האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו הוא מאושפז רב חשוב?

ד׳ במרחשוון ה׳תשפ״ב (אוק 10, 2021) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית…" (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה…ואין קורין בתורה…פחות מעשרה" (מגילה כ"ח ב'). תקנה זו מחייבת ללכת אצל ספר תורה כדי לשמוע הקריאה מפני כבוד התורה "בני אדם החבושין בבית האסורין, אין מביאים אצלם ספר תורה אפילו בראש השנה ויום הכיפורים" (או"ח קל"ה י"ד, ותקפ"ד ג'). לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעמים הבאים. הראשון,אונס. מקור האיסור לטלטל ספר תורה נלמד מן ההיתר להוליך ספר תורה אצל כהן גדול ביום הכיפורים כדי לקרוא בו, וזאת מפני גדולתו של כהן גדול "אלא על ידי שהן בני אדם גדולים התורה מתעלה בהן" וכן הותר להוליך ספר תורה אצל ראש הגולה "…על ידי שזרעו של דוד משוקע שם…", אך בשאר מקומות "הולכין אחר התורה" (ירושלמי יומא פ' ז' א'), מכאן למדו גדולי הראשונים שקיים איסור טלטול ספר התורה ממקומו הקבוע (שו"ת מהר"ם מרוטנבורג ח"ד סי' כ"ג, ובמרדכי ראש השנה סי' תש"י). אלא במקרה אונס כשלא ניתן ללכת אצל ספר התורה כגון, חולה שאנוס שאינו יכול ללכת לבית הכנסת "כשהוא חולה שיכול לכוין שיבואו עשרה ויתפללו עמו" (אור זרוע הל' קריאת שמע ח"א סי' ט'). האחרונים תמהו על עצם האיסור "…דאם לאותם מביאים בעבור כבודם (כהן גדול, וראש הגולה) לזה שאנוס (חולה) כל שכן שמביאים לביתו…" ("ביאור הלכה" קל"ה ד"ה "אין מביאין"). אומנם יש מקום להבדל בין הבאת הספר לצורך יחיד המכנס סביבו עשרה לקריאה, לבין ציבור שלא שמעו עדין את הקריאה, שהרי קריאת התורה תוקנה דווקא בציבור ("ביאור הלכה" בדעת המרדכי בשם המהר"ם). מכל מקום גם כשמדובר לצורך יחיד ניתן להקל, וכך הורה הרב משה פיינשטיין [ שמעיקר הדין מותר לטלטל אף לצורך יחיד (שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ד סי' ס"א) השני,אדם חשוב. בתלמוד הירושלמי מובא שטלטול ספר התורה הותר לצורך אדם גדול ואף כשאיננו חולה "…ואם הוא אדם חשוב בעירו, מביאין לו ספר תורה בביתו שיקראו בו עשרה שמתפללין עמו" (אור זרוע שם, ובהג' אשרי סוף פ"ק דראש השנה) ולהלכה"…ואם הוא אדם חשוב בכל ענין שרי" (רמ"א שם) אומנם, הבית יוסף השמיט דין אם כי לא בהכרח שחלק עליו (ש"ת יביע אמר ח"ז סי' נ"ו אות א'), וביחס להגדרת אדם חשוב, יש מי שכתב שאף עשיר נחשב לאדם חשוב, ובוודאי שתלמיד חכם מוגדר כאדם חשוב ("ביאור הלכה" שם ד"ה "ואם הוא אדם חשוב"). השלישי, מקום של כבוד. קיימת הבחנה אצל הפוסקים בין טלטול הספר למקום שאינו של כבוד כגון בית האסורים "שאינו כבוד לספר תורה ללכת אחריהם לבית האסורים" (לבוש תקפ"ד סעי' ג'). לבין טלטול הספר של כבוד כגון בית האבל או חולה בחדרו. ואם הובא הספר יום או יומיים קודם ושהה שם בוודאי מותר (הר צבי או"ח ח"א סי' ע"א).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד