האם מותר לבצע עיקור לבחור הסובל מפיגור קשה על רקע גנטי

כ״ג באב ה׳תש״פ (אוג 13, 2020) | שו"ת, כללי

אקדים, חסימת צינור הזרע בלועזית וזקטומיה, הוא הליך כירורגי שנועד לעיקור זכרים, ומשמש גם כאמצעי מניעה קבוע. בתהליך זה נאטמים או נקטעים צינורות הזרע ובכך נמנע מן הזרע להגיע לשופכה. במהלך הניתוח מאותרים צינורות הזרע. הצינורות נחתכים ואז נאטמים על ידי צריבתם או תפירתם לפחות בצד אחד. בתורה נאמר "לא יָבוא פְצוּעַ דַּכָּא וּכְרוּת שָׁפְכָה בִּקְהַל ד'", טעמי האיסור. רמב"ם- העדר יכולת להוליד יוצר מצב של נישואין לבטלה (מו"נ, ג' מ"ט), ספר החינוך, סלידת התורה מפגיעה אנושית באברי ההולדה (מצוה תקנ"ט). היהדות היא הדת היחידה האוסרת סירוס של בני אדם ובעלי חיים. לעניינינו, ניתן לבצע את הפעולה ומן הטעמים הבאים, הראשון, כרות שפכה. נחלקו הראשונים בביאור דברי רבא בתלמוד, "כרות שפכה בכולן, בין שנכרת הגיד, בין שנכרתו האשכים, בין שנכרתו חוטי האשכים" (יבמות ע"ה ע"ב). יש הסוברים שאותם צינורות (חוטים) היוצאים מהכיס לתוך הגוף – אינם בכלל חוטי האשכים האוסרים (רש"י, נמוק"י, וכך פסק חזון אי"ש אישות, סי' י"ב, סוף אות ז', אגרות משה אהע"ז ח"ד, סי' כ"ז-כ"ח), ויש חולקים וסוברים כי האיסור חל גם הצינורות הנמצאים מחוץ לכיס האשכים ואפילו בחלל הבטן (רמב"ם, איסורי ביאה פט"ז, ג', שו"ת ציץ אליעזר, ח"י סי' כ"ה). השני, אסורלבואבקהל. התורה אוסרת גם על ממזר לבוא בקהל, "לא יבא ממזר בקהל ד" ודרשו חז"ל ממזר ודאי לא יבא אבל ספק ממזר בא בקהל (קידושין ע"ג ע"א). בספק כרות שופכה אם מותר לבוא בקהל יש דיון בין האחרונים, ויש מתירים כמבואר באוצה"פ שם סק"י, והיינו משום די"א שכמו שדרשו בגמ' ממזר ודאי ולא ממזר ספק, ה"נ יש לדרוש "ולא כרות שפכה ספק", באופן כללי כתבו הפוסקים שבענייני סירוס, פצוע דכא וכרות שופכה ראוי להקל ולא להחמיר, שבשאלות של איסור לבוא בקהל ההידור הוא להקל ככל שניתן, ואין לנו לבקש חומרות בזה, לבל יודחו מקהל ד', כי זהו עניין של פיקוח נפש (שו"ת עין יצחק ח"א אבהע"ז סי', י', שו"ת מנחת שלמה ח"ג סי' ק"ג אות ט', שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' מ"ט), וכן לצרף, את העובדה שהספק הינו גם בדין וגם במציאות (אמרי יושר ח"ב סי' ו'). השלישי , סירוס זמני. נחלקו האחרונים האם מעשה סירוס הפיך נחשב בגדר סירוס האסור מן התורה, יש אוסרים (שו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' י"ב). יש שחילקו בין  אם צריך מעשה בידיים, כגון ניתוח, כדי לתקן את הסירוס הזמני, הרי זה אסור, אבל אם הסירוס יתוקן מאליו, אין בכך איסור סירוס (שו"ת אגרות משה חאבהע"ז ח"ד סי' ל"ב,  שו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' נא שער ב פ"ד אות י"ב).  ויש מי שכתב, שדווקא סירוס קבוע אסרה תורה, אבל אם מדובר בסירוס שיש לו רפואה, אין לנו לחדש מדעתנו איסור (שו"ת דבר יהושע ח"ג אבהע"ז  סי' ז'), פעולה כירורגית זו הינה הפיכה. הרביעי. ניתן לפרות ולרבות. כיוון שכיום ניתן לקחת זרע מאשכיו ומפרים זרעו במבחנה, ורבים שלא היה להם אפילו תא זרע אחד, שנפקדו בזרע של קיימא בזרעם בדרכים החדשות, וא"כ יש לדון שאין אדם זה כמי ששתה כוס של עקרין להחשב פצוע דכא, וכרות שפכה, לפי שיכול להביא בנים מזרעו, ועל כן אין לראות בכך עקרות גמורה ולהגדירו כמי שאסור לבוא בקהל (עיין פצוע דכה בעקרות יתרוגנית – שו"ת הרב יעקב אריאל, הרב שלמה דיכובסקי, הרב דוב ליאור, הרב חיים גדליה צימבליסט, הרב בקשי דורון זצ"ל, אסיא ע"א-ע"ב, שבט תשס"ג (ינואר 2003) כרך י"ח, ג'-ד').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד