מתי למול תינוק שעבר פרוצדורה רפואית משמעותית לאחר לידתו

ח׳ במרחשוון ה׳תשפ״א (אוק 26, 2020) | ברית, שו"ת, הריון ולידה

אקדים, המשנה קובעת, שלמרות חשיבות המצווה, קטן החולה אין מלין אותו עד שיבריא" (שבת פי"ט, מ"ה). זוהי חומרה שהחמירו חז"ל בהלכות פיקוח נפש, שאין להוסיף אפילו סיכון קטן על הסיכון הקיים תמיד בעצם ביצוע המילה. למעשה, לפי משנה זו, כאשר התינוק חולה יש לדחות את קיום המצווה עד שיבריא. לעניינינו, כיוון שהתינוק עבר פרוצדורה רפואית מסכנת חיים, יש להמתין שבעה ימים לאחר הניתוח, ובתנאי שהרופא יאשר את הברית. ומן הטעמים הבאים, הראשון, תינוק חולה, בהיות ברית המילה פעולה כירורגית לתינוק רך בימים, סכנות כרוכות בה, ועל אף דרשת חז"ל את הפסוק 'כי עליך הורגנו כל היום' (תהלים מ"ד כ"ג), שהכוונה לסכנת המילה (גיטין נ"ז ע"ב, ועי' שו"ת חת"ס יו"ד סי' רמ"ה). כדי להמעיט את הסיכון נקטו חז"ל מקדמי זהירות אחדים. הגמרא מביאה בשם האמורא שמואל, "חלצתו חמה נותנין לו כל שבעה להברותו" (שבת קל"ז ע"א). רש"י מסביר, ש"חלצתו חמה" הכוונה ש"נשלף ממנו החולי ויצא מגופו" (שם ד"ה חלצתו חמה), כלומר, ירד חומו, מקובל מעל 38.0 מעלות צלזיוס נחשב כחולי של כל הגוף. דעתו של שמואל התקבלה על רוב הראשונים ונפסקה להלכה בשולחן ערוך "וצריך להיזהר מאד באלו הדברים, שאין מלין ולד שיש בו חשש חולי, דסכנת חולי דוחה את הכל. שאפשר לו למול לאחר זמן ואי אפשר להחזיר נפש אחת מישראל" (יו"ד סי' רס"ג). לאחר דיון נפסק בגמרא שהכוונה לשבעה ימים "מעת לעת", דהיינו שאין למול לפני שעברו שבע יממות תמימות, הנמנות מאותו רגע שנקבע שהוא כבר אינו חולה, "חולה אין מלין אותו עד שיבריא וממתינים לו מעת שנתרפא מחוליו שבעה ימים מעת לעת ואז מלין אותו". השני, באיזה חולי. ההלכה הבחינה "במה דברים אמורים שחלצתו חמה וכיוצא בו שהוא חולי שבכל הגוף אבל אם חלה באחד מאיבריו כגון שכאבו לו עיניו כאב מועט וכיוצא בזה ממתינים לו עד שיבריא ולאחר שיבריא מלין אותו מיד. הוסיף הרמ"א, הגה: אבל כאבו לו עיניו כאב גדול הוי כחולי שבכל הגוף (נ"י פ' הערל). ((רמב"ם הל' מילה א' ט"ז, יו"ד רס"ב, סעי' ב'), כלומר, ההלכה קבעה שאפילו במצב של חשש סכנה אין למול את התינוק. כלומר, ישנו חולי של 'כל הגוף' וישנו חולי 'באחד מאיבריו', וקיים הבדל מהותי ביניהם למעשה. רבי יוסף קולון קבע שמחלה בכל גופו נחשבת ככזו, ודוחים בגללה את המילה שבעה ימים אחרי ההבראה, רק אם היה בה צד של סכנה, אבל אם לא היה בה שום סכנה היא אינה כלולה בתקנת שמואל. בעל ערוך השולחן כותב,  "ויראה לי דעל כל מה שנתבאר דמחללין עליו שבת, כמו מכה בגב היד וגב הרגל וכיוצא בהם, צריך להמתין שבעה ימים מעת לעת אחר שיבריא" (יו"ד רס"ב אות י"א), דהיינו, כל מחלה פנימית מחייבת המתנה שבעה ימים. השלישי, דעת הרופא. במקרה שהתינוק חולה בחולי שבכל הגוף יש להמתין 7 ימים מעת לעת ואז למול אותו, ואילו כאשר מדובר בחולי 'באחד מאיבריו', ניתן למול כבר משעה שיבריא. על כך יש להוסיף כלל חשוב שומעים לרופאים להחמיר ולא להקל, הוסיף בעל ערוך השולחן "ודע שראיתי בספרים שנתחברו על דיני מילה שנסתפקו באיזה פרטי מחלות אם דינם כחול המתפשט בכל הגוף…ואני תמה על כל הספקות, דזהו פשוט שכל שיש איזה שינוי בהתינוק באיזה אבר שהוא מעכבין המילה, וכשיש ספק אם חולי זה מתפשט בכל הגוף- ישאלו לרופא, שהרי אנו סומכים על הרופאים בחילול שבת ולאכול ביום הכיפורים (שם, סוף סי' רס"ב). בשמו של הרב ווואזנר מובא, תינוק חולה שמלו אותו ולא קרה לו כל נזק הנראה לעין (כנ"ל לגבי אדם שאמרו לו לא לצום והוא צם בכל זאת ולא נפגעה בריאותו עקב כך), שמי אומר שאין נזק? אולי יש נזק ואחרי 60 שנה תהיה לו פגיעה?

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד