האם מותרת השתלת עצם או אבר מבעלי חיים שאינם כשרים בגוף האדם

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כשרות

אקדים, השתלת איברים מבעלי חיים הולכת ומסתמנת כפתרון למחסור החמור באיברים להשתלה. המכשול הבסיסי להשתלה בין מינים, הוא באי-התאמה בין חומרים גנטיים, שיכולה לגרום לתגובת דחייה מיידית. החדרת חומר גנטי אנושי לחיה התורמת, היא דרך להתגבר על מכשול זה. בעל החיים שנבחר להיות התורם האידיאלי הוא החזיר. איבריו דומים לאברי אדם הן מבחינת הגודל והן מבחינת התפקוד. לעניינינו, אין כל מניעה להשתמש באיברי החזיר או כל בעל חיים אחר האסור שהרי אין מדובר באכילתו, ומן הטעמים הבאים. הראשון, צער בעלי חיים.  מקובל כי מקור איסור צער בעלי חיים בפסוק "כי תִרְאֶה חֲמוֹר שֹׂנַאֲךָ רֹבֵץ תַּחַת מַשָּׂאוֹ וְחָדַלְתָּ מֵעֲזֹב לוֹ, עָזֹב תַּעֲזֹב עִמּוֹ (שמות, כ"ג, ה'), שאם נראה חמור שמחמת כובד המשא שעליו, ניחלץ לעזרתו ונפרוק את המשא מעליו, ולכן אמרו חכמים, שמצוות פריקה קודמת למצוות טעינה. כלומר, כאשר נמצאים לפנינו שניים אחד מבקש עזרה בהטענת חמורו ואילו האחר מבקש עזרה בפריקת המטען שמוטט את חמורו, יש להקדים ולעזור לזה המבקש לפרוק את המטען מן החמור, שכן 'צער בעלי חיים' (שו"ע חו"מ סי' רע"ב סעי' י'). בתלמוד מובאת מחלוקת תנאים אם האיסור משתמע מפורשות מן המקרא, איסור דאורייתא, או שאין האיסור אלא מדרבנן (בבא מציעא, דף ל"ב, עמוד א'). למעשה הכריעו רוב הפוסקים שהאיסור הוא איסור דאורייתא‏‏ (בשיטה מקובצת, בבא מציעא שם, בנמוקי יוסף שם, ובכסף משנה על הרמב"ם בהלכות רוצח בהלכות רוצח ושמירת הנפש (פרק י"ג הלכה ט'), – כתבו, ששיטת הרי"ף והגאונים להלכה, שצער בעלי-חיים מדאורייתא, וכך מובא בטור וברמ"א חו"מ רע"ב, ט'). ואמנם לגבי דעת הרמב"ם (שם) ישנה מבוכה, רוב המפרשים סוברים שלדעתו האיסור מדברי חכמים, אבל לדעת הכס"מ והרדב"ז גם הוא מודה שהאיסור מדאורייתא. ולדעת האור שמח, לצער בכוונה אסור מן התורה, אבל לסייע כדי למנוע צער הוא מצווה מדברי חכמים. עיין באסיא ח"א ע' 263, ויחו"ד ה', ס"ד). השני, צורך האדם. בשאלה זו דנו כמה מהאחרונים ורבני דורנו. הנה הרמ"א כתב: "כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה משום צער בעלי-חיים". מקור דבריו הוא האיסור והיתר, והוסיף הרמ"א, שלכן מותר למרוט נוצות מאווזות חיות. "ומכל מקום העולם נמנעים משום דהוי אכזריות" (רמ"א אבן-העזר, סוף סימן ה') וכן התירו לצורך חולה, אפילו שאין בו סכנה (או"ה סי' נ"ט, אות ל"ו). אכן בשו"ת שרידי אש, שם, כתב לפי דברי הנמוקי-יוסף, שאם זה לצורך אדם ותשמישו – מותר, והאריך בזה ומסיק: "סוף דבר, דמותר לצער בע"ח לתועלת הרפואה, ולא עוד אלא שאין כאן מידת חסידות, שמידת חסידות היא במקום שנוגע רק לעצמו, ורשאי האדם להחמיר על עצמו, אבל לא במקום שנוגע לאחרים, כי מאי חזית דצער בע"ח עדיף טפי מצער החולים, שאולי יוכל לעזור להם. וכהאי גוונא כתבו התוספות, ע"ז, שם, דמשום כבוד ישראל – שרי, והיינו דבמקרה שנוגע לכלל, אין טעם להחמיר מצד מידת חסידות". וכן האריך הרב חפוטא (בנועם, כרך ד'), שכל היכא שאין המטרה לצער את הבע"ח – מותר.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד