נשאלתי האם השימוש במדחום דיגיטלי בשבת ללא התוויה מיוחדת מותר

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, מַדְחוֹם או מד טמפרטורה הוא מכשיר מדידה המשמש למדידת שינוי הטמפרטורה. ההלכה אוסרת  "מדידה" בשבת או ביום טוב. בנוסף מכשיר המדידה דיגיטלי. לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעמים הבאים. הראשון, מדידה ללא חיתוך. מדידה בשבת אסורה מדרבנן זולת מדידה במחתך, כשמתכון ומקפיד על המידה, שאז האיסור מן התורה (רמב"ם, הל' יום-טוב, פ"ד הל' כ"א, שו"ע או"ח סי' שכ"ג). איסור דרבנן הותר לחולה שאין בו סכנה (או"ח סי' שכ"ח סע' י"ז, ומ"ב ס"ק נ"ז).  השני, מדידה לצורך מצווה. ביחס למדידה של מצווה כתב הטור: …וה"ר מאיר מרוטנבורג היה מדמה אותו למדידה של מצווה". וכתב הב"י שגם בהגהות מיימוניות פרק כ"ד הל' ד' ובמרדכי סימן שפ"ה, כתבו להתיר, וכן פסק למעשה "מותר למדוד בשבת מדידה של מצוה…ולמדוד אזור מי שהוא חולה מותר דהוי מדידה של מצוה" (או"ח סי' ש"ו סעי' ז'). וכתב המשנה ברורה בשם האליה רבה "…דמדידה רפואה היא ורפואת הגוף מצוה היא וגזירת שחיקת סממנין (השייכת ברפואה) לא שייך בזה אלא ברפואה שיש בה ממש כגון משקה או אוכל (שם ס"ק ל"ו). השלישי, מדידה הנעשית מאליה. אסור לטלטל שעון בשבת כיון שהוא כלי שמיועד למדידה, וגם מדידה של זמן דינה ככל מדידה שאסורה (המהרי"ל והובאו דבריו בשו"ע סימן ש"ח סעי' נ"א). אך יש שהסבירו שרק שעון חול או שעון שמש, שלוקח אותם לשמש, או הופך את החול, ועושה מעשה כדי למדוד בהם את הזמן, אסור בשבת. אבל שעון יד שלנו אין איסור לטלטלו כי האדם שנושא אותו על היד אינו עושה שום פעולה על מנת למדוד את הזמן (פנים מאירות ח"ב סי' קכ"ג). וכתב הרב עובדיה יוסף שהיות שאין אנו מודדים את מדת החום בידינו ממש, אלא המדחום הולך מעצמו ופועל את פעולת המדידה, מותר להשתמש בו בשבת (שו"ת יביע אומר ח"ט עמ´רס"א). הרב וולדינברג הוסיף סברא נוספת להיתר, לחלק בין המדידות המסחריות שמודדים בחול שאסורה משום 'עובדין דחול', לעומת מדידת חום שבזה לא גזרו כלל  (שו"ת ציץ אליעזר ח"ג סי' י'). הרביעי, מכשיר דיגיטלי. שימוש במכשיר חשמלי מעין זה אסור מדרבנן, (שו"ת "מנחת שלמה" סי' ט'- י"ב). במידת האפשר עדיף על ידי גוי, ורצוי להדליק את המדחום בשינוי (עיין נשמת אברהם, חאו"ח, סי' ש"ו, אות ב' סעי' 5). לגבי פעולת הכיבוי, ניתן להימנע מכך כיוון שהמכשירים כבים מאליהם לאחר מספר דקות, הדבר נכון גם ביחס למכשיר מדידת לחץ הדם (נשמת אברהם שם).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד