כהן נער לעבוד בחופשת הקיץ

כ״ז בסיון ה׳תש״פ (יונ 19, 2020) | שו"ת, טומאת כוהנים

נשאלתי, נער כהן המעוניין לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי, האם הוא רשאי על פי ההלכה,

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים…כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים…"(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה…"(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), ואף על אבריו של המת הוא מוזהר "הכהן מוזהר שלא ליטמא במת ולא לכל טומאות הפורשות ממנו" (יו"ד שס"ט). לעניינינו, יש לאסור ומן הטעמים הבאים, הראשון, טומאה בזמן הזה. רבו הסוברים שטומאת כוהנים נוהגת גם בימינו כשאין מקדש "ונוהגת מצוה זו בכהנים הזכרים, בכל מקום ובכל זמן…וכהן העובר על זה ונטמא לשום מת חוץ מחמשה מתי מצוה, במזיד, לוקה" (ספר חינוך רס"ג), ועל אף שיש הסוברים שבזמן הזה האיסור הוא מדרבנן (רמב"ן סוף מסכת מכות) שנית, סוף טומאה לצאת. קיימת מחלוקת ראשונים ואחרונים ביחס לאיסור "סוף טומאה לצאת". המשנה מלמדת, "המת בבית ובו פתחין הרבה כלן טמאין"(אהלות ז' ג'). משמעותו של איסור זה, שגם במקום בו קיים סידור קבוע לבידוד המתים משאר בית החולים, "חדר מתים", עדיין יש לאסור לכוהנים להיכנס לבית חולים, כיוון שעתידים לפנות את המת דרך הפתחים והחדרים הסמוכים, הנמצאים תחת אותה קורת גג, מתפשטת הטומאה לכל המרחבים הללו גם כאשר הפתחים סגורים, חדרים ומעברים אלו כבר עתה טמאים בטומאת אהל, עוד בטרם הועבר בהם המת, הואיל וסוף הטומאה לצאת דרכם "חצר מוקפת זיזין ואכסדראות וטומאה באחד הבתים אם כל פתחי הבתים והחלונות נעולים טומאה יוצאת לזיזין ולאכסדראות והטעם משום דהואיל וסוף טומאה לצאת דרך שם רואין כאילו יצאה…"(יו"ד שע"א ד' וברמ"א שם). מחלוקת קיימת, האם מקור האיסור הוא מן התורה או רק מדרבנן (ר"ב מרשנבורג העיר לסתירה בדברי רש"י שבביצה דף י' א' כתב שדין זה אינו אלא מדרבנן, וכן פירש בחולין דף קכ"ה ב', ואילו בביצה דף ל"ח א' שזו "הלכה למשה מסיני", במובן של דין תורה וכן משמע מפירושו לעירובין ס"ח א'), רוב הפוסקים הכריעו שאינו אלא מדרבנן (ש"ך יו"ד שע"א ח', ושע"ב ב') וכך פוסק המשנה ברורה, "מיהו האם הטומאה בבית הסמוך לבית הכנסת, ואפשר לסתום הפתחים והחלונות של בית הכנסת או של הבית שהמת שם, אפילו נודע לו אין צריך לצאת עד שיגמור הנשיאת כפים, דנשיאת כפים דבר תורה, וטומאה כזו אינה אלא מדרבנן" (או"ח קכ"ח סק"ח). יש פוסקים שראו בכך איסור תורה (חוכמת אדם קנ"ט סק"ח, 'אגרות משה' יו"ד ח"א ר"ל ענף ה', וכן דעת הרב אלישיב, והרב קרליץ לחוש לדעות דהוי דאורייתא), ועל אף שבמקרה בו פרנסתו של האיש תלויה בעבודה זו, וכשעבודתו מאופיינת בטיפול בחולים, יש מקום לשקול ולהתיר, ובפרט כשדלת החדר בו שוהה המת סגורה (נשמת אברהם ש"ע ב', בשם הגרש"ז אויערבך, וכן בשו"ת 'ציץ אליעזר' חי"ז ח' ג'). אך במקרה זה בו מדובר בנער המעוניין בעיקר בדמי כיס לחופשת הקיץ , על כן יש לאסור

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד