האם לדחות נכון לבקש לדחות ניתוח שבר בראש צוואר הירך, עד לאחר צאת השבת?

י״ג בכסלו ה׳תשפ״ב (נוב 17, 2021) | שו"ת, שבת

אקדים, שברי צוואר הירך מופיעים בחלקו העליון של הירך, בחלק המתחבר לאגן ומכונה בשם "צוואר הירך", שברים אלו נפוצים בקרב קשישים, ונובעים מחוסר יציבות הגורם לנפילות, ומתהליך דילול העצם, המגביר את פגיעותה, העדר ניתוח מסכן את שלום החולה, לעניינינו, על אף המקובל בעולם הרפואה שדחיית הניתוח עד שלושה ימים ממועד השבר אינה מעלה את אחוזי התמותה, אדם שעצם הירך שלו נשברה מצוי בסכנת חיים, בין 14-36 אחוזי תמותה (בשנה הראשונה), האחוזים קטנים בניתוח אורתופדי מתאים, וגדלים בלעדיו, על כן יש לנתח בשבת. ראשית, חולה שיש בו סכנה. נחלקו ראשונים האם עבור חולה שיש בו סכנה מחללים שבת לכל צרכיו, שיש מי שהתיר "לפי שאם הוא שיש בו סכנה הא משמע דלכל צרכיו מחללין ואע"פ שאין במניעת דבר שעושין לו סכנה" (מגיד משנה בדעת הרמב"ם הל' שבת פ"ב הל' י"ד), ויש החולקים שמותר רק דבר שבלעדיו עשוי להסתכן  "…ומדברי רש"י משמע, דלא שרי לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה אלא דווקא בדבר שאם לא יעשוהו לו הוא מסוכן למות בשבילו, אבל דבר שאף אם לא יעשוהו לו אינו מסוכן למות בשבילו, אין עושין אותו ע"י ישראל" (ב"י סי' שכ"ח), להלכה הובאו שתי הדעות "מכה של חלל אינה צריכה אומד, שאפילו אין שם בקיאים וחולה אינו אומר כלום, עושים לו…" (או"ח שכ"ח סעי' ד'), ומובאת הדעה השנייה "…אבל כל שברור שאין במניעת אותו דבר חשש סכנה אע"פ שמ"מ צריך הוא לו ורגילין לעשות לו, אין עושין אותו בשבת אלא ע"י גוי כדין חולה שאין בו סכנה, ובוודאי מהנכון להחמיר באיסור של תורה"(מ"ב שם ס"ק י"ד וט"ז), אף לדעה המחמירה יש לברר שההימנעות מאותה פעולה אסור לא תגרום שיכבד חוליו "דע עוד דאפילו לפי דעת האוסרים הנ"ל היינו דוקא בדבר שברור לנו שלא יכבד חליו ע"י מניעת דבר זה אבל בדבר שיש חשש שע"י מניעת דבר זה יחלש ויכבד חליו מחללין עליו השבת…" (ביאור הלכה שם בד"ה "רגילים"). כסניף יש לצרף דעתו של אחד מגדולי הראשונים הסובר שחיזוק הגוף כדי להתגבר על המחלה מהווה סיבה להקל "… ולפי דברי המאירי הנ"ל ביומא משמע שאם ע"י פעולת החילול הזה יתחזקו אבריו ג"כ אין למנוע דבר זה מאתו כיון שהוא חולה שיש בו סכנה" (שם). על כן נראה שאין לדחות את הניתוח וכפי שכתב בשמירת שבת כהלכתה "ואם יעילות הטיפול באופן האסור טובה יותר מאשר באופן המותר, עושין באופן האסור ומחללין עליו את השבת" (ח"א פל"ב סעי' כ"ז) שנית. סבל וייסורים. הפוסקים קבעו שייסורים וסבל עשויים לקצר חיים. דחיית הניתוח ובוודאי בגיל מתקדם כשהחולה שוכב מיוסר עלולה לקצר את חייו של החולה, "…שבדרך הטבע מי שאין לו יסורין יחיה יותר מעט דהיסורין גדולים נמי מקצרין החיים…" (אגרות משה חו"מ ח"ב סי' ע"ג אות ט') שלישית, פיקוח נפש. חולה שכבר נתון בסכנה גם בדחייה קצרה יש משום פיקוח נפש. ההלכה קובעת "…אם הוא סמוך ליציאת השבת ואפשר לשהות עד מוצאי שבת דבכגון דא אין השבת נדחית" (רמ"א או"ח שכ"ח סעי' ד'). יסוד זה מופיע בשולחן ערוך הרב ולפיו "אין צורך כלל לדחות את השבת" (שו"ע הרב שכ"ח סעי' י"ג). כל זה בתנאי בו ההמתנה עד למוצאי שבת אינה עשויה לדרדר את מצבו כלל (אין מדובר מצב סטטי, שאינו דוחה שבת, לדעת הרב אויערבך שש"כ כרך א' פל"ב הע' ב'), (הרב ד"ר מרדכי הלפרין, הלכות פקוח נפש, המעיין, תמוז תשנ"ו) וכך הורה הרב שלמה זלמן אויערבך למעשה להקל ולנתח בשבת ולא לדחות את הניתוח לאחר השבת.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד