חשוקי חמד מגילה דף ז עמוד ב

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, פורים, חגים ומועדים

מחלפי סעודתייהו

חולה המאושפז בבית חולים האם יכול להחליף את המנה שמספקים לו עם שכנו

שאלה. חייל בצבא שאין לו שום מאכל כדי לשלוח לחבירו רק את המנה שמספקים לו, האם יכול לצאת ידי חובתו, כשיחליף את המנה שלו עם חבירו, כמו כן יש להסתפק בחולה המאושפז בבית חולים ממשלתי, האם יכול לקיים מצות משלוח מנות, כשיחליף את המנה שלו עם שכנו לחדר, צדדי הספק: יתכן שהצבא או בית החולים מספקים לו אוכל רק כדי לאכול, ולא שיהיה שלו לעשות בו מה שהוא רוצה, או שמא כיון שהם נתנו לו את זה, הרי זה שייך לו ויכול לעשות בו מה שירצה?

תשובה. נאמר במגילה דף ז ע"ב אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין, מחלפי סעודתייהו להדדי, וכתב השפת אמת נראה שהיו עניים ונתנו זה לזה סעודתו לקיים משלוח מנות, וכן פירש הר"ן, וי"ל נמי שהיו אחים סמוכין על שלחן אביהם, וקמ"ל דאע"ג דאורח אסור ליתן סעודתו במתנה לאחר, דבעל הבית יהיב ליה למיכל ולא למיתביה לאחריני, מ"מ להחליף סעודתייהו אהדדי שרי, ולפ"ז אפשר דצריך להתנות לשלוח לו גם הוא כדמשמע לשון מחלפי, מיהו צ"ע במתנה כן בפירוש אם יוצאין בו דין מנות, ולכן נראה דלאו דוקא שהתנה כן אלא דידע שישלח לו גם הוא וסמך על זה, ע"כ.

וכן משמע בשו"ע (אבה"ע סימן כח סי"ז) אורח שיושב אצל בעה"ב, ונוטל חלקו וקידש בו, הוי מקודשת. אלא שבשו"ת מהרי"ט (סימן קנ הו"ד בבאר היטב שם ס"ק לב) מסתפק באורחים המסובין אצל בעל הבית אם זוכים במתנותיהם משיגביהום, או עד שיתנו לתוך פיהם, ונפקא מינה שאם אחד מהם ברר והניח לפניו, ובא אחד ונטלו, אם יכול לאוסרה עליו, אי נמי אם בעל הבית עצמו נטלה, או שקדש בם את האשה אם היא מקודשת, ומסתברא שאינו מזכה להם אלא משיתנו לתוך פיהם. ועל סמך כך פסק בעטרת משה (ח"ב סימן קסז) דאפשר לבעל הבית ליטול מקטן וליתנו לאחר. ויעוין במשנה למלך (פרק יב מהלכות שכירות הי"ג) מה שהקשה על המהרי"ט שלא משמע כן ברבינו יונה בברכות.

ושאלתי את מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, אם חייל יכול לשלוח את מנתו שמקבל בצבא לחבירו בתור משלוח מנות, דדלמא יש מקום לחשוש לשיטת המהרי"ט, ואמר לי שיש באמת לחוש לזה, אלא שיש לומר דחייל דומה לפועל שעובד אצל בעה"ב, כשמנהג העיר לזונו במזון של סעודת שלמה בשעתו, אם הפועל קידש אשה במזונות, מסתבר דמקודשת, אך אם בצבא מקפידים שלא יחליפו המנות יתכן שלא יצא. אולם את הלפתן שבסעודה מסתבר שיכול לשלוח בתור משלוח מנות.

ונראה שחולה המאושפז בבית חולים לכו"ע יכול לשלוח את המנה שקיבל, כיון שהוא משלם עבור זה לקופת חולים, והם משלמים עבורו, הוי המנה שלו, ודמי למתאכסן במלון, שמשלם עבור האוכל שיכול לשולחו לחבירו.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד