האם מקיימים מצוות ביקור חולים באמצעות הטלפון?

י״ב באב ה׳תשפ״א (יול 21, 2021) | שו"ת, ביקור חולים

אקדים, א. עיקר המטרה במצות 'ביקור חולים' הוא הדאגה לכל צרכי החולה (ע"פ נדרים מ' ע"א), הרב יצחק הוטנר תרגום את המלה 'ביקור' שפירושה מלשון בִקֹרֶת כלומר לבדוק את המצב של החולה (פחד יצחק אגרות וכתבים ל"ג) ב. תפילה, עוד מבואר בגמרא כל שאין מבקר חולה – אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות (שם). לגבי התפילה שיחיה, מסביר הרב משה פינשטיין בראותו במוחש את מצב החולה, המבקר מתרגש, ומתעורר לבקש עליו רחמים בתחנונים מעומק הלב, והתפילה מתקבלת יותר. ועוד שהשכינה מצויה למראשותיו של החולה, והמקום יותר מוכשר לקבלת התפילה (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכ"ג). וכן נפסק ברמ"א (יו"ד סימן של"ה סעיף ד'). ג. נחת רוח לחולה.  ביאר הרא"ש בפירושו על התורה, שמכך שכתבה התורה 'וַיֵרָא', ולא כתב 'ויאמר' או 'וידבר', כשביקר א-לוקים את אברהם בחוליו, משמע שיש מצוה בעצם הביקור, בכדי לעודדו ד. דיבור עם החולה, חלק נוסף בהרגעת החולה, הוא הדיבור. כמבואר בספר חרדים שכתב 'ואחד מענפי המצווה – לדבר עם החולה' (מצות עשה פר' ד' אות מ"ז). לעניינינו, ניתן לצאת ידי חובה אך עדיף לבקר ביקור ממשי ומן הסיבות הבאות, הראשונה, דאגה לצרכיו. בתלמוד מובא שכאשר חלה בנו של חברו והוא מודר הנאה ממנו, כך שאינו יכול לבקרו, ישאל את חברו לשלום בנו בשוק (נדרים ל"ט ע"א). מכך שאפשר לשאול את אבי החולה בשלום החולה, מוכיח הרב חיים קרייזוירט שאפשר לקיים מצות ביקור חולים גם בטלפון, שהרי אם שואלו מקיים מצוה כיוון שניתן לברר על מצבו ועל צרכיו ואף לפעול כדי שיקבל את הנצרך לו, יכול לדאוג לכל צרכיו (קונטרס חיי רפואה עמוד קס"ד). אולם הרב משה פינשטיין דחה ראיה זו  כי יתכן שכוונת הגמרא, שאמנם לא מקיים בכך לגמרי את כל העניין של בקור חולים, אלא שבכל זאת כשלא יכול לבקר ממש, הוא צריך לקיים לכל הפחות מה שהוא יכול (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ד סי' מ'). השנייה, תפילה. בשולחן ערוך נפסק להלכה, "אין מבקרין החולה בג' שעות ראשונות של יום מפני שכל חולה מיקל חליו בבקר ולא יחוש לבקש עליו רחמים ולא בג' שעות אחרונות של יום שאז מכביד עליו חליו ויתייאש מלבקש עליו רחמים" (יו"ד סי' של"ה ד'). והוסיף הרמ"א "וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים לא קיים המצווה" (שם). מדברי הטור משמע שזו עיקר המצווה "…שמתוך כך יבקש עליו רחמים ונמצא כאילו מחיה אותו". וממילא לגבי טלפון, למרות שאינו מקיים בשלמות את מצות ביקור חולים, כי חסר במטרת המצווה 'שהחולה ימצא נחת רוח', ששייך רק בפניו של החולה, וגם לא שייך הטעם שעל ידי שרואה את החולה, הוא מתרגש יותר ומתפלל עליו יותר, ומעוד טעם שיתכן שהתפילה במחיצת החולה מתקבלת יותר, משום שהשכינה למעלה מראשותיו של החולה, מכל מקום מקיים קצת מצוה. ולכן אם יכול לבקרו חייב לבקרו בפועל, וכשאין ברירה לפחות יתקשר בטלפון וישאל לשלומו. וכן כתב הרב יצחק יעקב וייס שכאשר משוחחים עם החולה בטלפון, לא מקיימים בכך את עיקר שלמות מצות ביקור חולים. והוסיף שבביקור הראשון צריך לבוא בפועל ולא על ידי הטלפון שהוא כממשש באפילה, אבל אחרי שראהו פעם אחת ובקי במצבו, ומצווה לבקר אף מאה פעמים, יכול לקיים את שאר הביקורים גם בטלפון, שכן בקי כבר במצב החולה ומתעדכן כעת לשלומו, ומוסיף עוד הערה מרתקת לאמצעי ויזואלי שיאפשר גם לראות את החולה בדעת שישוחח איתו שאז בוודאי יקיים את המצווה רק על ידי הטלפון (שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' פ"ד). וכך גם פסק הרב וולדינברג כאשר אינו יכול לבקר את החולה בפועל ממש, יש מצוה להתקשר אליו בטלפון, כי יש מכך תועלת גדולה לחולה, וגם מקיים בכך חלק מפרטי המצווה (שו"ת ציץ אליעזר ח"ה רמת רחל סוף סי' ח').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד