האם את נרות השבת תדליק במחלקה בו אוכלת האישה עם בעלה המאושפז או במקום השינה?

ז׳ בכסלו ה׳תשפ״ב (נוב 11, 2021) | שו"ת, שבת

אקדים, מצווה מדברי חכמים להדליק נר לכבוד שבת "הדלקת נר בשבת אינה רשות….אלא חובה…ומדליק את הנר… וחייב לברך קודם הדלקה…אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים" (רמב"ם הל' שבת פ"ה ה"א), קיימת דעה שהדלקת הנר בשבת היא מצווה מן התורה (יראים תכ"ט), דעה זו לא נתקבלה להלכה, לעניינינו, תדליק האישה את נרות השבת במקום בו הם סועדים, ותשאיר אור דלוק במקום בו היא ישנה, וזאת מן הטעמים הבאים. הראשון, שלום בית. שלום בית מוזכר בהלכה כטעם שמפניו יש להדליק נרות "אמר רבא, פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה – נר ביתו עדיף, משום שלום ביתו" (שבת כ"ג ב'), ובמקום אחר "…מאי ותזנח משלום נפשי? – אמר רבי אבהו, זו הדלקת נר בשבת" (שבת כ"ה ב') "…שלא היה לו ממה להדליק, ובמקום שאין נר אין שלום, שהולך ונכשל והולך באפילה" (רש"י שבת כ"ה ב'), על כן כדי שלא יהא הולך ונכשל כטועם להדלקת נרות שבת וכדי שלא יהא הולך ונכשל אך הוא אינו הטעם העיקרי להדלקת הנר ראוי להשאיר אור בכל החדרים "יהא זהיר וידליק בכל החדרים שהולך שם…"(מג"א סי' רס"ג ס"ק א', ובמ"ב שם ס"ק ב'). טעם 'שלום ביתו' מוזכר בהקשר של דיני קדימה כשאין לו די כסף גם לנר חנוכה וגם לנר שבת "היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי השם הנמחק לעשות שלום בין איש לאשתו…" (רמב"ם מגילה וחנוכה ד' י"ד), ועוד שדרשת הפסוק שעליו סמכו חכמים "ותזנח משלום נפשי", מדרש אגדה הוא. השני, מקום הסעודה. הטעם העיקרי להדלקה קשור במקום הסעודה. מרבית הראשונים הטעימו את סיבת התקנה להדליק נר בשבת מפני עונג האכילה "…דחובה היא שיסעוד במקום הנר משום עונג…"(תוס' שבת כ"ה ב' ד"ה "הדלקת נר בשבת חובה"), ומטעם נוסף כבוד שבת, "כבוד שבת הוא שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא…"(רש"י שבת כ"ה ב' בד"ה "חובה"), אם כך יש להדליק דווקא במקום הסעודה. הרמב"ם הביא את שני הטעמים "…ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומטה מוצעת שכל אלו לכבוד שבת הן" (רמב"ם הל' שבת פ"ל ה'), וכן "…ומדליק את הנר שזה בכלל עונג שבת…"(שבת פ"ה הל"א), וכלל לא הזכיר 'שלום בית', השלישי, הטעם מפני 'שלום בית' נוגע גם למקום הסעודה. בשאלה האם להקדים סעודת שבת בקיץ כשהימים ארוכים כתב הכל-בו "…שאין אוכלין מבעוד יום כל כך…לפי זה אין לאכול כי אם במקום הנר, ועוד סמך מדאורייתא, משום שלום הבית, ואם היה מותר להקל כל כך ולאכול מבעוד יום, מה שלום הבית איכא" (כלבו סימן ל"א), מדברי הכל-בו משמע שגם במקום הסעודה צריך נר דולק ועל כן יש להמתין עד שקצת חשיכה ורק אז להדליק הנר, ושאין לאכול מידי מוקדם בשעה שהנר אינו ניכר, ועל אף שניתן היה לקיים את טעם 'שלום בית' משחשכה ובשאר החדרים בהם ישנים. בנוסף, רצוי לציין כי קיימת גרסה תלמודית לפיה הדלקת הנר קשורה בהכרח למקום הסעודה. גרסה זו שונה מן הגרסה המופיעה בתלמוד ולפיה עיקר ההדלקה דווקא במקום האכילה "…שאני אומר הדלקת הנר בשבת חובה לאכול אצל הנר" (ב"ח רס"ד ב'). בכל אופן יש לדאוג שגם במקום הלינה יהיה אור.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד