נשאלתי האם המבקר חולה מורדם קיים מצוות ביקור חולים

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כללי

אקדים, הצורך להרדים כטיפול יכול לנבוע מפציעות שונות או מחלות שונות כדי שלגוף יהיה קל יותר להתאושש וגם כצורך טיפולי, למשל חולים הלוקים בכשל נשימתי. חולים הלוקים בהפרעות או מחלות או פציעות המצריכות טיפול פולשני. נפגעי ראש, לעיתים יהיה צורך להנשימם על מנת להאט את החמרת המצב ולהקל על הגוף את ההתמודדות. לעניינינו, נראה כי קיים המבקר מצוות ביקור חולים, ומן הטעמים הבאים. הראשון, מצוות ביקור חולים. בסוגיית הגמרא מובא שרבי עקיבא בא לבקר את תלמידו ודאג לצרכיו, ועלי ידי זה החייהו (ע"פ נדרים דף מ' ע"א). דין זה נפסק להלכה "ושואלים ודורשים בחולה אם צריכים לכבד ולרבץ לפניו וכיוצא בו.." (שו"ע יו"ד סי' של"ח סע' ח), הרב פיינשטיין ביחס לביקור חולים בטלפון כתב: "שאף שמקיים מצוה דביקור חולים, אבל אינו שייך לומר שיצא ידי חובה, כיון שחסר בביקור זה העניינים האחרים שיש בביקור חולים. ורק יצא מזה שאם אי אפשר לו לקיים בהליכה לשם, לא נפטר לגמרי, אלא צריך לבקרו במה שאפשר לו לכל הפחות ענין אחד או שנים, שהוא גם על ידי הטלפון". (אגרות משה, יו"ד ח"א סי' קס"ו), משמע קיימת חשיבות להתעניין מקרוב במצב החולה כחלק ממצוות ביקור חולים. השני, בקשת רחמים. בתלמוד מובא "לא ליסעוד איניש קצירא,לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא" (שם, שם), והיינו, שאין מבקרים את החולה בשלוש השעות הראשונות של היום, וכהסבר השו"ע "מפני שכל חולה מיקל עליו חוליו בבוקר, ולא יחוש לבקש עליו רחמים (שם, שם, סעי' ד') הרמב"ן כתב "וכל שביקר ולא ביקש עליו רחמים לא קיים המצוה" (דבריו מובאים בב"י בסי' של"ח). עוד נאמר בתלמוד "כל שאין מבקר חולה, אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות" (נדרים מ' ע"א), ומשמע מזה שלפעמים המבקר את החולה צריך להתפלל עליו שימות. וכן פירש שם הר"ן, שלפעמים צריך לבקש רחמים על החולה שימות, כגון שהוא מתייסר מאוד ממחלתו, ואין לו יותר סיכוי להתרפא ולחיות וכמעשה שפחתו של רבי שהתפללה לקרב קיצו (כתובות ק"ד ע"א), ועל פי זה הרבה פוסקים כתבו, שמן הראוי להתפלל על חולה המתייסר מאוד בחוליו, ואין עוד תקווה שיתרפא, שימות במיתה קלה, ולא יארכו סבלותיו (ערוה"ש יו"ד של"ה סעי' ג', אג"מ חו"מ ח"ב ע"ג, א', הרב גורן, הרפואה קכ"ד, 516). השלישי, נוטל אחד משישים. בתלמוד מובא כי מיש שמבקר חולה נוטל אחד משישים מחוליו, ובתנאי שיהיה "בן גילו" והכוונה לבן מזלו דווקא, שנולדו באותו מזל (ב"מ ל' ע"ב). כשאמרו ליוסף הצדיק הנה אביך חולה, הוא הלך לבקרו וכתוב "ויתחזק ישראל וישב על המטה" (בראשית מ"ח פס' ב'), המט"ה בגימטריא ששים חסר אחת (59), לפי שאחרי שבא לבקרו ניטל ממנו אחד משישים מחוליו, שהרי הוא היה בן מזלו של אביו, כי בן זקונים הוא לו. ולא יאמר אדם שהוא חושש לקבל אחד משישים מחוליו של החולה, כי אותו חלק מתבטל ביטול גמור ולא יהיה ניכר בו שום רושם כלל ועיקר (עיין לקול אליהו של הגר"א). הרביעי, אונס. בגמרא מובא "אמר רב אסי: אפילו חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה, מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה" (קידושין דף מ' ע"א), ואם כן זה לא יגרע חלקו משכר המצווה. בשולי הדברים אזכיר פרשנות נפלאה בהקשר זה פירוש הרא"ש על התורה פרשת וירא "וירא אליו". פרש"י לבקר את החולה אמר ר' חמא ב"א יום ג' למילתו היה ובא הקדוש ברוך הוא ושאל לו. פי' לפירושו מלשון וירא מוכח שלא בא אלא לבקרו מדלא כתיב אחריו לא אמירה ולא דיבור ובא ללמד דרך ארץ שיש לו לאדם לבקר החולה ואפי' לא ידבר עמו דבר כגון שמצאו ישן וניחא לו כאשר יגידו לו לחולה כי בא פלוני לראותו עושה לו נחת רוח:

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד