נרות שבת בחשמל

ט״ו בסיון ה׳תש״פ (יונ 7, 2020) | שו"ת, טכנולוגיה, שבת

נשאלתי מאישה מאושפזת האם תוכל לברך על נורת החשמל אותה תדליק בחדרה.

אקדים, עם המצאת הנורה החשמלית באמצע המאה ה-19 החלו פוסקים לדון האם ניתן להשתמש בנורה החשמלית לכל אותם יישומים המצריכים שימוש בנר, כהדלקת הנרות בחנוכה, בדיקת החמץ לאור פנס עם נורת להט, ברכת מאורי האש במוצאי שבת בהבדלה, והדלקת נרות חשמליים בערב שבת לעניינינו, נראה שיש לאפשר לאישה זו להדליק את נורת החשמל בחדרה ואף לברך עליה, ומן הטעמים הבאים ראשית, נר שעווה. נחלקו הפוסקים האם ניתן לדמות את נר השעווה לנורה החשמלית. יש שסברו שחוט המתכת שבנורה כפתילה, והחשמל שבחוטים הוא השמן, וכיוון שכך ניתן להדליק ואף לברך כדרך שמברכים על נר השעווה (שו"ת בית יצחק יו"ד ח"א ק"כ, ח"ב ל"א, הר צבי או"ח סי' קמ"ג), יש פוסקים שפסקו ששמן ופתילה הם הכרח להדלקת הנר, וממילא מעכבים אף בדיעבד (שו"ת לבושי מרדכי תליתאה או"ח סי' נ"ט). שנית, החשמל, יש מן הפוסקים שחששו להפסקות חשמל בתחנת הכוח ומפני כך אסרו להשתמש בנורת החשמל לצורך הדלקת הנר מפני חשש ביטול ענג שבת כשייפול המתח (משפט עוזיאל או"ח סי' ז' שו"ת פקודת אלעזר סי' כ"ב), אך רבו הפוסקים שחלקו וסברו שאין לחשוש לחשש רחוק זה, שהרי אף בנר ופתילה קיים החשש שיכבו ובהם עוד קרוב הדבר יותר (שו"ת ישכיל עבדי או"ח ח"ג סי' י"ח בשם הרב יוסף שלום אלישיב שהשיג על המשפטי עוזיאל) ובודאי בתקופתנו ששכיחות הפסקות החשמל מעטה, שאין לחשוש לחשש רחוק זה (יחווה דעת ח"ה סי' כ"ד) שלישית, נורת להט. נחלקו פוסקים האם ניתן להגדיר את נורת הלהט כשלהבת, והמדליק נורה זו בשבת הוא בכלל "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", שיש מי שסבר שאינה נחשבת לאש, ומה שמאיר הוא כוח נעלם, אך אוסיף וכתב שאינו בקי בטיב העניין של אור החשמל (שו"ת מהרש"ג ח"ב סי' ק"ז), ויש שסברו שנורת הלהט נחשבת לאש גמורה וזאת על סמך דברי הרמב"ם  שקבע "המחמם את הברזל כדי לצרפו במים, הרי זה תולדת מבעיר וחייב" (הל' שבת פ' י"ב ה"א). אם כך יש לראות את חוט הלהט כגחלת של מתכת, שכיוון שמתלהטת ומאירה הרי זה מבעיר אש (שו"ת מלמד להועיל סי' מ"ט, אחיעזר ח"ג סי' ס') חיזוק. לדעה זו מהנהגתו של ר' חיים מבריסק שהיה מברך במוצאי שבת ברכת "מאורי האש" על אור החשמל להוציא מלב הטועים החושבים שאין החשמל בכלל איסור הבערת אש בשבת מן התורה (שו"ת נחלת שמעון סי' ט"ו) רביעית, מתג חשמלי. הפוסקים נחלקו האם לחיצה על המתג החשמלי נחשבת למעשה הדלקה ובפרט לאלו הסוברים שעיקר המצווה היא במעשה הדלקת הנר (שו"ת פקודת אלעזר סי' כ"ב). למרבית הפוסקים שהובאו לעיל יש בהדלקת הנורה משום איסור מלאכת מבעיר והעושה כן בשבת חייב מן התורה ואם כך הרי זו כהדלקה גמורה (יביע אמר ח"ג סי' ל"ה, ציץ אליעזר ח"א סי' כ' פר' י"א) ובשמירת שבת כהלכתה כתב "והמדליק נרות שבת ויו"ט בנורות החשמל, יש לו על מה לסמוך, וגם יברך על הדלקה…"(ח"ב פר' מ"ג סעי' ד' ובהערה כ"ב)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד