נשאלתי האם הכותונת העליונה של לבוש חדרי הניתוח הפתוחה מן הצדדים חייבת בציצית

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילין וציצית

אקדים, מצוות ציצית המופיעה בספר במדבר "דבר אל בני ישראל…ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם…"(פרק ט"ו פס' לח" ול"ט) ובספר דברים "גדלים תעשה לך, על ארבע כנפות כסותך, אשר תכסה בה" (פרק כ"ב פס' י"ב). היא אחת מתרי"ג מצוות שבתורה. על פי מצווה זו בגד בן ארבע כנפות, (פינות) בשעה שלובשים אותו חייב שבבגד יהיו קשורות ארבע קבוצות פתילים, קבוצה אחת בכל פינה מארבע פינות הבגד. לעניינינו, בגד זה פטור מציצית ומן הטעמים הבאים, הראשון, רובו פתוח. הסוגיה תלמודית דנה בשאלה האם בגד העשוי משילוב של בד ועור חייב או פטור מלהטיל בו ציצית "ואמר רבא: הא מילתא אמרי, ואיתמר במערבא משמיה דר' זירא כוותי: היא של בגד וכנפיה של עור – חייבת היא של עור וכנפיה של בגד – פטורה, מאי טעמא? עיקר בגד בעינן. רב אחאי אזיל בתר כנף" (מנחות דף מ' ע"ב), דברי רבא נומקו בטענה "עיקר בגד בעינן" (שם), היות ובפסוק נאמר "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם", שמשמע שהעיקר לעניין חיוב בציצית הבגד ולא הכנף, על כן בגד העשוי מבד וכנפיו מעור  – חייב בציצית, ואילו בגד העשוי מעור וכנפיו עשויות בד פטור מציצית. ההלכה נפסקה כרבא "טלית של בגד וכנפיה של עור, חייבת. היא של עור  וכנפיה של בגד, פטורה" (שו"ע או"ח הלכ' ציצית סי' י'), מכאן הסיקו שבגד שרובו סתום מן הצדדים ורק מיעוט ממנו פתוח פטור מלהטיל בו ציצית שעיקר הבגד אינו מחולק לארבע כנפות (הגה' מימוניות הל' ציצית פ"ג אות ג' בשם רבינו שמחה, ספר כפתור ופרח פרק ס' בשם המהר"ם מרוטנבורג). השני, עשוי כטלית. ההלכה קובעת שאין להטיל ציצית בחלוק מדיוק הפסוק "…אשר תכסה בה"  (דברים פרק כ"ב פס' י"ב), פרט לחלוקים, בגד שהוא סתום (כדברי רש"י המובאים בהגהות מיימוניות פ"ג מהל' ציצית אות ג'). מכאן למדו לפטור מציצית בגד שאינו פתוח לחלוטין מצדדיו "ולענין מה ששאלת במקומות שנוהגין במלבוש…שחותכין אותו מלפניו ומאחריו ודומה שיש לו ארבע כנפים אם חייבין בציצית אם לאו. תשובה. אין נקרא בגד של ארבע כנפים אלא בטליתות שכולן פתוחין…ואותן שאמרת שמחמירין להטיל בהם ציציות אין אלו אלא מן המתמיהין (שו"ת הרשב"א ח"א סי' תל"ד) (עיין בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי' א' שדן בשאלה מפני מה אין מטילים ציצית במעילים וכיו"ב, ואף לא מצריכים לעגל פינה אחת כמובא במג"א או"ח סי' י' ס"ק י"ג שלמד מדברי הרשב"א גם בנוגע לצורת הבגדים שלנו התפורים שאינו ניכר כלל שיש להם ארבע כנפות והכנפיים שמלמעלה איבדו צורתם מאופי מבנה התפירה וביותר מחיבור השרוולים, דיש לפטרם משום כך מחיוב הטלת ציצית בכנפיהם, משום שלבד דאינם עשויים בצורה שאפשר להתכסות בהם כפי מה שהם אינם גם כסות של ארבע כנפיים בגלל איבוד צורת הארבע כנפות שלהם, ולא עוד אלא שמי שירצה להחמיר בזה לא יהא אלא מן המתמיהין, וכפי ביטויו של הרשב"א) את דברי הרשב"א יש שהבינו שכוונתו הייתה שדי שיהיה ברובו פתוח כדי להתחייב בציצית (מהרי"ק שרש קמ"ט), וכך נפסקה ההלכה "מלבושים שהם פתוחים מן הצדדין למטה, ויש להם ד' כנפות לצד מטה, ולמעלה הם סתומים, אם רובו סתום, פטור. ואם רובו פתוח, חייב ואם חציו סתום וחציו פתוח, מטילין אותו לחומרא  וחייב בציצית…" (שו"ע אורח חיים הלכ' ציצית סי' י' סעי'  ז') והוסיף המשנה ברורה "רובו פתוח חייב – היינו דוקא רוב מכל הבגד ולא כמו שעושין החייטין טלית קטן שתופרין אותו מן הצדדין ומניחין בו נקב שמכניסין בו הידים ותופרין למטה מהנקב ומניחין רוב פתוח ומודדין רק מתחת הידים וזה טעות גמור כי אז לא נקרא בת ד' כנפות וקרוב הדבר שהמברך מברך לבטלה…" (משנה ברורה שם ס"ק כ"ה)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד