האם מצווה לבקר חולה היא גם כאשר מדובר במחלה מדבקת ומה על שעת מגפה

ט״ו באלול ה׳תש״פ (ספט 4, 2020) | קורונה, שו"ת, ביקור חולים

אקדים, מצוות ביקור חולים נלמדת ונרמזת במקומות שונים, ונמנית בין המצוות שהאדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא " אלו דברים שהאדם עושה אותם ואוכל פירותיהן בעוה"ז…וגמילות חסדים…" (שבת קכ"ז ע"א)  וברש"י "…וביקור חולים היינו גמילות חסדים"(שם) ולהלכה "מצווה לבקר חולים, הקרובים והחברים נכנסים מיד…"(יו"ד של"ה סעי' א' וב'). לעניינינו, כל עוד מדובר במחלה מדבקת נראה שמצוות ביקור חולים עומדת בעינה, אך בהחלט לא בעת מגיפה.  ומן הטעמים הבאים ראשית, כניסה לסכנה. קיים איסור להיכנס לסכנה "וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנה…" (רמ"א יו"ד קט"ז סעי' ה' ובחו"מ תכ"ו). גם במקרה שהסיכון הוא לצורך הצלת אחרים "… וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים אל השכל והסברא ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חבירו הלכך איני רואה טעם לדין זה אלא מדת חסידות ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזה ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא דידיה עדיף מוודאי דחבריה" (רדב"ז ח"ג סי' תרכ"ז). אם כך תדחה מצות ביקור חולים שהיא מצוות עשה מפני סכנה, שאם לא חייבו להוציא ממון רב כדי לקיים מצוות עשה "ומי שאין לו אתרוג או שאר מצווה עוברת אין צריך לבזבז הון רב…"(רמ"א או"ח תרנ"ו סעי' א') בודאי שאין חיוב להסתכן ולחלות לשם קיום מצוות עשה, אלא שאם מדובר בחשש שכל זה רק במקרה של חשש קל ולא בסכנה גמורה, נראה שראוי לקיים מצווה זו, כך הורה הרב וולדינברג שרופא מחויב לטפל בחולה במחלה מדבקת ועל אף הסכנה "… כגון על ליכנס לידי ספק סכנה מוחשית, כקציצת אבר שיכול להביא לו סיכון לכל גופו, או כגון ליכנס למקום לסטים וחיות טורפות או במעמקי מים וכדומה שיוצא שנכנס באופן טבעי לשבט או לחסד של בעלי בחירה או בעלי חי ובידי איתני – הטבע שצריך לזכויות גדולות שירחמו עליו מן השמים שינצל מהם, ומשא"כ כשהספק סכנה הוא בגלל סיבה מופשטת, ואינה מוחשית. בזה יש לומר דספק זה לא מיקרי כספק סכנה ממש…"(ציץ אליעזר חל' ט' סימן י"ז-קונ' רפואה בשבת פרק ה'), ובוודאי שבביקור חולים שניתן לשבת במרחק שנית, מחלה מדבקת. כתב אחד מחשובי הפוסקים שלא מצאנו שחכמינו חילקו בגדרי מצוות ביקור חולים בין מחלה מדבקת לשאינה מדבקת, ועל כן פסק שהסכם שכירות שנחתם ולאחריו חלתה האישה בצהבת תקף, ואין בעל הדירה יכול לעכבם מלהיכנס לדירה בטענת מקח טעות "…ואם היה כדברי המשכיר בטל כל דיני ביקור חולים כי לא מצינו בשום מקום שחלקו בין חולי מתדבק לשאינו מתדבק חוץ מלענין בעל ראתן (צרעת) דאסרו לישב בצלו…" (שו"ת הרמ"א סימן כ') ועל אף שרבים דחו דברים אלו בטענה שמצוות ביקור חולים תתקיים בחולים במחלה שאינה מדבקת (עיין שבט הלוי חל' ח' סימן רנ"א) הדברים התקבלו כשהחשש להדבקות רחוק וכשניתן להיזהר, וכך כותב הרב ווזנר בהמשך הדברים ביחס לביקור חולה במחלה מדבקת "…ועוד דהא אפשר לקיים מצות בקור חולים גם בהם ע"ד המבואר ביו"ד סי' של"ה ס"ח דנכנסין בבית החיצון ושואלין ודורשין בו אם צריכים לאיזה שרות, וגם בלי לקרב אליו בצורה שיכולה להזיק, ואם באמת אפשר להזהר ע"ד שכתב מעלת כבודו ואין חשש להתדבקות בודאי יש גם בזה מצות בקור חולים"(שם) וכעת שזהירות, התמגנות, ושמירה על כללי היגיינה נאותה מונעים את ההידבקות, אך בשעת מגיפה אין לקיים מצווה זו שעלולה לסכן את המבקר ולהפיץ את המחלה בקרב אחרים.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד