האם מותר להשיא זוג, כשבת הזוג חולה במחלה חשוכת מרפא וימיה ספורים?

כ״ד באב ה׳תשע״ט (אוג 25, 2019) | שו"ת, בינו לבינה, כללי

אקדים, נישואים נחשבים בהלכה לדרך היחידה בה ניתן לקיים את מצוות פרו ורבו. המונח בתלמוד למוסד הנישואין הוא "כניסה לרשות הבעל". שלב זה בפשטות הוא כניסת האישה, למטרת נישואין, לביתו של הבעל. ההתייחדות של שני בני הזוג בביתם שלהם היא זו שיוצרת את הנישואין הגמורים. ישנן מספר שיטות הלכתיות כיצד לבצע את המעבר לשלב זה. לעניינינו, ניתן להשיא בדוחק, ויש לשקול היטב את הנסיבות, ומן הטעמים הבאים. הראשון, חופה. בתלמוד מבואר כי לאחר הקידושין, כדי שהאישה תחשב "נשואה", צריך הבעל להכניס את אשתו ל"חופה" (כתובות פ"-פ"ה, קידושין, ה' ע"א). ונחלקו הראשונים והפוסקים מהי ה"חופה" שעושה "נישואין", הרמב"ם כתב שאין הנישואין חלים "עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד עמה ויפרישנה לו, וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נישואין בכל מקום" (הל' אישות, פ"י ה"א, שו"ע אהע"ז סי' נ"ה סעי' א'), ומבואר בדבריו שהחופה היא הייחוד בין הבעל לאשתו. אולם אחרים סברו חופה היינו "כל שהביאה הבעל מבית אביו לביתו לשם נישואין", ולדעה זו, "אנו נוהגים עכשיו לעשות נישואין בלא יחוד" (ר"ן כתובות ב' ע"א מדפי הרי"ף, וברמ"א שם). השני, נידה. המשנה קובעת: "וכל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין – הולד ממזר. ואיזה זה? זה הבא על אחת מכל העריות שבתורה" (קידושין ס"ו ע"ב). בהמשך הדיון  נאמר, שכלל זה תקף לגבי כל העריות, למעט אחת: נידה, שקידושין תופסים בה, ואין ולדה ממזר(ס"ז ע"ב – ס"ח ע"א). לנידה יש, אם כן, מעמד חריג בין העריות, אלא שנחלקו הראשונים כיצד לנהוג למעשה, דעת הרמב"ם "המקדש אחת מן העריות לא עשה כלום, שאין קידושין תופסין בערוה, חוץ מן הנדה, שהמקדש את הנדה הרי זו מקודשת קידושין גמורין, ואין ראוי לעשות כן" (אישות פ"ד הי"ב). שני טעמים נאמרו מפני מה כתב הרמב"ם "ואין ראוי לעשות כן", א. כיוון שאינה ראויה לחופה. ב. שמא יגע בבשרה. (ה"ה). ואילו הרא"ש לא חשש לכך (כתובות פ"ה סי' ו'), להלכה, השולחן ערוך פסק כהרמב"ם (אהע"ז סי' ס"א סעי' ב'), ואילו הרמ"א היקל, והוסיף "וטוב להודיע לחתן שהיא נידה". השלישי, אישה חולה. הגמרא עוסקת בחיובו של הבעל להעלות מזונות לאשה אם הגיע הזמן שנקבע לנישואין, ועדיין לא נשאה. ושם נאמר, "חלתה היא (ואינה יכולה להינשא), מהו (האם חייב לזון אותה)? בהמשך הגמרא דנה בהבדל שבין חלתה האישה ובין פירסה נידה למרות שבשניהם אינה ראויה לביאה! (כתובות ב' ע"ב). ניתן להסביר זאת לרמב"ם ולרא"ש, לכל אחד לפי שיטתו. להרא"ש שחופה קונה גם כשאינה ראויה לביאה, א"כ הוא הדין באשה שחלתה, ולדעת הרמב"ם הסובר שחופה שאינה ראויה לביאה אינה קונה, הוא הדין לאישה שחלתה. בשדי-חמד כתב בשם שו"ת בית-יהודה (אה"ע סי' י"א) שגם למ"ד חופת נידה אינה חופה, חופת חולה שמה חופה. כי חופת נידה פסולה משום אריא דרביעא עליה, מה שאין כן בחופת חולה, שאם תרצה לחבול בעצמה ולאפשר לבעלה לבוא עליה הרי היא רשאית. ומכיון שאין דבר עצמי המונע את בעלה מלבוא עליה, "חופה הראויה לביאה" מיקרי. וכתב עליו השד"ח שהסברה הפוכה. ודבר שאינו ראוי מצד המציאות נחשב יותר אינו ראוי מדבר שאינו ראוי מצד הדין (מערכת חתן וכלה סי' כ'). ועי' נשמת אברהם (אה"ע סי' ס"א עמ' רע"ד).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד