האם צריך לברך לאחר אכילת מזון הניתן דרך זונדה לתוך הקיבה?

כ״ט במרחשוון ה׳תשפ״ב (נוב 4, 2021) | תפילה וברכות

אקדים, 'זונדה' היא צינורית פלסטית, המוחדרת דרך הנחיר אל דרכי העיכול (קיבה או מעי דק). הזונדה משמשת לשתי מטרות – לניקוז או להאכלה, ולמתן תרופות. החדרת הזונדה מתבצעת בצום, כדי למנוע הקאה. הזנה דרך זונדה מיועדת לספק את הדרישות התזונתיות המתחייבות ממצבו של המטופל, כאשר מערכת העיכול מסוגלת לספוג מזון אך המטופל אינו מסוגל לאכול בהתאם לצרכיו הגופניים. הזונדה עוברת דרך האף לוושט ומשם לקיבה, דרכה אפשר להעביר מיני אוכלים וקמחים בצורה דלילה כעין דייסה לחולים שזמנית אין כאפשרותם לאכול לעניינינו, אין לברך על הזנה באמצעות זונדה ומן הטעמים הבאים, הראשון, הנאה. נחלקו הפוסקים האם מברכים על הנאת המעיים בלבד ללא הנאת הגרון. מקור המחלוקת מופיע בהקשר לבליעה חוזרת של חצי זית איסור לאחר שפלטו אותו  "בעא רבי אלעזר מר' אסי, אכל חצי זית והקיאו, וחזר ואכלו, מהו? (חולין ק"ג ב') ר' יוחנן סובר ב'הנאת גרונו' הדבר תלוי, על כן האוכל חצי זית ופולט, וחוזר ובולע את אותו חצי זית עצמו הרי זה כמי שאכל זית שלם, שהרי גרונו נהנה בשיעור כזית מן האיסור, ריש לקיש לעומתו תולה את האכילה ב'הנאת מעיו' ובמעיו אינו מונח אלא חצי זית, להלכה נפסק כר' יוחנן "… אפילו אכל כחצי זית והקיאו וחזר ואכל אותו חצי זית עצמו שהקיא חייב, שאין החיוב אלא על הנאת הגרון בכזית מדבר האסור" (רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ' י"ד ה"ג), על אף שהמחלוקת נסובה על אכילת איסור, רבו הפוסקים הסוברים שכל ענייני אכילה שווים הם,  אכילת איסור, אכילת מצווה, או ברכות, ובכולם יש צורך גם ב'הנאת גרון' (שו"ת מהר"ם שיק סי' ר"נ רנ"ט, שו"ת מהרש"ג ח"א סי' כ', שו"ת אחיעזר ח"ג סי' ס"א ובשערים המצוינים בהלכה סי' נ' ס"ק ח') השני, ברכת המזון. נחלקו הפוסקים, יש מי הסוברים שבברכת המזון די ב'הנאת מעיים' גם ללא 'הנאת גרון', ולדעתם שונה ברכת המזון מכל איסורים שבתורה כיוון שנאמר בתורה "ושבעת" (שו"ת פנים מאירות סי' כ"ז בהבנת דברי הרא"ש על הגמ' ברכות דף י"ד ועוד חבר פוסקים המופיעים בטעם השני). ויש החולקים וסוברים שגם ברכת המזון אינה שונה מכל איסורים שבתורה וגם בה צריך גם 'הנאת גרון' (ערוך השלחן יו"ד סי' פ"ה סעי' ט'). השלישי, שתיה. אף לסוברים שברכת המזון שונה משאר דברים, ומברכים ברכת המזון על 'הנאת המעיים' בלבד, (אגלי טל מלאכת טוחן ס"ק ס"ב ב', מור וקציעה סי' קצ"ו, שו"ת פנים מאירות סי' כ"ז), שתייה אינה כאכילה ולגביה וודאי צריך גם 'הנאת הגרון'. הזנה מלאכותית היא בגדר שתייה (שו"ת לבושי מרדכי ח"א סי' ל"ב בשם החת"ס). הרביעי, הזנה. ההזנה מורכבת מכימיקלים, אין לאכילה זו דין לחם, ועל כן אין שייך להחמיר ולברך מפני 'הנאת המעיים' לבדה (וזאת הברכה, בירור הלכה סי' מ"ו עמ' 326). בשולי הדברים הוסיף מדבריו של הרב וולדינברג, המתייחס לפוסקים הסוברים שברכת המזון שונה ושיש לברך ברכת המזון על 'הנאת מעיים' לבדה. בהקשר לכך הוא כותב את הדברים הבאים: "…דמה טוב שישמע ברכת המזון מאחר המחויב בברכת המזון ויוציאו ידי חובה יעויין שם. ובבית חולים הא מצוי זה שישכב באותו חדר עוד אחד שאוכל בדרך טבעי ושיוכל להוציאו בברכת המזון, ולא פעם יחיו על ידי כך חולה שמאכלו כנזכר לעיל, ומדקדק ומחזר אחר מצוות לקיימן, ומצטער כשאין בידו לקיים"  (שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ג סימן ל"ה סעי' ג').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית..." (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה...ואין קורין בתורה...פחות מעשרה" (מגילה כ"ח ב'). תקנה...

קראו עוד

חולה הפולט את האוכל האם עליו לברך ברכה אחרונה?

אקדים, הקאה היא יציאה של תוכן הקיבה דרך הפה. לועזית נקראת ההקאה אמזה, ותוכן הקיבה הקיא נקרא אמזמה הענף הרפואי החוקר את תופעת ההקאה ואת התרופות הגורמות להקאה נקרא אמטולוגיה. ההקאה יכולה לבוא כתוצאה ממחלה, הרעלה, גועל וגורמים גופניים נוספים או באופן יזום על ידי האדם,...

קראו עוד

האם ניתן לטלטל ספר תורה כדי לקיים מנין תפילה בחדר בו הוא מאושפז רב חשוב?

אקדים, קריאה בתורה היא תקנה עוד מימות משה "משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת, ובשני ובחמישי בשחרית..." (רמב"ם הל' תפילה י"ב א'). תקנה זו מחייבת 'מנין', "אין פורסין על שמע, ואין עוברין לפני התיבה...ואין קורין בתורה...פחות מעשרה" (מגילה כ"ח ב'). תקנה...

קראו עוד

מי שעבר ניתוח לא מסוכן האם עליו לברך בשל ההרדמה ברכת הגומל?

אקדים, בִּרְכַּת הַגּוֹמֵל היא ברכת שבח לד' על טובה שגמל למברך, שאותה מברך אדם שהיה בסכנת חיים או בסכנה משמעותית אחרת וניצל ממנה. המברך מודה לקדוש ברוך הוא הגומל טובות אף ל'חייבים' - כלומר למי שאין זכויותיהם מצדיקות זאת, על טובה שגמל לו. השומעים ברכה זאת עונים אָמֵן,...

קראו עוד