מיוסר נפש הנזקק באופן תדיר לקנאביס בעישון האם אפשרי השימוש גם בשבת?

ג׳ באלול ה׳תשפ״א (אוג 11, 2021) | שו"ת, קנאביס, שבת

אקדים, המשפט העברי עוסק בהיבטים שונים של מחלות הנפש. עם התקדמות מדע הרפואה התברר כי לעתים קיים בסיס פיזי למחלות אלה עם זאת, עם זאת, בשל אופיין המיוחד של מחלות הנפש והשתקפותן בנפשו של החולה נותר קושי רב בהתמודדות עם אדם שאובחן כחולה באחת ממחלות הנפש הן למשפחתו של החולה הן לחברה שמסביבו. לעניינינו, כשזוהי הדרך היחידה להקל ממכאוביו ניתן לעשן גם בשבת. ומן הטעמים הבאים, הראשון, הגדרת שוטה. המשפט העברי עוסק בהיבטים שונים של מחלות הנפש ואיננו מבדיל בין מחלה גופנית למחלה נפשית, הרב משה מרדכי פרבשטיין העוסק בדיניו של השוטה בספרות, כבר בתחילת דבריו קובע כי "שוטה" בחז"ל אינו מושג זהה באופן מוחלט ל"חולה נפש", משום שמחלת נפש היא רק סיבה אחת מני רבות  להתנהגות של אדם כשוטה (שפטי הדעת, עיונים וברורי הלכה בגדרי הדעת ובהלכות שוטה, ירושלים תשנ"ה). במשנה נאמר, "המכבה את הנר מפני שהוא מתיירא מפני עובדי כוכבים, מפני לסטים, מפני רוח רעה ואם בשביל החולה שיישן פטור" (פ"ב, מ"ה). האור זרוע בהלכות עירובין, מסביר ש"רוח רעה" היא מצב שבו "נכנס בו שד ונטרפה דעתו" (סימן קמ"א). כלומר כוח על-טבעי כלשהו נכנס באדם וגרם לו לחרוג. לעומת זאת, בעל ערוך השולחן כותב, "רוח רעה והוא חולי המבלבל המוח" (אבן העזר, קכ"א). כלומר לדעתו רוח רעה היא מחלה פיזיולוגית הפוגעת במוחו של האדם ולכן התנהגותו משתנה.  ממשנה זו אנו למדים כי אדם שיש בו רוח רעה מוגדר כחולה שיש בו סכנה.  באחת מתשובותיו דן הרב וולדינברג בבעל שאובחן כחולה סכיזופרניה, במקרה זה הסכנה המתוארת היא שהחולה עלול לעתים לקום בחצות הלילה ולהרוג את אשתו או להצית את ביתו. הרב המשיב מוסיף שגם אם מיעוט מהרופאים סבור כי לא נשקפת כל סכנה מהתנהגות אותו הבעל, הרי שיש להכריע  כדעת רוב הרופאים, שכן "חמירא סכנתא מאיסורא" (שו"ת ציץ אליעזר ו', מ"ב קונטרס אורחות המשפטים, פ"א). השני. חילול שבת. נחלקו ראשונים האם לחולה שיש בו סכנה מותר לחלל שבת אף לצרכים שאין במניעתם משום סכנה, יש שהתירו "מחללין לכל צרכיו, ואע"פ שאין במניעת הדבר סכנה" (מגיד משנה הל' שבת פ"ב הי"ד ומקור הדברים ברמב"ן בתורת האדם, חידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם, הלכות שביתת עשור, פ"ב ה"ח), אך יש שחלקו על היתר זה "ומדברי רש"י משמע, דלא שרי לחלל שבת בשביל חולה שיש בו סכנה אלא דווקא בדבר שאם לא יעשוהו לו הוא מסוכן למות בשבילו, אבל דבר שאף אם לא יעשוהו לו אינו מסוכן למות בשבילו, אין עושין אותו על ידי ישראל" (מובא בב"י סי' שכ"ח ובביאור הלכה שם בד"ה "כל שרגילים" הביא חבל ראשונים, החולקים על המגיד משנה). השלישי, טיפול רפואי. רבו הדעות הרואות במי  שאובחן כסובל מהפרעות נפשיות כחולה שיש בו סכנה (שו"ת ציץ אליעזר חלק  חלק ד' סי' י"ג), לדעת הרב אלישיב דיכאון חמור דינו כפיקוח נפש משום שעגמת נפש יכולה לפגוע בבריאותו ולקצר חיי אדם (מובא אצל הרב זילברשטיין, "טיפול פסיכולוגי, פיקוח נפש, איסור רכילות ומצוות כיבוד הורים", אסיא, מ"ב-מ"ג (תשמ"ז עמ' 29). הקריטריון של עגמת נפש מופיע בשאלה שנשאל הרב משה פינשטיין, במקרה של חתן וכלה שנתקשרו ביניהם בקשרי שידוכין ואצל האישה התגלתה בעיה רפואית המונעת ממנה להרות. בשל מצבה הנפשי של האישה ביטול הנישואין היה גורם לה עגמת נפש רבה. הרב פינשטיין ראה במקרה הזה מצב של פיקוח נפש (שו"ת איגרות משה אבן העזר, סימן ז').  במקרה אחר, שבו היה קיים חשש של שיגעון בעקבות כניסת כלה צעירה להיריון,  פסק הרב וולדינברג שיש אולי מקום להתיר לאישה שתיקח כדורים דרך הפה למניעת הריון זמן מה (שו"ת ציץ אליעזר ט', נ"א קונטרס רפואה במשפחה, ב'). גם בעל שו"ת לבושי מרדכי התיר לבצע הפלה אם הלידה תגרום שתיטרף דעתה, מכיוון שטירוף דעת נחשב כסכנת  נפשות (חושן משפט ל"ט. אך אם אפשר לטפל באותה האישה בטיפול תרופתי ולמנוע את ההתקף ואת טירוף הדעת, אפשר להימנע מביצוע הפלה נשמת אברהם ג'  חושן משפט, ל"ה).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד