האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

כ״א בתמוז ה׳תשפ״ב (יול 20, 2022) | שו"ת, מזוזה

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  – מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות הפיזיות של המים (חום המים, נעימות מרגיעה ומשחררת. לחץ הידרוסטאטי והפחתת משקל המטופל. לעניינינו, אין לקבוע מזוזה, ומן הטעמים הבאים, הראשון, דירת כבוד. בתלמוד נאמר "בית הכסא, ובית הבורסקי, ובית המרחץ, ובית הטבילה, ושהנשים נאותות בהן – פטורין מן המזוזה" (יומא י"א ע"א). בהמשך מובא שלימוד זה מקורו מהתורה, "יכול שאני מרבה אף בית הכסא, ובית הבורסקי, ובית המרחץ, ובית הטבילה – תלמוד לומר, בית, מה בית העשוי לכבוד – אף כל העשוי לכבוד, יצאו אלו שאין עשויין לכבוד" (שם). וכך פסק הרמב"ם "בית הכסא ובית המרחץ ובית הטבילה ובית הבורסקי וכיוצא בהם פטורין מן המזוזה לפי שאינן עשויין לדירת כבוד" (הל' מזוזה פ"ו ה"ט). הרמב"ם מנה תנאי זה כאחד מעשרת התנאים המחייבים מקום במזוזה, 'דירה כבוד' (בהלכה א'). וכך פסק השולחן ערוך "בית הכסא ובית המרחץ ובית הבורסקי ובית הטבילה…פטורין" (יו"ד סי' רפ"ו ס"ד) והעיר הש"ך שאף אם ירצה לכסות את המזוזה, כך שלא יהיה בהצבתה משום בזיון כתבי הקודש, אינו רשאי, לפי שאינם עשויים לדירת כבוד (שם, ס"ק י"א). השני, בית חיצון. במסכת קידושין מחלקים בבית המרחץ בין בתי גוואי (החדר הפנימי) לבתי בראי (החדר החיצוני), לענין קימה בפני תלמיד-חכם, משום דבבתי גוואי (החיצוניים) עומדים ערומים, ובבתי בראי (הפנימיים) עומדים לבושים (שם, ל"ג ע"א). ומובא שם "יכול יעמוד מפניו מבית הכסא ומבית המרחץ? ת"ל, "תקום והדרת", לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור" (שם, ל"ב ע"ב), משמע שהחדר החיצון מוגדר כ'דירת כבוד', ושמא יש מקום לחלק בין דירת כבוד לעניין קימה לבין דירת כבוד לעניין מזוזה, ומדין קימה לכבוד תלמיד חכם לא ניתן להסיק שהחדר החיצוני שקמים בו ייחשב לדירת כבוד גם לעניין חיוב במזוזה. השלישי. כבוד המזוזה. ההבחנה בין חדרים בהם הולכים לבושים לבין חדרים בהם הולכים ללא מלבוש נאמרה גם בהקשרים אחרים, "בית התבן… אם הנשים רוחצות בהם, כיון שעומדות שם ערומות, אין כבוד שמים להיות שם מזוזה" (יו"ד סי' רפ"ו ס"ב). ולפי זה יש להקשות, מדוע כתב השולחן ערוך שהטעם לפטור בבית המרחץ ובבית הטבילה הוא משום שאינם דירה של כבוד, ולא מפני שאין כבוד שמים להיות שם מזוזה, כפי שנקט בבית התבן שהנשים רוחצות בו? ונראה לומר שבית המרחץ פטור ממזוזה גם במקום שאין בו משום פגיעה בכבוד המזוזה, כגון החדר שעומדים בו לבושים. שכל הבית אינו בגדר העשויה לכבוד, ולכן כל הבית פטור ממזוזה. כשהמקום מיועד רק לרחצה, הוא פטור מצד עצמו, אך מקום שמשתמשים בו לעיתים גם לרחצה, חייב בעצם במזוזה, אלא שיש לכסותה מפני כבוד המזוזה. ולפיכך בריכה שבמהותה הינה מקום המיועד לרחצה ואף במקום שלבושים אין זה אלא  למחצה… בהגדרתה אינה דירה של כבוד ואינה חייבת במזוזה, כך פסק הרב יצחק יעקב וויס, ביחס למקווה על כל חדריו "ומעולם לא ראינו כזאת שהניחו מזוזה בפתחי המקוואות" (מנחת יצחק ח"ד סי פ"ט).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד