חולה המאושפז בניטור וידאו אי אי גי' האם להניח תפילין של ראש?

כ׳ באב ה׳תשפ״א (יול 29, 2021) | שו"ת, טכנולוגיה, תפילין וציצית

אקדים. בדיקת וידאו אי אי ג', מיועדת לסובלים מהתקפים אפילפטיים בלתי מאוזנים, או מאירועים המחקים התקפים אפילפטיים שטבעם אינו ברור. הבדיקה מאפשרת להשוות את מצב המטופל בזמן האירוע הקליני, לרישום הפעילות החשמלית המוחית. הבדיקה מתבצעת באשפוז בבית חולים ביחידה לניטור, אורכת מספר ימים ומאפשרת רישום וצילום בו-זמני. האלקטרודות מוצמדות לקרקפת אחרי חיבור האלקטרודות שמים כובע על הראש, כדי לשמור שהן לא יזוזו לעניינינו, יניח תפילין של ראש על הכובע וללא ברכה ומן הטעמים הבאים, הראשון, חציצה. נחלקו הראשונים בדין חציצה בתפילין, יש שהסיקו מדין כהן שפטור מלהניח תפילין של יד מאחר שבגדי הכהונה צריכים להיות צמודים לבשרו (ע"פ ערכין דף ג' ע"ב), וכן מדין תפילין של ראש שצריכים להיות צמודות לשער (ע"פ זבחים דף ט' ע"א, רא"ש הל' תפילין סו"ס י"ח). וביאר הדברים הרא"ש בתשובותיו מדיוק מלשון הפסוק "…וטעמא משום דכתיב, …'לטוטפות בין עיניך', שלא יהא דבר חוצץ בין תפילין ובין עיניך" (שו"ת הרא"ש כלל ג', סימן ד'). ויש שהסיקו שחציצה בתפילין מעכבת מדין המצפה את תפיליו בזהב – הרי זה מדרכי החיצוניים (ע"פ מגילה כ"ד ע"ב, למחלוקת זו השלכה ביחס לתפילין של ראש. שכן, לדעת הרא"ש חציצה מעכבת הן בתפילין של יד והן בתפילין של ראש. אולם, לשיטת הר"ן, דין חציצה בתפילין הינה דין הקשור בהכרח לתפילין של יד שהיא מהווה אות אישית. ועוד, שבתפילין של ראש משמע דווקא להפך וזאת מהפסוק "וראו כל עמי ארץ" שממנו למדו כי תפילין של ראש צריכות להיות דווקא במקום בולט, ושלא כתפילין של יד המהוות אות רק למניח אותן. ואכן הרשב"א למד מכאן כי אין איסור חציצה בתפילין של ראש (מגילה כ"ד ע"ב מובא בבית-יוסף או"ח סי' כ"ז, השו"ע העיר שכמניחים על תחבושת יש לכסות את התפילין שלא ילמדו לעשות כן לכתחילה). השני, כובע או מצנפת. קיימת מחלוקת קדמונים ביחס להנחת תפילין של ראש על גבי כובע "אדם שהוא עלול לנזילות ואם יצטרך להניח תפלה של ראש על בשרו לא יניחם כלל, יש להתיר לו להניח תפלה של ראש על הכובע דק הסמוך לראש…" (או"ח סי' כ"ז סעי' ה'). יש מי שסבר שלא נאמר הדבר אלא בכובע דק וראיה מר' יוחנן שנמנע מהנחת תפילין של ראש כל ימי החורף מחשש שיתקרר משמע שהייתה לו מצנפת על ראשו ונמנע להסירה ולהניח התפילין על ראש מחשש שיתקרר (ע"פ ירושלמי ברכות פ"ב ה"ג, ב"י סי' כ"ז, ותשובות מהר"ם אלשקר סי' נ"ו). יש שלמדו שמותר להניח תפילין של ראש אף על מצנפת עבה (שו"ת הרשב"א שם). הרב עובדיה יוסף כותב דהמצנפת היא לכבוד ולתפארת וקי"ל כל לנאותו אינו חוצץ (ע"פ סוכה ל"ז ע"א), (הגאון ר' אלכסנדר שמואל היילפרין ז"ל שו"ת מהרא"ש סי' ע"ב), (שו"ת יביע אומר חלק ב' אורח חיים סימן ב'). ראוי לציין שכשהבית מונח כראוי והחציצה הינה רק ברצועות מובא בחיי אדם בשם המגן אברהם שניתן גם לברך (ילקוט יוסף סי' כ"ז סוף הערה י"ד).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד