?האם חולה רשאי לעלות לתורה בתענית ציבור על אף שאיננו צם

ח׳ בטבת ה׳תשפ״א (דצמ 23, 2020) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, חובת הצומות מוזכרת בנביא "כה אמר ד'… צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי…"(זכריה פר' ח' פס' י"ט) ומובאת להלכה "וארבעת ימי הצומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, צום הרביעי זה שבעה עשר בתמוז שהוא בחדש הרביעי, וצום החמישי זה תשעה באב שהוא בחדש החמישי, וצום השביעי זה שלשה בתשרי שהוא בחדש השביעי, וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחדש העשירי" (רמב"ם הל' תעניות ה' ד') לעניינינו, ניתן לעלות לתורה, ומן הטעמים הבאים, הראשון,חולה כמתענה. ההלכה קובעת שאין לעלות לתורה את מי שאינו מתענה "…שאין עומד לקרות בתורה בתענית ציבור מי שלא התענה" (שו"ע או"ח תקס"ו ו'), חולים אף שאין בהם סכנה פטורים מלהתענות בג' הצומות "…אם הוא חולה שאין בו סכנה בודאי פטור מלהתענות ואסור לו להחמיר על עצמו" (מ"ב סי' תק"נ ס"ק ד'), וכל זה גם בחולה שאין בו סכנה "רוצה לומר שהוא חלוש וחש בגופו, אף על פי שאין בו סכנה מאכילין אותו" (מ"ב שם ס"ק י"א). "…ומכל מקום אף הצריך לאכל לא יתענג עצמו בבשר ויין, רק כפי מה שצריך" (מ"ב סי' תק"נ ס"ק ה'), ועל כן נחשב החולה כמי שהתענה, ופרט ב"תשעה באב" שיש בו עינויים נוספים שלא פטרוהו מאלו אלא אם כן הכביד החולי (שו"ת חת"ס או"ח קנ"ז). השני,חיוב היום. קיימת מחלוקת האם חובת קריאת התורה בתענית נובעת מהתענית או שהיא נובעת מעצם היום, יש הסוברים שאינה מדין התענית אלא מעצם היום, וממילא אינה מונעת ממי שלא התענה לעלות לתורה (חת"ס שם בדעה השנייה), ויש מי שסובר שחיוב זה הוא מדין התענית (מהר"ם בן חביב מובאים דבריו בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' קי"ג), רבי עקיבא איגר הסתפק בכך אך עיקר ספקו היה ביחס לתפילת מנחה של יום הכיפורים, (שו"ת רע"א מהדורא קמא סי' כ"ד) השלישי,אכילה בשיעורים. קיימת מחלוקת האם דין "אכילה בשעורים" הנהוג ביום הכיפורים שייך גם בשאר תעניות, ולפי"ז חולה שאכל פחות מכשיעור יחשב כמתענה (ביאור הלכה תקנ"ד בד"ה "דבמקום חולי וכו') אמנם, תמהו על כך ובכדי ליישב חילקו בין חולה שהותר לו לאכול כרגיל, לבין בריא החושש שמא יחלה, שיאכל בשיעורים, וכגון שיש מגיפה בעיר (נשמת אברהם, ח"ד, סי' תקנ"ד סעיף ו' אות א', עמ' ע"ד, בשם הגרש"ז אויערבך). רביעית,אנוס כמי שהתענה. ההלכה מבחינה בין אכילה בתענית מחמת אונס, כגון חולי, לבין מי שלא התענה סתם (שו"ת שערי צדק או"ח סי' קי"ט). הרב אליעזר וולדינברג הורה למעשה שחולה יעלה לתורה ויברך (ציץ אליעזר, חלק ט"ו, סימן ל"ב). במאמר מפרי עטו של הרב יהושע בן מאיר שכותרתו "חיילים בתנאי שרב'" מובאת עצתו של הרב אברהם שפירא זצ"ל שמי שאינו מתענה מחמת פעילות מבצעית, לא יברך ברכת התורה בבקר, ובברכה שיברך בעת שיעלה לתורה יפטור עצמו מחיוב ברכת התורה של אותו היום.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד