מוהל שאינו שומר שבת

י״ז במרחשוון ה׳תש״פ (נוב 15, 2019) | הריון ולידה, מילה ופדיון הבן

נשאלתי, האם מילה על ידי מוהל שאינו שומר תורה ומצוות כשרה

אקדים, מומר הוא יהודי שעזב את דת ישראל וקיבל עליו דת אחרת. בתלמוד נקרא מומר גם מי שעובר על עבירה חמורה בתדירות עד שנראית לו כהיתר. יש מומר לחילול שבת, מומר לערלות הגר"א כותב שהפסול נובע מכך שהוא הפר ברית, ולכן יצא מכלל ישראל 0יו"ד סי' רס"א סעי' א' אות ח') יש מבדילים בין מומר להכעיס ומומר לתיאבון. ישראל שהמיר דתו נחשב כיהודי לכל דבר, זולת מה שגזרו עליו משום תקנת חכמים, כלל גדול אמרו חז"ל , "ישראל אע"פ שחטא – ישראל הוא" (עירובין י"ט). לעניינינו, ראוי שהמוהל יהיה שומר תורה ומצוות כשאין גם מי שאינו שומר תו"מ מילתו כשרה. ומן הטעמים הבאים, הראשון, מילה על ידי גוי. נחלקו התנאים בברייתא: "עובד כוכבים לא ימול ישראל מפני שחשודין על שפיכות דמים דברי רבי מאיר". (ע"ז כ"ו ע"ב), רבי מאיר אוסר על גוי למול מחשש שינצל את ההזדמנות לפגוע ביהודי. חכמים חולקים ולדעתם מותר בתנאי שישנם אנשים אחרים המשגיחים על מעשיו. הן לדעת רבי מאיר והן לדעת חכמים אין פסול עקרוני בברית מילה שנעשית על ידי גוי.  אולם בהמשך הגמרא מצאנו דעה הסבורה שאכן ישנו פסול עקרוני בכך שגוי ימול אחרים. מקור הפסול בפסוק "ואתה את בריתי תשמור", משמע שדווקא אתה (אברהם) וזרעך כמוך ימולו, להוציא עובדי כוכבים. רב חסדא מביא מקור נוסף לפסול ברית מילה שנעשתה על ידי גוי, "המול ימול", כלומר רק מי ששייך במצוות מילה, הוא ימול אחרים (כאילו כתוב הנימול ימול). הרמב"ם פסק "עכו"ם לא ימול כלל ואם מל אינו צריך לחזור ולמול שנייה" (הל' מילה פ"ב ה"א, וכן שו"ע יו"ד רס"ד, הבית יוסף הביא מחלוקת האם כוונת הרמב"ם שאין צורך במעשה נוסף כלל או שמא יש לבצע הטפת דם ברית). הכסף משנה (שם) כתב שהרמב"ם הסתפק בשאלת כשרותו של עכו"ם למול אחרים ועל כן פסק שלכתחילה לא ימול אולם בדיעבד, אם מל, המילה כשרה. השני, מעשה או תוצאה. נחלקו ראשונים בגדר מצוות מילה, האם עיקר מצוות המילה היא מעשה כריתת הערלה, או, שעיקר המילה הוא במציאות האדם ללא ערלה, והמעשה מהווה הכשר למציאות זו. דיון מפורש בשאלה זו מובא בהקשר לסוגיה שעוסקת במילה על ידי גוי, יש מי שסבר שכשרה (תו"ס רי"ד שם ד"ה ימול ארמאי). החולק למד מהקשר אחר, לדעתו, כשהאב יודע למול, אסור לו להניח לאחר שימול, וגם לאחר אסור למול ללא רשות האב, כי המצווה מוטלת על האב (אור זרוע  הל' מילה ק"ז אות ה'). השלישי, מומר. ההלכה קובעת "מומר לכל התורה כולה, או שהוא מומר לערלות, דינו כעובד כוכבים" (יו"ד סי' רס"ד סעי' א'), החתם סופר כותב שאם המומר מהול אז הוא רשאי להיות מוהל "…ונהי בברית תורה ליתא מ"מ בברית מילה איתא ולא אימעיט מאתה את בריתי תשמור" (שו"ת יו"ד ח"ב סי' א'). כלומר, אם מלו אותו בקטנותו גם אם כיום אינו מאמין ושומר תו"מ נחשב כמי ששמר ברית וכשר למול.  הרב וייס נשאל לגבי בחור שגילה שהמוהל שמל אותו היה רופא מומר לחלל שבתות. כעת השאלה האם יש צורך שיטיפו ממנו דם ברית. הוא מעלה נקודות שונות להקל בעקבות השיטות שבימינו אין דין מומר למי שמחלל שבתות בפרהסיא (מנחת יצחק ח"ד, ק"א). הרב עטלינגר נשאל בעניין זה ותשובה זו הינה אחת התשובות הראשונות ואולי המפורסמת ביותר לגבי היחס לתופעת החילון בימינו, "…לפושעי ישראל שבזמנינו לא ידענא מה אדון בהם- אחר שבעו"ה פשתה הבהרת לרוב עד שברובם חלול שבת נעשה כהיתר אם לא יש להם דין אומר מותר… ויש בהם שמתפללים תפילת שבת ומקדשים קידוש היום ואח"כ מחללים שבת במלאכות דאורייתא ודרבנן… ואכן גם למקילים יש להם על מה שיסמכו אם לא שמבורר לנו שיודע דיני שבת ומעיז פניו לחללו בפני עשרה מישראל יחד שזה ודאי כמומר גמור ונגיעת יינו אסור. כנלענ"ד הקטן יעקב" (שו"ת בנין ציון החדשות סימן כ"ג) ה'בנין ציון' מתלבט בפסיקת ההלכה במקרה זה הואיל והוא מבין שמדובר על מציאות שונה ממה שהייתה בתקופות הקודמות. להלכה כאמור לדעתו ניתן גם להקל. רבי דוד צבי הופמן מוסיף טעם להקל דבזמננו,  אם רוב ישראל זכאין, ומעטים מעיזים פניהם לעשות איסור זה הרי הוא כופר בתורה ועושה תועבה ביד רמה ופורש עצמו מכלל ישראל, "אבל כיון דבעו"ה רובם פורצים הגדר תקנתם קלקלתם, היחיד חושב שאין זה עבירה גדולה כל כך וא"צ לעשות בצנעה, ופרהסיא שלו כבצנעה…" (שו"ת מלמד להועיל או"ח חלק א' סי' כ"ט).

תכנים נוספים באותו נושא:

נשאלתי על ידי רופאה כירורגית האם אישה כשרה למול?

אקדים, מקור מצוות מילה אברהם שנצטווה למול "וזאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר" (בראשית י"ז י') ומהציווי לכלל ישראל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') התלמוד הסיק שמצווה זו מוטלת על האב ולא על האם"...ומצווה על האב למול את...

קראו עוד

אם שבנה נולד פג, האם ראוי להקדים ולקרות שם או להמתין עד לברית המילה?

אקדים, שם פרטי הוא שם המייחד את הפרט בקרב משפחתו, לרוב ניתן שמו הפרטי של האדם על ידי הוריו, קריאת שם לילד היא מן היסודות החיוניים לרקימת קשר בריא בין הורה לילדו. ביהדות מוכרז שם הבן בפומבי במהלך טקס ברית המילה שלו. שם הבת מוכרז ליד ספר התורה ביום בו קוראים בו...

קראו עוד

האם מותרת הזרקת הורמונים בשבת לאישה המטופלת בטיפולי פוריות?

אקדים, כל טיפולי הפוריות יש מטרה אחת חשובה - להעלות את הסיכוי להתפתחות עובר. קיימת תרופה הניתנת בטבליות לבליעה, ומטרתה היא להעלות את הסיכוי לביוץ. לאחר נטילתה, אם רירית הרחם תהיה דקה מדי מוסיפים תכשיר הורמונלי אסטרוגני כדי לשפר אותה. כאשר הזקיקים יהיו מפותחים, הרופא...

קראו עוד

מתי למול תינוק שעבר פרוצדורה רפואית משמעותית לאחר לידתו

אקדים, המשנה קובעת, שלמרות חשיבות המצווה, קטן החולה אין מלין אותו עד שיבריא" (שבת פי"ט, מ"ה). זוהי חומרה שהחמירו חז"ל בהלכות פיקוח נפש, שאין להוסיף אפילו סיכון קטן על הסיכון הקיים תמיד בעצם ביצוע המילה. למעשה, לפי משנה זו, כאשר התינוק חולה יש לדחות את קיום המצווה עד...

קראו עוד

האם מותרת הזרקת הורמונים בשבת לאישה המטופלת בטיפולי פוריות

אקדים, כל טיפולי הפוריות יש מטרה אחת חשובה - להעלות את הסיכוי להתפתחות עובר. קיימת תרופה הניתנת בטבליות לבליעה, ומטרתה היא להעלות את הסיכוי לביוץ. לאחר נטילתה, אם רירית הרחם תהיה דקה מדי מוסיפים תכשיר הורמונלי אסטרוגני כדי לשפר אותה. כאשר הזקיקים יהיו מפותחים, הרופא...

קראו עוד

מתי ניתן למול תינוק ששהה באינקובטור מיום לידתו

אקדים, האינקובטור הוא עריסה שקופה, מעין חממה, המשמש פגים שנולדו טרם עת או תינוקות הלוקים במחלה כלשהי. מערכת החיסון של פגים ותינוקות מסוימים חלשה למדי, והוא מעוקר (סטרילי) ומונע זיהומים מלחדור למרחבם ושומר על טמפרטורה ולחות מתאימים. לעתים מוזרם חמצן אל תוך האינקובטור...

קראו עוד