מכונה לממכר משקאות

ו׳ באלול ה׳תשע״ט (ספט 6, 2019) | שו"ת, שבת

נשאלתי, ממפעיל מכונת המשקאות במרכז הרפואי האם מותר לו ליהנות מכסף המכירה בשבת אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים. לעינינו, באשר להפעלת מכונות אוטומטיות בשבת יש לדון משלושה היבטים, הראשון, מקח וממכר. במשנה נאמר "לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מיבמין … לאמקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומה ומעשר כל אלו ביום טוב אמרו קל וחומר בשבת" (ביצה פ"ה מ"ב),  במשנה זו נאסרו הפעילויות של בית הדין לדון, לנהל חליצה, וכן פעולותיו של ההקדש, מדוע? הגמרא מבארת, "גזירה שמא יכתוב…. לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין – גזירה משום מקח וממכר" (ביצה ל"ז ע"א). מדוע מקח וממכר נאסר? רש"י מציע שני פירושים, "משום מקח וממכר – דלמקח וממכר דמו, שמוציא מרשותו לרשות הקדש. ומקח וממכר אסור – 1 .מן המקרא, דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר. 2 .אי נמי: מקח וממכר אתי לידי כתיבה שטרי מכירה (רש"י ביצה ל"ז ע"א), לפי הפירוש הראשון, איסור מקח וממכר כלול באזהרת הנביאים "ממצוא חפצך". לפי האפשרות השנייה, זו גזירה שמא יכתוב. היות ולהלכה אין אדם מצווה על שביתת כליו ביום השבת כבית הלל (שבת י"ח ע"א, או"ח סי' רמ"ו סעי' א', ורנ"ב סעי' ה'), נמצא שאין איסור בזה שהמכונה עובדת בשבת (שו"ת מהרש"ג ח"ב סי' קי"ז, ולדעתו, גם לדעת רעק"א נראה להתיר, מכיוון שבמשא ומתן במכונה אוטומטית אין וודאות שיתבצע קניין בשבת, כי אולי לא יבואו קונים). השני, לפני עוור. מהתורה האיסור לסייע ידי עובר עבירה הוא רק ב"תרי עברי דנהרא", שלא קיימת אפשרות לעבור את העבירה באופן אחר, כגון שדבר העברה נמצא בצדו השני של הנהר והוא מביא לו אותו (ע"ז ו' ע"ב), על אף שיש מן הראשונים שפסקו איסור מדרבנן גם באופן שאינו בתרי עברא דנהרא, שהרי חייב להפרישו מעבירה (תו"ס והרא"ש שבת ג' ע"א). עם זאת כתב הש"ך שבמומר שאין חיוב להפרישו מעבירה לא קיים איסור אפילו מדרבנן, ובדגול מרבבה הוסיף שבכל עובר עבירה במזיד שאינו מצווה להפרישו (יו"ד קנ"א סק"ו, ובדגמ"ר שם), ניתן לצרף לכך את העובדה שבמקום ישנם גם גויים שעשויים להשתמש וכן שהשימוש ייעשה לפני כניסת השבת ולאחריה (הרב אויערבך שולחן שלמה סימן ש"ו, עמוד תק"ו) הרב קנייבסקי הורה לי שבמרכז רפואי ניתן להקל ולא לסגור את המכונות מפני החולים שעשויים להיזקק לכך. השלישי. שכר שבת. אסרו חז"ל לקבל שכר על מלאכה שנעשתה בשבת, אפילו שמותר לעשותה, משום שחששו שמא יבוא לעשות בשבת מקח וממכר, האסור כגזירה שמא יכתוב בספר יסודי ישורון הביא דעת "רבים מן הפוסקים" שכתבו להתיר במקום שרוב העיר נוכרים באופן שיפקיר את המכונה בערב שבת, ויכוון שלא לזכות במעות שבתוכה עד מוצאי השבת (מערכת ערב שבת עמוד ל"ח). הרב אויערבך כתב "ואין גם לאסור משום שכר שבת שהרי הדמים הם עבור המצרכים". כוונת הרב אויערבך ש'שכר שבת' שאסרו חז"ל הוא עבור מלאכה שעשה בשבת, אולם "החזר הוצאות" אינו בכלל, (שולחן שלמה שם). יש להוסיף כי מטבעות ששולשו בשבת נתערבו במטבעות אחרים ואינם ניכרים בפני עצמם – ועל כן מותרים, והיינו משום שאין אפשרות לדעת האם נכנס כסף בשבת, וכן אי-אפשר לזהותו.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד