האם יש לקבור את הנפטר עם שיניו התותבות?

כ״ט בניסן ה׳תשפ״א (אפר 11, 2021) | שו"ת, אבלות, כללי

אקדים, מערכת שיניים תותבות מחליפה את כל או כמעט את כל השיניים הטבעיות בפעולות הנגיסה והלעיסה, בעלת חשיבות אנטומית ופיזיונומית וכמו כן היא בעלת ערך קוסמטי-אסתטי רב. בעבר השיניים עבור התותבות היו מיוצרות מעץ ואף משיניהם של עבדים, בהתאם למעמדו ויכולתו הכלכלית של בעל התותבות. כיום השיניים עשויות מחומרים אקריליים. מערכת שיניים תותבות נפוצה מאוד אצל אנשים זקנים. לעניינינו, יש להבדיל בין שיניים תותבות קבועות לבין תותבות בלתי קבועות ומן הטעמים הבאים. הראשון, ניוול המת. רוב הפוסקים סוברים שניוול המת אסור מן התורה ושתי ראיות לכך, האחת, מרבי עקיבא שאסר ליורשים לבדוק קטן האם הביא סימני בגרות לפני שמכר בנכסיו אביו ומת "…ובאו בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה, ובאו ושאלו את רבי עקיבא: מהו לבודקו? אמר להם: אי אתם רשאים לנוולו… (בבא בתרא קנ"ד א', חו"מ רל"ה י"ג) והשניה, מסוגיית 'הולכין אחר הרוב', העובדה שמוציאים את הרוצח להורג ואין חוששים למיעוט שהם "טרפה" (מי שמסוגל לחיות רק י"ב חודש) (שו"ע אהע"ז סי' י"ז ל"ב). ועל הריגת "טריפה" אין נהרגין  "…רב כהנא אמר: אתיא מהורג את הנפש, דאמר רחמנא: קטליה, וליחוש דלמא טרפה הוה! אלא לאו משום דאמרינן זיל בתר רובא; וכי תימא דבדקינן ליה, הא קא מינוול…"(חולין דף י"א ע"ב). השני, הנאה מהמת. איסור הנאה מהמת האוסר נטילת אבר או שימוש בנפטר,  נלמד מגזירה שווה "…אתיא שם שם, מעגלה ערופה…מה להלן אסור בהנאה אף כאן נמי אסור בהנאה" (עבודה זרה כ"ט ע"ב), לדעת רוב הפוסקים הינו איסור תורה. השלישי, איברים מלאכותיים. נחלקו הפוסקים ביחס למעמדו של איבר מלאכותי שהושתל בגופו של אדם, יש הסוברים שהופך חלק מחלקי גופו, ואיסור להוציאו משום ניוול וביזוי, וכן איסור הנאה מן המת (שו"ת מנחת יצחק ח"ז סי' ק"א, הרב אלישיב מובא בשו"ת קב ונקי, חיו"ד סי' תל"ב), אולם הרבנים אויערבך זצ"ל ויבל"א הרב אשר וויס חילקו בין חלקים מלאכותיים הפועלים מעצמם בכוח חיצוני, ואשר מוחלפים מידי פעם, ולפיכך אינם בטלים לגוף, שלגביהם אין זה ניוול, כגון קוצב לב, או שיניים תותבות בלתי-קבועות, שעליהם לא חל איסור הנאה וחיוב קבורה עם המת, לבין חלקים מלאכותיים קבועים בגוף, המשמשים לחיזוק איברים, ואשר אינם מיועדים להוצאה או להחלפה, כגון שיניים תותבות קבועות, או חיזוקי מתכת לעצמות, שנחשבים כחלק מגופו של הנפטר, ואסורים בהנאה, וחייבים בקבורה עמו (שו"ת מנחת שלמה ח"ב סי' צ"ו אות ג' (וראה גם הגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם חיו"ד סי' שמ"ט סק"ג, שו"ת מנחת אשר ח"ב סי' קל"ב).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד