?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

י״ג באב ה׳תשפ״ב (אוג 10, 2022) | שו"ת, טומאת כוהנים

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים…כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים…"(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה…"(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר שלא ליטמא במת ולא לכל טומאות הפורשות ממנו"(יו"ד שס"ט) לעניינינו, נראה לאסור ומן הטעמים הבאים, ראשית, טומאת כוהנים. נחלקו הדעות האם כוהנים מוזהרים על טומאה בזמן הזה כשאין המקדש בנוי, יש הסוברים שאין איסור חל כלל ו אף לא מדרבנן (הראב"ד השגות על הרמב"ם הל' נזירות  פר' ה' הל' ט"ו), והטעם, כיוון שהם טמאי מתים ואין הזאת מי חטאת נוהגת בהם כיום (משנה למלך הל' אבל פ"ג ה"א, ובשו"ת רע"א תניינא סי' י"ח). אחרים למדו שאף לשיטת הראב"ד קיים איסור מדרבנן (רמב"ן תורת האדם עמ' קל"ו). לעומתם, יש הסוברים שטומאת כוהנים נוהגת מן התורה גם בימינו כשאין מקדש "ונוהגת מצוה זו בכהנים הזכרים, בכל מקום ובכל זמן…וכהן העובר על זה ונטמא לשום מת חוץ מחמשה מתי מצוה, במזיד, לוקה" (חינוך רס"ג), וזוהי הדעה הרווחת שקיים איסור לכהן להיטמא למתים ואף שכבר נטמא למת ופירש מן הטומאה וחזר ונטמא (רמב"ם הל' אבל פ"ג). שנית, סוף טומאה לצאת. ההלכה קובעת, "המת בבית ובו פתחין הרבה כלן טמאין"(משנה אהלות ז' ג'), כלומר, הפתח דרכו יוציאו את המת נטמא, ואף כשהפתח סגור משום שסופו להיפתח והמת יצא דרכו "חצר מוקפת זיזין ואכסדראות וטומאה באחד הבתים אם כל פתחי הבתים והחלונות נעולים טומאה יוצאת לזיזין ולאכסדראות והטעם משום דהואיל וסוף טומאה לצאת דרך שם רואין כאילו יצאה…"(יו"ד שע"א ד' וברמ"א שם).  איסור זה הוא מדרבנן (רש"י ביצה דף י' א' וכן פירש בחולין דף קכ"ה ב'. אומנם במקום אחר כתב רש"י שמקור האיסור מהלכה למשה מסיני, במובן של דין תורה (ביצה דף ל"ח א', וכן משמע מפירושו לעירובין ס"ח, ש"ך יו"ד שע"א ח', ושע"ב ב'), יש פוסקים שראו בכך איסור דאורייתא (חוכמת אדם קנ"ט סק"ח, אגרות משה יו"ד ח"א ר"ל ענף ה' וכן דעת הרב אלישיב, והרב קרליץ לחוש לדעות דהוי דאורייתא). אולם המשנה ברורה פסק  "מיהו האם הטומאה בבית הסמוך לבית הכנסת, ואפשר לסתום הפתחים והחלונות של בית הכנסת או של הבית שהמת שם, אפילו נודע לו אין צריך לצאת עד שיגמור הנשיאת כפים, דנשיאת כפים דבר תורה, וטומאה כזו אינה אלא מדרבנן" (או"ח קכ"ח סק"ח). בכל מקרה ביחס לפתחים הנוספים שאינם פתח החדר בו מצוי המת ודאי שאין האיסור אלא מדרבנן (תרומת הדשן סי' כ"ד, שבט הלוי יו"ד חלק ה', סי' קפ"ד). על כן במקרה בו פרנסתו של האיש תלויה בעבודה זו, וכשעבודתו מאופיינת בטיפול ישיר בחולים, יש מקום לשיקול דעת ויש לברר אצל מורה הלכה כיצד לנהוג למעשה, ובפרט כשדלת החדר בו שוהה המת סגורה (נשמת אברהם ש"ע ב', בשם הגרש"ז אויערבך, וכן בשו"ת 'ציץ אליעזר' חי"ז ח' ג'). אך בנידון זה בו מדובר בנער המעוניין בעיקר בדמי כיס לחופשת הקיץ  עליו למצוא עבודה במסגרת המתאימה לייחוסו.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד