האם רופא המועסק במחלקה לרפואה דחופה (מיון) חייב הוא בתפילת מנחה?

ב׳ באדר ה׳תשפ״א (פבר 14, 2021) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, העוסק במצווה פטור מן המצווה הוא כלל הלכתי ביהדות, הקובע פטור ממצוות עקב היות האדם טרוד בביצוע מצווה אחרת. ישנן כמה דוגמאות לכלל זה: חובת תפילין לאבל, פטור להולכים לדבר מצווה (כגון לימוד תורה או לפדות שבויים ממצוות סוכה ועוד) )סוכה,כ"ה, ע"א). תפילת תשלומין, היא תפילה שמתפלל אדם שהחסיר אחת מן התפילות, וזמנה של התפילה המקורית כבר עבר. לעניינינו, נראה לפטור מן התפילה ומתשלומין לתפילה, וזאת מן הטעמים הבאים, הראשון, עוסק במצווה. במשנה מובא "שלוחי מצווה פטורין מן הסוכה, חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה…" (סוכה כ"ה ע"א). בתלמוד מובאים שני מקורות מהם לומדים עיקרון זה, האחד, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך פרט לעוסק במצווה…" (סוכה שם), השני, "ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשות הפסח…" (שם, שם). אלא שנחלקו ראשונים, יש הסוברים כי פטור זה רק כשאי אפשר לקיים את שתיהן, שאל"כ היינו פוטרים כל מי שציצית בבגדו ותפילין בראשו משאר מצוות (תוס' שם, ד"ה 'שלוחי'). ויש הסוברים שפטור זה ניתן גם כשיכול לקיים המצווה האחרת (ר"ן, סוכה, דף י"א מדפי הרי"ף), מחלוקת זו מוצאת ביטוייה בהלכה "כותבי תפילין ומזוזות הם ותגריהם ותגרי תגריהם וכל העוסקים במלאכת שמים, פטורים מהנחת תפילין כל היום, זולת בשעת ק"ש ותפלה" (סי' ל"ח סעי' ח'). והוסיף הרמ"א "ואם היו צריכים לעשות מלאכתן בשעת ק"ש ותפלה, אז פטורין מק"ש ותפלה ותפילין, דכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת אם צריך לטרוח אחר האחרת, אבל אם יכול לעשות שתיהן כאחת בלא טורח, יעשה שתיהן". השני, עוסק במצווה עצמה. אך העירו אחרונים "…דרק כשעיקר כונתם לשם מצוה לספק תפילין למי שאין לו ולזכותו במצוה, אבל אם עיקר כונתו למטרת שכר ורווח כספי אינו פטור מן המצוה" (מג"א ס"ק ח', משנ"ב ס"ק כ"ד), ובביאור הלכה חילק בין מי שעוסק בהכשר מצווה כמוכר לבין מי שעוסק במצווה עצמה, על כן, מי שעובד בחדר מיון ואין בידו לתכנן את יום העבודה ולעיתים חולים רבים מגיעים בב"א בתכיפות גבוהה, וכל מקרה בכלל ספק פקוח נפש הוא ואין בידו האפשרות להתפנות על כן הוא פטור מקריאת שמע ותפלה משום ד'עוסק במצווה פטור מן המצווה', ועל אף שעיסוקו ברפואה הוא גם לשם פרנסתו, אך מכיוון דיש כאן ספק פקוח נפש פטור הוא מן המצוה בכל ענין. ובנוסף העובדה שעיסוקו נוגע בעצם מעשה המצווה אין צורך להקפיד ולכוון את כוונתו (נשמת אברהם, או"ח סי' ל"ח, סעי' ח', אות ו'). השלישי, תפילת תשלומין. נחלקו האחרונים בדין "מי שמת לו מת בשבת, במוצאי שבת לא יתפלל, ולא בבוקר קודם קבורה,ולאחר קבורה יתפלל תפלת שחרית, אם לא עבר זמנה. אבל תפלת הערב לא יתפלל, שכבר עבר זמנה. ולא דמי לשכח ולא התפלל ערבית שמתפלל שחרית שתים, כיון שבלילה לא היה חייב להתפלל (שו"ע יו"ד שמ"א סעי ב'), הדרישה פסק שהוא הדין למתעסק בצרכי ציבור בזמן התפילה, שפטור מלהתפלל דהוי אנוס (ס"ק ג'), אך הט"ז השיג עליו וכתב שאנוס מחמת מצוה דמי לאנוס מחמת ממון, דבשניהם פטור מחמת טירדה אך חייב להשלים. ושאני אונן שיכול להתפלל אלא שהאבילות פוטרת אותו, ולכן דווקא שם אין חובת תשלומין (ס"ק ה', וכן או"ח ק"ח ס"ק א'). במחלוקת זו האם עוסק במצווה דומה לאונן, כתב המשנה ברורה על מי שהיה עוסק בצרכי ציבור שאינו צריך להתפלל מנחה שתים בשביל תשלומי שחרית, שכיון שבשעת חובתו היה פטור ממנה מן הדין אין צריך לתשלומין כלל (סי' צ"ג ס"ק ח') אך במקום אחר כתב בשם ה'פרי מגדים' שנכון שיתפלל אח"כ להשלים התפילה החסרה לו, אך בזה יתפלל אותה בתורת נדבה ויחדש בה דבר (סי' ק"ח ס"ק ב'), וכן מובא בילקוט יוסף (עמ' קצ"ה).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד