האם לתת את התרופות מצילות החיים לחולי קורונה למי שאינם מחוסנים מבחירה?

א׳ באדר א׳ ה׳תשפ״ב (פבר 2, 2022) | שו"ת, כללי

אקדים, קיימות תרופות  האמורות לעכב את נגיף הקורונה שחדר לגוף ולמנוע ממנו להשתכפל ולעורר את התהליכים הדלקתיים הקשים המביאים לאשפוזים. הטיפול האנטי-ויראלי חוסם את יכולתו של הנגיף להשתכפל, להרוס איברים בגוף ולהדביק אחרים. תרופות מיועדות לחולי קורונה הנמצאים בתחילת המחלה ובסיכון לפתח סיבוכים, ובהם חולים הסובלים מדיכוי חיסוני, השמנת יתר, לחץ דם גבוה, סוכרת, מחלות ריאה ולב. התרופות ניתנות בהתאם למצבו של החולה והרקע שלו. לעניינינו, יש לתת את התרופה למי שנתון בסכנה גדולה יותר ומן הטעמים הבאים. הראשון, לא תעמוד על דם רעך. בגמרא מובא, "מנין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסטין באין עליו, שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך" (סנהדרין, ע"ג ע"א). מדברי הגמ' מבואר, אדם חייב להציל את חברו שנמצא בסכנה, רש"י הדגיש, "לא תעמוד על דם רעך – לא תעמוד על עצמך משמע, אלא חזור על כל צדדין שלא יאבד דם רעך" (ד"ה קא משמע לן). הר"ן כתב, הציווי לא תעמוד על דם רעך, כולל גם אדם שנמצא בספק סכנה שיש חובה לסייע לו בכדי להצילו (חידושים סנהדרין ע"ג ע"א). הגמ' הוסיפה, לא רק שצריך לסייע למי שנמצא בסכנה, אלא גם צריך להוציא הוצאות כספיות בכדי להציל אדם הנמצא בסכנה. ברמב"ם מובא "אף על פי שאין לוקין על לאוין אלו, מפני שאין בהן מעשה – חמורים הם, שכל המאבד נפש אחת מישראל – כאילו אבד כל העולם כולו, וכל המקיים נפש אחת מישראל – כאילו קיים כל העולם כולו" (הל' רוצח ושמירת הנפש פ"א, הל' ט"ז). השני, ספק סכנה. ההלכה קבעה כלל, אסור לאדם להיכנס אפילו לספק סכנה כדי להציל את חברו מסכנה וודאית, מקורה של הלכה זו נלמד מדין "שניים שהיו מהלכים במדבר וביד אחד מהם קיתון של מים, רבי עקיבא דרש, "וחי אחיך עמך" – חייך קןדמים לחיי חברך" (שם). בהתאם לכך פסק המשנה ברורה, "ואפילו ספק סכנה נמי עדיף ספיקו דידיה מודאי דחברו, אולם צריך לשקול הדברים היטב אם יש בו ספק סכנה, ולא לדקדק ביותר כאותה שאמרו המדקדק עצמו בכך – בא לידי כך". (או"ח, שכ"ח, ס"ק י"ט). האחרונים הוסיפו שכלל זה לא נאמר במקרה שהמים נמצאים בידי אדם שלישי, שאינו נתון בסכנת חיים, שרשאי להחליט למי לתת את התרופה (חזון אי"ש, סנהדרין סי' כ"ו וכן בשו"ת שבט יהודה). שלישי. ודאי עדיף מספק. הלכה רווחת היא שהוודאי עדיף מן הספק להצלה, כלומר, יש להקדים ולהציל את מי שנמצא בסכנה גדולה יותר (פרי מגדים, או"ח, שכ"ח, מש"ז, ס"ק א'). רביעי. לא מחוסן. המשנה מלמדת שאין לפדות מן השבי את שמכר עצמו לגויים, כגון, שלווה כסף ואין לו להחזיר, הגמרא הסבירה שמדובר במי שהתרגל למכור עצמו "שנה ושילש", על כן אין פודים אותו, אבל במקרה שמכר עצמו 'ללודים', רש"י מבאר, שמדובר באוכלי אדם, ייפדו אותם, ואף שכבר עשה כן בעבר, "שנה ושילש", זאת בגלל סכנת הנפשות שבדבר (גיטין מ"ו ע"ב). וכך פסק הרמב"ם (הל' מתנות עניים, פ"ח הי"ד).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד