האם ברית הנעשית תוך כדי ניתוח לתיקון היפוספדיאס ע"י רופא שאיננו יהודי כשרה?

י״ג במרחשוון ה׳תשפ״א (אוק 31, 2020) | ברית, שו"ת

אקדים, היפוספדיאס הוא מום מולד בצינור השופכה. המום נחלק לשלוש דרגות. בדרגות קלות מדובר בבעיה אסתטית בלבד, אולם בשאר הדרגות הטיפול בהיפוספדיאס הוא בניתוח, שבמהלכו יוצרים צינור שופכה חדש. בהיפוספדיאס הצינור שמוציא שתן משלפוחית השתן אינו מסתיים במקום המקובל ולרוב מתבטא בשינוי של צורת העורלה, ולכן נראה נימול חלקית. במהלך הניתוח מתבצעת גם הסרת הערלה. לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעמים הבאים, הראשון, מילת גוי. נחלקו התנאים בברייתא: "עובד כוכבים לא ימול ישראל מפני שחשודין על שפיכות דמים דברי רבי מאיר". (עבודה זרה כ"ו ע"ב), רבי מאיר אוסר על גוי למול מחשש שינצל את ההזדמנות לפגוע ביהודי. חכמים חולקים ולדעתם מותר בתנאי שישנם אנשים אחרים המשגיחים על מעשיו. הן לדעת רבי מאיר והן לדעת חכמים אין פסול עקרוני בברית מילה שנעשית על ידי גוי.  אולם בהמשך הגמרא מצאנו דעה הסבורה שאכן ישנו פסול עקרוני בכך שגוי ימול אחרים. מקור הפסול בפסוק "ואתה את בריתי תשמור", משמע שדווקא אתה (אברהם) וזרעך כמוך ימולו, להוציא עובדי כוכבים. רב חסדא מביא מקור נוסף לפסול ברית מילה שנעשתה על ידי גוי, "המול ימול", כלומר רק מי ששייך במצוות מילה, הוא ימול אחרים (כאילו כתוב הנימול ימול). הרמב"ם פסק "עכו"ם לא ימול כלל ואם מל אינו צריך לחזור ולמול שנייה" (הל' מילה פ"ב ה"א, שו"ע יו"ד רס"ד (בבית יוסף הובא מחלוקת האם כוונת הרמב"ם שאין צורך במעשה נוסף כלל או שמא יש לבצע הטפת דם ברית). הכסף משנה (שם) כתב שהרמב"ם הסתפק בשאלת כשרותו של עכו"ם למול אחרים ועל כן פסק שלכתחילה לא ימול אולם בדיעבד, אם מל, המילה כשרה. השני, מעשה או תוצאה. נחלקו ראשונים בגדר מצוות מילה, האם עיקר מצוות המילה היא מעשה כריתת הערלה, או, שעיקר המילה היא בכך שהאדם ללא ערלה, והמעשה מהווה הכשר למציאות זו. דיון מפורש בשאלה זו מובא בהקשר לסוגיה שעוסקת במילה על ידי גוי, יש מי שסבר "…מילה בכל טצדקי (אופן) שנחתכה ערלתו היא כשרה ואפילו על ידי חבורה בעלמא, והילכך אפילו על ידי גוי היא כשרה" (תו"ס רי"ד שם ד"ה ימול ארמאי). החולק למד מהקשר אחר, לדעתו, כשהאב יודע למול, אסור לו להניח לאחר שימול, וגם לאחר אסור למול ללא רשות האב, כי המצווה מוטלת על האב (אור זרוע  הל' מילה ק"ז אות ה'). בנו  של האור זרוע חולק וסובר כי האב יכול לתת לאחרים למול את בנו, וכל המצווה המוטלת עליו היא רק לדאוג שהבן יהיה נימול (מהר"ח אור זרוע  שו"ת סימן י"א). מדבריו עולה כי המצווה המוטלת על האב היא לדאוג שבנו יהיה מהול. השלישי, מקום סכנה. הרשב"א כותב שקטן הצריך מפני פיקוח נפש למולו בתוך ח', יש למולו תוך ח', אלא ש"אין זו מילה אלא חתיכת בשר בעלמא, ואין הפרש בזה בין גוי וישראל ואם לא גמרו את המילה כגון שנשארו עדיין ציצין המעכבין או שלא פרעו יחזרו לאחר שיתרפא ויטלו ציצין ויפרעו על ידי מוהל ישראל" (מובא בב"י יו"ד רס"ד) לעומתם, הסמ"ג סובר שהנימול על ידי גוי, צריך לחזור ולהטיף ממנו דם ברית (עשין כ"ח). להלכה כותב הרמ"א, עכו"ם שמל "יש אומרים דחייבים לחזור ולהטיף ממנו דם ברית, וכן עיקר" (יו"ד רס"ד סעיף א'), משמע שמילה פסולה אינה פוטרת מקיום המצווה, כשיטת הסמ"ג וההגהות מיימוניות. לעומת זאת, בהמשך הסעיף מביא הרמ"א את דברי הרשב"א בתשובה, ביחס למילה הנעשית קודם היום השמיני, ופוסק כי רק אם נשארו ציצין המעכבין את המילה או שלא נעשתה פריעה יש לחזור ולהטיף דם. אם כן נראה שקיימת מחלוקת בין הראשונים לגבי כל המקרים בהם הייתה מילה פסולה. לרוב הדעות פעולת מילה פוטרת מהטפת דם ברית, יש הסוברים שיש צורך בהטפת דת ברית.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד