האם מותר לתינוק יהודי חלב אם מבנק בו מאוחסן חלב גם מנשים שאינן יהודיות?

י״ז באייר ה׳תשפ״ב (מאי 18, 2022) | שו"ת, כשרות

חלב אם מיועד להזין את התינוק בחודשים הראשונים לחייו. בחודשים הללו ניזונים תינוקות מחלב אם ומתחליף חלב (כגון תרכובת מזון לתינוקות בלבד). תזונה המבוססת על חלב אם בלבד (או תחליפיו) מספקת את כל צרכיו התזונתיים של התינוק. על פי המלצת ארגון הבריאות העולמי, הנקה בלעדית מומלצת עד גיל חצי שנה, והנקה בשילוב עם מזון לתינוקות כתזונה משלימה מומלצת עד לגיל שנתיים, ואך מעבר לכך. לעניינינו, השימוש בחלב זה מותר ומן הסיבות הבאות. הראשונה, חלב נוכרייה. נחלקו הראשונים, בתוספתא מובא "יונק תינוק מעובדת כוכבים ומבהמה טמאה ומכולן הוא יונק, ואפילו בשבת" (נדה פ"ב, ג'). במקום אחר נאמר "בת ישראל לא תניק בנה של נכרית, אבל נכרית מניקה בנה של בת ישראל, ברשותה" (משנה ע"ז פ"ב, מ"א). ובגמרא שם"…עכו"ם לא תניק את בנה של בת ישראל מפני שחשודה על שפיכות דמים". למרות החששות התירו חז"ל "בזמן שאחרות עומדות על גבה, אבל לא בינו לבינה" (ע"ז כ"ו ע"א), כלומר, האיסור נובע מחשש לפגיעה. יש מהראשונים שלמדו שהאיסור הוא מהתורה ולא התירו אלא במקום סכנה לעובר (ר"ח, והר"ן ע"ז, ז' ע"ב). ויש מהראשונים שלמדו שהאיסור הינו איסור מדרבנן (ריטב"א שם). אחרים סברו שהדבר לא נאסר אלא ממידת חסידות (או"ז, הל' יוהכ"פ סי' רע"ט). בשולחן ערוך נפסק שמותר לעכו"ם להניק בבית ישראל ובתנאי "אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים, והוא שלא יניחו עמו לבדו בלילה" (יו"ד, הל' עכו"ם, קנ"ד, א'). כלומר, החשש הוא סכנה פיזית, הרב עובדיה יוסף בהתבסס על הריטב"א פסק שבזמן הזה אין לחשוש לשפיכות דמים, הואיל ופוחדת מהרשויות (שו"ת יביע אומר, יו"ד ח"ב, סי" י"ט). השני, מינקת עבריה. התורה מספרת שמרים ביקשה עבור אחיה משה מינקת עבריה מכך למדו חז"ל  "…האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העבריות? מאי שנא מהעבריות, מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות כולן ולא ינק. אמר הקב"ה, פה שעתיד לדבר עם השכינה ינק דבר טמא?… ותאמר לה בת פרעה, לכי וכו' (סוטה י"ב ע"ב). יש מהאחרונים שכתבו שלמרות שאין איסור שינק ילד יהודי ממינקת נכרית, שביחס לילד קטן אין לחשוש לכך, שבקטן אין איסור בכך, וראיה שהרי חלב אישה אסור לאדם גדול לשתות ממנו, ובכל אופן מותר לקטן לינק מאמו. מכל מקום מפני קדושתו היתירה של משה רבנו אין זה נאה לו שינק מנוכרית (מהרש"א, סוטה י"ב, ע"ב ד"ה ומ"ש). השלישי, טמטום הלב. פסק הרמ"א "חלב מצרית כחלב ישראלית, ומ"מ לא יניקו תינוק מן המצרית אם אפשר בישראלית, דחלב עובדת כוכבים מטמטם הלב ומוליד לו טבע רע, וכן לא תאכל המינקת אפילו ישראלית דברים האסורים, וכן התינוק בעצמו, כי כל זה מזיק לו בזקנותו" (יו"ד סי' פ"א סעי' ז'). באנציקלופדיה התלמודית מובא טעם דבר בשם ראשונים "שמפני טבעם של גויים שאינם רחמנים וביישנים וגומלי חסדים כישראל – חלב של גויה מוליד טבע רע בתינוק, ולכן ממידת חסידות שלא ליתן לתינוק ישראל לינוק ממנה" (כרך ה' עמ' שס"ג ערך גוי). בספרו 'תורת חטאת', כתב הרמ"א, "יש אוסרין להניק תינוק מן העכו"ם… ממידת חסידות הוא…" (ס"ה, י"א).משמע שאינו מעיקר הדין. הרב אשר ויס מוכיח כי כשאוכל ממאכלות אסורות משום סכנה אין שייך בכך הטעם משום 'טמטום הלב', וראייתו מן הגמרא האומרת "עבירה מטמטמת ליבו של אדם" (יומא ל"ט ע"א), העבירה, ולא מאכלות אסורות, וכשאוכל מאכל אסור משום פיקוח נפש, מקיים מצווה ובוודאי שאינו מטמטם הלב. ועוד שבבנק החלב הרוב חלב ישראל ובטל ברוב, ועל כן כתב כי אין כל חשש להשתמש בחלב זה.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד