האם מותר לבן לקשור את אמו כדי לאפשר לטפל בה?

כ״ה בשבט ה׳תשפ״א (פבר 7, 2021) | שו"ת, כללי

אקדים, קשירה היא צורת הרגעה הגורמת סבל רב למטופל בה, שמוכרת בבתי חולים פסיכיאטריים. על פי הנחיות משרד הבריאות אין לקשור חולה מעל ארבע שעות, ואם יש צורך בקשירה ארוכה יותר, חייבת להיות בדיקה מחודשת בתום כל ארבע שעות של מצבו הפיזי והנפשי של הנקשר. האדם הרשאי להורות על קשירה פסיכיאטר או רופא אחר. וגם אחות יכולה להורות על פעולה זו- במקרה ששני אלו לא נמצאים והצורך בקשירה הוא דחוף. לעניינינו, נראה שייתן לאחרים לקשור ואל יעשה כן בעצמו, ומן הטעמים הבאים: הראשון, הכאת הורה. ההלכה קובעת, "מי שהיו אביו ואמו רשעים גמורים ועוברי עבירות, אפילו נגמר דינן להריגה והם יוצאים ליהרג אסור להכותן ולקללם, …" (רמב"ם ממרים פ"ה הי"ב, יו"ד ר"מ סעי' ד' וה'),השני. נטרפה דעתם. נחלקו ראשונים ביחס למעשה המובא בתלמוד "רב אסי הוה ליה ההיא אמא זקינה, אמרה ליה בעינא תכשיטין, עבד לה (אמו הזקינה של רב אסי ביקשה ממנו תכשיטים, והכין לה), בעינא גברא נעיין לך, בעינא גברא דשפיר כותך (ביקשה ממנו גבר נאה כמותו) שבקה ואזיל לארעא דישראל וכו' (עזבה ועלה לארץ)(קדושין ל"א ע"ב), מכאן הסיק הרמב"ם, "מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם עד שירוחם עליהן, ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתטו ביותר יניחם וילך לו ויצוה אחרים להנהיגם כראוי להם (פ"ו ממרים ה"י), אך הראב"ד השיג וכתב "א"א אין זו הוראה נכונה אם הוא ילך ויניח לו למי יצוה לשמרם (שם, וכן הב"ח), כלומר, דווקא במצבים אלו יש יותר צורך בבן. דברי הרמב"ם הוסברו על ידי הרדב"ז "…מפני דהוא לא מצי לגעור בה ואחרים גוערים בה ואפשר ע"י הכאה תחזור משטותה ומעשים בכל יום בכיוצא בזה והבן אי אפשר לו לעשות דבר מזה ע"ש. הכוונה, לצוות לאחרים לעשות את מה שהוא אינו יכול לעשות להם, כך דייק בעל ערוך השלחן "דידוע שהמשתגעים ביותר בהכרח לאסרם בזיקים ובחבלים, והבן אין ביכלתו לעשות בעצמו כן, לכן מצוה לאחרים והוא ילך לו ע"ש (יו"ד ר"מ, ל"ב). השלישי. חבלה. התלמוד שואל "איבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו…רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא (רב לא הניח לבנו להוציא לו קוץ). מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא (מר בריה דרבינא לא הניח לבנו להוציא ליחה מכוויה) דילמא חביל (שמא יצא דם) והוה ליה שגגת איסור…" (סנהדרין פ”ד ע"ב) ולהלכה "המקיז דם לאביו או שהיה רופא וחתך לו בשר או אבר פטור, אע"פ שהוא פטור לכתחילה לא יעשה או להוציא סילון (קוץ) מבשר אביו או אמו לא יוציא שמא יעשה חבורה. במה דברים אמורים כשיש שם אחר לעשות, אבל אם אין שם מי שיעשה אלא הוא והרי הן מצטערין, הרי זה מקיז וחותך כפי מה שירשהו לעשות" (רמב"ם ממרים פי"ב ה”ז), אך השולחן ערוך פסק שאסור לבן לטפל באביו אם יש חשש שיצא דם,  "היה קוץ תחוב לאביו לא יוציאנו שמא יבוא לעשות בו חבורה, וכן אם הוא מקיז דם או רופא לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר אף על פי שמכוון לרפואה” (יו”ד רמ”א, ג’). אולם הרמ"א פסק כשיטת הרמב"ם שיש לחלק בין אם מזומן לפניהם אחר שיעשה זאת שאסור לבן לטפל באביו, לבין אם אין אחר שמותר "במה דברים אמורים בשיש שם אחר לעשות, אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה שירשהו לעשות". ועל כן נראה שאסור לו לבן לקשור את אמו אל הכסא מחמת שטותה. אלא עליו למסרה ולסדרה בידי אחרים שינהגו אתה על זו הדרך כפי ההכרח וכפי הציווי הרפואי (שו"ת ציץ אליעזר חי"ב, נ"ט).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד