כיצד יש לנהוג ביחס לעטיית מסכה במקומות סגורים?

כ״ג בסיון ה׳תשפ״ב (יונ 22, 2022) | קורונה, שו"ת

אקדים, גם לאחר החיסון המסכה עדיין מלווה ותלווה את חיינו זמן מכיוון שהיא דרך מרכזית להפחתת התחלואה בקורונה, זאת משום שהנגיף מצליח להדביק כשרסיסי רוק חודרים לריריות האף והלוע, שם הוא מתרבה ומתפשט בגוף. על אף שחובת עטית המסכה בוטלה בשלב זה, במשרד הבריאות הדגישו כי עדיין יש לעטות מסכות במקומות בעלי פוטנציאל הדבקה גבוה. ומכיוון שכמות הנדבקים גדלה מיום ליום ומקדם ההדבקה עולה נראה שיש להקפיד על כך מאוד. לעניינינו, צירופו למניין של מי שאינו עוטה מסכה מוטל בספק, ומן הטעמים הבאים. הראשון, שמירת הנפש. הרמב"ם בהקשר לחובה לבנות מעקה מדגיש שישנה חובה כללית של זהירות מפני סכנה "כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוַת עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהִזהר בדבר יפה יפה, שנאמר "השמר לך ושמור נפשך". ואם לא הסיר, והניח המכשולות המביאין לידי סכנה, ביטל מצות עשה ועבר על "לא תשים דמים" (הל' רוצח י"א, ד'). בהקשר לפאן הערכי של שמירת הגוף כותב "הואיל והיות הגוף בריא ושלם – מדרכי השם הוא…לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף, ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים" (הל' דעות פ"ד, ה"א). לדעת הרמב"ם חובה זו מוטלת גם על האחרים. בהלכות רוצח הרמב"ם מונה דברים שחכמים אסרו מפני הסכנה, "הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות, וכל העובר עליהן ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך, או איני מקפיד על כך – מכין אותו מכת מרדות" (פר' י"א ה"ה). דברים אלה נפסקו להלכה "כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך מכין אוותו מכת מרדות, והנזהר מהם תבוא עליו ברכת טוב" (שו"ע חו"מ סי' תכ"ז סעי' ט'). האחרונים הסתפקו במהות האיסור האם עבר על איסור תורה, או על איסור מדרבנן, (באר הגולה בס"ס). בעל הלבוש סבר שמדובר באיסור תורה "מכין אותו מכת מרדות שהרי עבר על איסור דאורייתא דכתיב השמר לך ושמור נפשך וגומר". השני, חמורה סכנה מאיסור. היסוד המובא בסיום דבריו מקורו בגמרא הלומדת שצריך להיזהר מספק סכנה יותר מספק איסור. מי שהניח כלי עם משקה מכוסה ובא ומצאו מגולה – לא חוששים שמא מישהו טמא פתח את הכלי, אבל חוששים שמא נחש שתה והמשקה אסור בשתייה (חולין י ע"א). כלומר, בחשש איסור רחוק – לא אוסרים את המשקה, ואילו בחשש סכנה רחוקה – אוסרים את המשקה. וההסבר לכך "… ואפילו בהרבה ספק ספקות ואין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב….אם כן בעל כרחך ספק סכנתא מן התורה לחומרא, ואם כן שני ושני בין ספק אסור לספק סכנה" (המהר"ץ חיות חולין ט' ע"א). על כן כותב הרמ"א, "וכן יזהר מכל דברים המביאים לידי סכנהויש לחוש יותר לספק סכנה מלספק איסור, ולכן אסור לילך בכל מקום סכנה כמו תחת קיר נטוי או יחידי בלילה" (יו"ד קט"ז). השלישי, חובת הזהירות. הרמב"ם מנה שלושה סוגים של ההורגים שלא בכוונה "יש הורג בשגגה בהעלמה גמורה וזהו שנאמר בו 'ואשר לא צדה' – ודינו שיגלה לערי מקלט ויינצל. ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לאונס והוא שיארע במיתת זה מאורע פלא שאינו מצוי ברוב מאורעות בני אדם, ודינו שהוא פטור מן הגלות ואם הרגו גואל הדם נהרג עליו. ויש הורג בשגגה ותהיה השגגה קרובה לזדון והוא שיהיה בדבר כמו פשיעה או שהיה לו להיזהר ולא נזהר, ודינו שאינו גולה מפני שעונו חמור. אין גלות מכפרת לו ואין ערי מקלט קולטות אותו, שאינן קולטות אלא המחויב גלות בלבד. לפיכך אם מצאו גואל הדם בכל מקום והרגו פטור" (הל' רוצח ושמירת נפש פ"ו, א'- ד'). למדנו עד כמה חובת הזהירות שצריך אדם להיזהר שלא לפגוע בנפש חברו. וכך מנמק הרמב"ם את חומרת שפיכות הדמים "כל מי שיש בידו עוון זה הרי הוא רשע גמור ואין כל המצות שעשה כל ימיו שקולין כנגד עוון זה ולא יצילו אותו מן הדין.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד