נשאלתי האם ההלכה מתירה את השימוש באלחוש בברית מילה, לקטן ולבוגר

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, מצאנו במקורותינו מספר דוגמאות לשימוש בסוגי אלחוש כדבר המונע סבל וייסורים, לדוגמא אופן תשלום "צער", "אומדים כמה אדם רוצה ליתן לקטוע ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם"(ב"ק פ"ה ע"א) ופירושו "…שאין שם צער כלל.."( רש"י שם) וכן בעניין רציעת עבד עברי (קידושין כ"א ע"ב) לעניינינו, נראה שאין לאסור השימוש באלחוש ראשית,  המנהג. נחלקו הפוסקים ביחס לשינוי ממנהג הדורות שהרי לא השתמשו בסם בברית המילה (עיין אמרי יושר ח"ב סי' ק"מ), יש לדחותו, א, שאם כך מנין ההיתר לפריעה בכלי ולא ביד (אחיעזר ח"ג סי ס"ה סקי"ב). ב. היתר מציצה בכלי ולא בפה (בית יצחק יו"ד ח"ב סי' צ"ח). יש פוסקים שכתבו שההיעדר השימוש בסם נבע מהסיכון בשימוש בו (חמדת צבי ח"ד סי' מ"ח), גם יתכן שהשתמשו בסם רק בניתוחים גדולים, כשם שלא השתמשו בסם להקל על היולדת או להקל על ייסוריו של רבי יהודה הנשיא (עיי מאמרו של פרופ' אברהם שטיינברג הרדמה במילה-היבטים רפואיים והלכתיים) שנית, צער המילה. מובא במדרש "אמר רבי אבא בר כהנא הרגיש ונצטער כדי שיכפיל לו הקב"ה שכרו" (בראשית רבה פרשה מ"ז), מכאן, יש שפסקו לאיסור השימוש באלחוש (אמרי יושר שם) ניתן לדחותו. א. למדרש זה אין מקור נוסף בש"ס ופוסקים, ואף קיימים מדרשים חלוקים לפיהם אברהם מצא עצמו מהול על יד עקרב שזימן לו הקב"ה (תנחומא לך לך י"ז). ב. יש מי שכתב שאברהם שנצטער לא היה זה אלא כדי להרבות שכרו, ואין לגזור מכך שקיים איסור להקל מצער זה (ארץ צבי סימן נ"ו), כך הורה למעשה הרב עובדיה יוסף, והמדרש אינו אלא לתאר מעלת אברהם שקיבל הייסורים בנפש חפצה (יביע אמר יו"ד ח"ה סי' כ"ב ס"ק ד'), וכך כותב הרב ווינברג  "שאין צורך כלל לגרום צער לנימול על ידי עובדת המילה…אחרי שאין לזה כל מקור, וכיוון שעמודי ההוראה וכל הפוסקים הבאים אחריהם שדרכם לפרש דבריהם לא חיישי לפרט עניין יסודי כזה על הצורך בצער הנימול ש"מ שאין מקום כלל להצריך צער במילה"(שרידי אש ח"ג סי' צ"ו), כך גם הסביר הרב פינשטיין איסור זה מחשש לסכנה ולא מחמת האיסור שבסם "שאין נותנים סמי הרדמה, שאין זה דבר טוב לרפואת האדם, ולכן אין נותנים סמי תרדמה, לעשיית מילה דקטן, ולא שיש איזה חששות בדין לקיום המצווה…"(אגרות משה יו"ד ח"א סי' קנ"ה) שלישית, מינוי המוהל כשליח, הקשור לנימול מבוגר, שכשהוא ישן אינו יכול לעשות כן, יש להתיר משני טעמים הראשון, די בשליחות שניתנה למוהל לפני שהורדם (מהרש"ם ח"ו סי' פ"ה). השני, אין צורך במינוי המוהל לשלוחו, וראיה מקטן שכשר למול, למרות שאינו בר שליחות (יביע אמר שם) רביעית, כוונה. חוסר האפשרות לכוון לשם מצווה כשהוא מורדם, הקשור לנימול בוגר, טעם זה נדחה, א. די בכוונה שכיוון לפני שהורדם (שבט הלוי ח"ו סי' קמ"ח) ב, כבר הוכיח אחד מגדולי הרבנים האחרונים שדי בכוונת המוהל (יביע אומר ח"ה סי' כ"ב) ג, מילה אינה מצריכה כוונה ודי שיהיה נימול ובן ברית, שהרי קטן כשר למול (יו"ד רס"ד סעי' א'). גם אלו שחששו ואסרו את השימוש באלחוש לתינוק, התירו את השימוש בו במילת בוגר (ציץ אליעזר ח"כ סי' ע"ג).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד