הבדלה בתשעה באב לאישה מניקה

ח׳ באב ה׳תשע״ט (אוג 9, 2019) | שו"ת, בין המצרים, חגים ומועדים, שבת

נשאלתי מיולדת המותרת באכילה בצום תשעה באב האם להבדיל לפני האכילה.

אקדים, מצוות הבדלה היא לדעת הרמב"ם מצווה מן התורה, שנאמר "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות כ' ז'), כלומר, זכרהו זכירת שבח וקידוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. גם לדעתו, אין חובה מן התורה להבדיל על כוס יין (הל' שבת פכ"ט ה"א). אך לדעת ראשונים אחרים, המובאים במגיד משנה, אין חובת ההבדלה אלא מתקנת חכמים (שם). בגמרא מבואר, שמשעה שיצאה השבת, אסור לאכול שום דבר, עד שיבדיל על הכוס במסכת פסחים (ק"ה ע"א). להלכה, אסור לאכול שום דבר עד שיבדיל (משנה ברורה רצ"ט ס"ק ל"ה). לעניינינו, תבדיל האישה בעצמה, או שבעלה יבדיל עבורה והיא תשתה מן היין, ומן הטעמים הבאים. הראשון, הבדלה לנשים. נחלקו הראשונים אם נשים חייבות בהבדלה, יש שסוברים שנשים פטורות מהבדלה משום שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, ועל אף שהבדלה על הכוס מדברי חכמים, גם במצוות דרבנן התלויות בזמן נשים פטורות (תוס' ברכות כ' ע"ב, אורחות חיים, הל' הבדלה אות י"ח), אך רוב הראשונים סברו שנשים חייבות בהבדלה כשם שהן חייבות בקידוש (ריטב"א נ"ד ע"א, ד"ה ואע"פ שר' מפזרן, מגיד משנה הל' שבת פכ"ט ה"א), שתי הדעות הובאו להלכה (שו"ע או"ח סי' רצ"ו סעיף ח'), ומשום הספק כיצד להכריע כתב הרמ"א שנשים לא תבדלנה בעצמן אלא ישמעו מן האנשים. אך כבר העירו אחרונים שאף אם נשים פטורות מ"מ יכולות להבדיל ואין בזה חשש ברכה לבטלה כשם שיכולות לברך על מצוות עשה שהזמן גרמא (למנהג עדות אשכנז) (הב"ח שם, וכ"כ המג"א שם בס"ק י"א, וכן הכריע ובמשנה ברורה ס"ק ל"ה). השני, הבדלה בתשעה באב נדחה. קיימת מחלוקת בגמרא ובראשונים עד מתי ניתן להבדיל כשלא הבדילו במוצ"ש, "מי שלא הבדיל במוצאי שבת" אומר רבא "מבדיל והולך כל היום כולו", לפי לשון אחרת, "כל השבת כולה" (כלומר, כל השבוע)(פסחים ק"ז, ע"א), את הלשון 'כל השבת כולה', מסבירה הגמרא שהכוונה עד יום ד'. האחרונים חקרו, האם מי שלא הבדיל במוצאי שבת מתחייב בחיוב משני, כלומר, תשלומי הבדלה, מעין תפילת תשלומין, שאינה יכולה לחול על אדם שהיה פטור מן החיוב המקורי. למשל, אונן, מי שמתו מוטל לפניו, הפטור ממצוות עד לאחר הקבורה, כיוון שטרוד בענייני הנפטר, יהיה פטור מלהבדיל גם ביום א' לאחר הקבורה, כיוון שבמוצ"ש זמן חיוב ההבדלה היה פטור ממצוות שהרי עדיין לא נקבר המת (רא"ש ברכות פ"ג, ס"ב, ובסוף מסכת תענית בשם הרמב"ן שבתשעה באב נדחה אין חיוב הבדלה). או, שזמן הבדלה נמשך ממוצאי שבת ואילך, ועל כן האונן מתחייב בהבדלה כשהמת נקבר (המהר"ם מרוטנבורג שם) (עיין הגרי"ד סולובייצ'יק ב'שיעורים לזכר אבא מרי', כרך ב' , עמ' ק"ה-קנ"א. וכן מועדים וזמנים לרב משה שטרנבוך, ח"ז סי' רנ"ה, שאישה לא תבדיל כלל משום ספק ספיקא, ספק אם חייבת בהבדלה, וספק שני, אם בתשעה באב נדחה יש להבדיל). למעשה, הורו הפוסקים להבדיל בצאת הצום (שערי תשובה, סי' תקנ"ו סק"א בשם תשובת כנסת הגדולה, ובדגול מרבבה, סי' תקנ"ט ס"ט, וכן בשער הציון, שם סק"מ). דרך נוספת שבעלה יבדיל והיא תשתה מן היין, שאין מחובת ההבדלה שישתה מן היין דווקא מי שהבדיל (או"ח סי' רפ"ה ס"א).  (עיין תהילה לדוד סי' רע"ב סק"ו שהסיק שדי בשתיית כל אדם כדי שיצא המבדיל ידי חובת קידוש או הבדלה), כך הורו למעשה הרבנים וולדינברג וואזנר (שו"ת ציץ אליעזר, חי"ד סי' מ"ז, ושו"ת שבט הלוי, ח"ח סי' קכ"ט).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד