חשוקי חמד מגילה דף ז עמוד ב

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, פורים, חגים ומועדים

האם אפשר לתת משלוח מנות או מתנות לאביונים עבור חולה מחוסר הכרה

שאלה. חולה מחוסר הכרה, האם יכולים אשתו או בני ביתו, לתת עבורו מכספו משלוח מנות או מתנות לאביונים? ומה הדין כאשר הם נתנו עבורו מכספו מתנות לאביונים או משלוח מנות, ואחר כך שבה אליו הכרתו, האם יצא בכך ידי חובתו, או שצריך לתת שוב משלוח מנות, ומתנות לאביונים?

תשובה. כתב הערוך השלחן (סימן תרצו ס"ג) הנוסע בדרך יראה לעמוד איזה שעות, לקיים סעודת פורים, ומשלוח מנות ומתנות לאביונים, ואינו מועיל מה שבביתו נותנים בשבילו, ואפשר דבמתנות לאביונים יצא, אבל בשילוח מנות שלא בפניו, ודאי דלאו כלום הוא.

וכתב במקראי קודש (סימן לט) שטעם החילוק בין מתנות לאביונים למשלוח מנות, דמתנות לאביונים כשנותנים בני ביתו עבורו הרי הם כשלוחיו, ולא מבעיא כשהכסף הוא שלו, אלא אפילו אם נותנים מכספם, הוי כמו שמזכין לו, ואח"כ נותנין בשליחותו, ומתנות לאביונים הוי כעין צדקה, וכעין שאמרו בצדקה שאחד מהמעלות הוא שהנותן לא ידע למי נתן, אבל במשלוח מנות שהוא כדי להרבות אהבה וחיבה בין איש לרעהו כמבואר בספר מנות הלוי (מגילת אסתר, ט יט), לכן כשהוא בעצמו אינו שולח אלא אחר מזכה לו, אין כאן קירוב לבבות בין המשלח למקבל. אבל לטעם התרומת הדשן (סימן קיא) שהוא משום הרווחת המקבל לסעודת פורים יצא אף במשלוח מנות. יעו"ש. מדבריו יוצא, דאם בני הבית הודיעו למקבל שהמשלוח מנות הוא מהחולה, וגם לחולה הודיעו [כשאינו מחוסר הכרה] שנשלח מנות משמו, יצא לכו"ע.

ומו"ח מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א אמר לי, דבעניננו מסתבר דלא יצא ידי חובתו אף במתנות לאביונים, מאחר שבשעה שהוא מחוסר הכרה הוא פטור מהמצוות, וכשישוב להכרתו חייב לתת מתנות לאביונים.

ונראה שלכן לא יצא, דבמתנות לאביונים יש שתי מצוות, א. מצות צדקה, ב. מצוה מיוחדת שתקנו חכמים לתת מתנות לאביונים, וכמו שכתב בשו"ת מהרי"ל (סימן נו הו"ד במג"א סימן תרצד סק"א) שנשאל אם אדם יוצא מצות מתנות לאביונים במה שנותן להם מעות של מעשר, מי אמרינן כיון דהמעשר בלאו הכי שייכת להם, לא יצא דהא נותן להם משלהם, או דלמא עיקר תקנה הוא כדי לשמחן, אם כן יצא במתנות לאביונים כי אינם מקפידין אם נותן להם מעשר אם לאו, רק שהם שמחים וטובת הנאה של מעשר הוא של בעלים, וכשנותן לזה העני ולא לאחר אז הוי ליה שמחה. והשיב: ענ"ד נוטה דלא נפיק במעות מעשר, כיון דתקנתא דרבנן היא, הוי דבר שבחובה, ונמצא זה פורע חובו ממעשרו, ואין לו בו אלא טובת הנאה.

ולכן לגבי מצות צדקה יצא במה שנתנו בעבורו, וכמו שכתב בשו"ת מהרי"ט (סימן קכז) שדן בדבר יתום חולה שהאפוטרופוסים שלו נתנו ממעותיו לצדקה עבורו ולבסוף נפטר, והיורשים ערערו על הצדקה שנתנו האפוטרופוסים. והשיב המהרי"ט שמתנתם מתנה, וכי תימא פסיקה של צדקה זו היאך תגן על היתומים, כיון דהם אינם נותנים מדעתם, אין ליתומים מצוה בכך, מכל מקום כל שהעניים נהנים מנכסיהם זכות הוא להם, ועוד שהרי אמרו בבבא בתרא (דף ח ע"ב) כופים על הצדקה, וכיון שכפיה היא שיקיים מצות עשה, אם לא עלתה לו מצוה למה יכופו, אלא ודאי שעלתה לו ואפילו שלא לרצונו, ועוד כשנותנים צדקה לעניים, אותם עניים מבקשים עליהם רחמים כהא דאמרינן בבבא בתרא (דף י) גבי דריוש, ומי שנשתטה בית דין יורדין לנכסיו, ומסתבר דמקיים בזה צדקה, יעו"ש. ולכן לחלק הזה שבמתנות לאביונים שהוא מדין צדקה, גם מחוסר ההכרה יצא ידי חובתו דלא גרע משוטה וקטן. אבל מדין המצוה של מתנות לאביונים נראה שלא יצא, שהוא כדין השוטה שפטור מכל המצוות, ואי אפשר לקיימם בשבילו.

לסיכום: כשיתעורר יתן פעם נוספת מתנות לאביונים.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד