האם חולה המזלזל בהוראות הרופאים חייב לברך ברכת בברכת הגומל כשניצל?

ט״ז בסיון ה׳תשפ״ב (יונ 15, 2022) | שו"ת, כללי

אקדים, הגמרא אומרת שחולה שנתרפא צריך לברך ברכת "הגומל", והדבר נלמד מפרק ק"ז בתהילים, שם נזכר חולה שנתרפא בין ארבעת האנשים שצריכים להודות לד' על הצלתם. יורדי הים, הולכי מדברות, חולה שנתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים (ברכות נ"ד ע"ב). כך מובא ברמב"ם ובשו"ע (הל' ברכות פ"י ה"ח, סי' רי"ט). אלא שהטור ובעקבותיו המחבר הוסיפו ליתן בו סימן "וסימנך וכל החיי"ם יודוך סלה, ח'בוש י'סורים י'ם מ'דבר".לעניינינו, יברך ברכת "הגומל" ללא שם ומלכות, ומן הטעמים הבאים, הראשון. הסכנה. נחלקו הפוסקים האם מברכים "הגומל" רק על סכנה ממשיתאו שמא יש לברך גם על היחלצות מסכנה קלושה, יש שפוסקים שדווקא חולה שנפל למשכב, (רבינו יוסף, מובא בהג' המיימוניות ברכות פ"י, תו"ס שם, ד"ה "ואימא", הרמב"ן והרשב"א). בעל הערוך בשם רב האי גאון כתב שאפילו חש בראשו או בגרונו נהגו לברך אחר שקראו בתורה (ערך 'ארבעה', ובטור ובב"י, רי"ט). יש שפסוק שרק מי שהיה בסכנת נפשות וניצל צריך לברך (ראב"ד מובא בטור שם). להלכה נחלקו השו"ע והרמ"א. לדעת השו"ע כל חולה שנפל למשכב צריך לברך, אף כשאין בו סכנה (רי"ט, ח', וכן דעת כף החיים ס"ק מ"ו, ילקוט יוסף רי"ט, כ"ב).לעומת זאת לדעת הרמ"א רק מי שנתרפא מחולי שיש בו סכנה צריך לברך (שם). רוב האחרונים קבעו שהעיקר כדעת השו"ע . (מג"א ס"ק ח', בשם הב"ח, ועוד). הט"ז כותב שמי שנפל למשכב במשך שלושה ימים – מברך כשיבריא (אף אם לא היה בסכנת נפשות, ס"ק ה'). הסביר הביאור הלכה שזו הכרעת ביניים בין השו"ע והרמ"א (ד"ה 'כגון'). כך פסקו שו"ע הרב, ה'חיי אדם', ערוה"ש ועוד, ונראה שזו גם פסיקת המשנ"ב)  ס"ק כ"ח). למעשה עדות אשכנז לא מברכים הגומל אחרי שנפלו למשכב של שלושה ימים. השני. סיכן עצמו. מחלוקת הפוסקים האם חייבים להציל המאבד עצמו לדעת, הרמב"ם כותב שהוזהרנו "מלהתרשל בהצלת נפש אחד כשנראהו בסכנת מות או הפסד ויהיה לנו יכולת להצילו… ובאה האזהרה באומרו 'לא תעמוד על דם רעך'" (ספר המצוות רצ"ז). מקור חובת הצלת הזולת נלמדת גם מהשבת אבדה, הכוללת לא רק השבת ממון אלא גם השבת הגוף (סנהדרין ע"ג ע"א). ןמצוות "לא תעמד על רעך" באה כדי ללמד על הצורך להוציא הוצאות עבור כך. אלא שנחלקו הפוסקים האם התנגדותו להצלה של מי שנתון בסכנה פוטרת אחרים מן החובה להצילו? יש שכתבו שאפילו צועק אל תצילוני מצוה להצילו, וחוזר ומוציא ממנו את ההוצאות שהוציא עבור הצלתו (מהר"ם מרוטנבורג, סי' ל"ט, מור וקציעה סי' שכ"ח). החלקת יעקב כתב שחיוב זה נובע מכך שמחויבים להצילו מטעם להפרישו מהאיסור של איבוד עצמו לדעת (ח"א סי' ע"ב). ויש שהורו שמי שמאבד עצמו לדעת אין חובה להצילו (מנחת חינוך קומץ המנחה, מצווה רל"ז, גרי"פ פרלא בפירושו לספר המצוות להרס"ג עשין כ"ח דף קע"ב, ב' קע"ג, א'). השלישי. ברכת הגומל למסכן עצמו. רבי עזריאל הילדסהיימר נשאל על מאבד עצמו לדעת שניצל בדרך נס האם יברך ברכת הגומל, ותלה השאלה בדין קורבן תודה שאין לרשע להקריבו משום "זבח רשעים תועבה" (זבחים ז' ע"ב), ועל כן זה ששלח יד בנפשו אינו יכול להקריבו שהרי זו מצווה הבאה בעבירה וכך גם לעניין ברכת הגומל, אלא שדחה הדברים וכתב שלדעתו יש לברך ונוסח הברכה "הגומל 'לחייבים' טובות" מתאים ביותר למקרה זה, ועוד שנעשה לו נס מן השמיים ובוודאי שצריך להודות על כך (וכן כתב שו"ת לב חיים ח"ג סי' נ"ג). אך הדעה הרווחת שמי שסיכן עצמו בידיים פטור מהגומל (שו"ת מנחת אלעזר ח"ד סי' מ"ז, מנחת יצחק ח"ב סי' מ"ז, והגרש"ז אויערבאך בהליכות שלמה פכ"ג הערה 2, והם דנו שם למי שזלזל בהוראות הרופאים ועל ידי זה נפל למשכב, וכן פסק בשו"ת ציץ אליעזר ח"י סי' כ"ה פכ"ג).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד