצד? אסור בנטילת שיער: אחד ראשו ואחד שפמו ואחד זקנו ואחד כל שיער שבו".  (פ"ז הי"א). ואולם, הגמרא במסכת מועד קטן לומדת את המקור לאיסור תספורת באבלות מן הפסוק "ראשיכם את תפרעו", שם נראה שמדובר רק בשיער הראש (כ"ד ע"א). הרמב"ם פוסק "ומנין שהאבל אסור בתספורת? שהרי הזהיר בני אהרון 'ראשיכם  אל תפרעו' – מכלל שכל המתאבל אסור לספר שערו אלא מגדל פרע. וכשם שאסור לגלח שיער ראשו, כך אסור לגלח שיער זקנו וכל שיער שיש בו" (הל' אבל פ"ה ה"ב). משתמע מלשון הרמב"ם שהאיסור הבסיסי הוא תספורת שיער הראש, וגילוח הזקן הוא רק תוספת לאיסור הבסיסי. במסגרת דיונו הנרחב בשאלה האם מקור אבלות הוא מן התורה או מדרבנן, העלה הרמב"ן דעה, שניתן לחלק בין איסורים שונים – בין אלו האוסרים על אדם להתעדן, האסורים מדאורייתא, לבין אלו הכופים עליו צער, אלו האחרונים, מסביר הרמב"ן, אסורים רק מדרבנן. ונראה, שלפחות לפי שיטה אחת בראשונים יש לדייק ולומר כך גם לגבי גילוח (הרי"ץ גיאת). השלישי, חולה. כתב הערוך השולחן "…ודע כי החולה אסור לו להחמיר לנהוג אבלות בדבר שיקלקל בריאותו ואפילו חולה שאין בו סכנה יזהר מישיבה על הקרקע או לילך יחף אם תתקלקל בריאותו ע"י זה ורק ישמור בדברים שלא יהיה קלקול לבריאותו" (של"ז סעי' ג'). עוד קבעה ההלכה שאין מודיעים לחולה על מות קרוביו "חולה שמת לו מת, אין מודיעין אותו, שמא תטרף דעתו עליו. ואין קורעין חלוקו, ואין בוכין ואין מספידין בפניו, שלא ישבר לבו ומשתיקין את המנחמין מפניו" (יו"ד סי' של"ז א'). ואם החולה שואל אודות קרובו, יאמרו לו שהוא חי, ואם נודע לו אין קורעים את חלוקו. ואף אם הוא מטושטש מחמת חוליו, שאינו מרגיש מה שעושים לו, אין קורעים בפניו שמא ירגיש. ואין בוכים ואין מספידים בפניו, שלא יישבר לבו (ש"ך שם ס"ק א'), ומשתיקים את המנחמים מפניו.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד