לקיחת דמים לאחר המוות

כ״ב באלול ה׳תשע״ט (ספט 22, 2019) | שו"ת, טכנולוגיה, כללי

נשאלתי האם מותרת לקיחת דמים לאחר פטירת החולה, לשם בירור בעל השלכה גנטית

אקדים, אדם מישראל שמת גופו קדוש גם לאחר מותו בתלמוד דימו את גוף האדם לספר תורה, על כן יש לקרוע בשעת יציאת הנשמה כמו על ספר תורה שנשרף ( ברכות דף י"ח ע"א). דין זה נפסק בשולחן ערוך, "העומד בשעת יציאת נשמה של איש, או אישה מישראל, חייב לקרוע ואפילו אם לפעמים עשה עבירה לתיאבון, או שמניח לעשות מצווה בשביל טורח"  (יו"ד סי' ש"מ סעי' ה'), על כן יש איסור לנוול את המת, איסור זה מקובל לראותו כאיסור תורה שמקורו או באיסור "הלנת המת", או מדין "ואהבת לרעך כמוך" (אנציקלופדיה רפואית, ערך 'נתוח מתים' עמ' 551-553 ובהערות שם).  לעניינינו, נראה להתיר לקיחת דמים מן הסיבות הבאות ראשית, ניוול המת. ניוול המת לרוב הפוסקים אסור מן התורה (מובא בבית יוסף חיו"ד סי' שס"ה), כל זה  כשאיסור הניוול נעשה לשם ביזיון, או שלא לשם תועלת, אבל אם נעשה לצורך מניעת הפסד ממוני ובוודאי אם מדובר בפיקוח נפש אין איסור בדבר "דבאמת ניוול המת לא שייך רק אם עושים בחינם שלא לצורך, ומכוון לנוולו" (שו"ת שואל ומשיב מהדורה קמא, סי' רל"א, דבר שאול לבעל השו"מ יו"ד שע"ג ז'). שנית, דבר מקובל. הפוסקים הורו כי דברים המקובלים לעשות בחיים אינם אסורים לאחר מיתה. כך הורה אחד מחשובי האחרונים בהקשר לנתיחת מתים, דברים שמקובל לעשות לאנשים בעודם בחייהם, אם ייעשו למת לא יחשבו כניוול, על כן מותר לדעתו לעשות ניתוח 'קיסרי' להוצאת הוולד מרחם המת גם לאחר מותה "ניוול המת לא יקרא אלא מה שמשקץ ומתעב המת בעיני רואיו ובפרט מה שנקרא ניוול גם לגבי החי…" (הרב יעקב עטלינגר, שו"ת בנין ציון ח"א סי' קע"א), לפיכך, לקיחת דמים שהינה פעולה שגרתית המקובלת לעשותה לחי מותרת. כך הורה למעשה הרב משה פינטשיין מחשובי הפוסקים בדור האחרון שלקיחת דמים שאחרי המוות מותרת "דאם לא יחתכו האברים ולא יפתחו צווארו ובטנו, רק רוצים לתחוב מחט להוציא ממנו איזה לחלוחית להודע מזה איזו דברים הנוגעים להמחלה שזה אין להחשיב לניוול שהרי דבר כזה מצוי טובא בזמננו שעושים כן גם לחיים ויש להתיר בפשיטות, וכן להוציא מעט דם לבדוק ממנו וכדומה על ידי מחט אינו ניוול ויש להתיר…ולכן מה ששמעת שאפשר לראות על ידי מחט באלקעטרעי כשיתחבו בגופו של המת כל חולי שבו מה שצריך לרופאים לידע אם אמת הדבר נראה שאין לאסור זה משום שאין בזה ניוול" (אגרות משה יו"ד חלק ב' סימן קנ"א), וכן מובא בספר נשמת אברהם, ואוסיף המחבר בשם הרב שלמה זלמן אויערבך לעניין עשיית ביופסיה לאחר המוות, "מותר לבצע ביופסיה מהמת או להוציא דם או נוזל אחר ממנו כדי ללמוד מזה דברים הנוגעים למחלתו" (חלק יו"ד סימן שמ"ט עמ' רנ"ח סעי 6 ובהערה 121).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד