נשאלתי האם חובה לנשק מזוזה בבית חולים, מאחר ונמצאו חיידקים מדבקים על המזוזות.

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מזוזה

אקדים, מנהג האחיזה במזוזה מובא בספרות המנהגים ויסודו במעשה תלמודי ממנו משתמע שהמזוזה מטרתה שמירה "אמר ר' חנינא, בוא וראה שלא כמידת הקב"ה מדת בשר ודם. מדת בשר ודם מלך יושב מבפנים ועם משמרין אותו מבחוץ, מדת הקב"ה אינו כן, עבדיו יושבין מבפנים והוא משמרן מבחוץ" (מנחות ל"ג ע"ב), ועל כן נפסק להלכה "…י"א כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו'  וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה" (רמ"א בשם המהרי"ל יו"ד רפ"ה ב'). לעניינינו, מאחר שהוכח מבדיקות שנלקחו ממזוזות בתי חולים כי מצויים עליהם חיידקים מסכנים, נראה שאין לנשק המזוזה, ומן הטעמים הבאים: הראשון, עיקר מצוות קביעת מזוזה ייחוד ד'. הטעם המובא לקביעת המזוזה הוא כדי לשמש לזיכרון ואמונה בייחוד ד' "חייב אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקדוש ב"ה… אמרו חכמים הראשונים כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא…" (רמב"ם תפילין ומזוזה וספר תורה ו' י"ג), טעם יסודי זה אינו דורש נישוק או נגיעה במזוזה. השני, נישוק המזוזה אינו אלא מנהג. נחלקו אחרונים האם נישוק המזוזה הינו חלק מן המצווה או שמא אינו אלא ממנהג בעלמא, שיש מי שסבר שמנהג זה התפתח במרוצת הדורות, ועינינו חיבוב מצווה, וכדרך שמנשקים לספר התורה "לפיכך כשיצא אדם מפתח ביתו, ינשק המזוזה" (חיי אדם חלק א' כלל ט"ו), ויש מי שראה בו חלק ממצוות  קביעת מזוזה "…עינינו בדיקה שאכן החיוב עליו בכל עת לראות ולהשגיח שיהא שם מזוזה, ושאם תפול יתקננה, ואפשר שלכן המנהג למשמש ולנשק המזוזה בכניסתו ויציאתו, ומקורו ברמ"א סי' רפ"ה ס"ב, שבכך מקיים המצוה תמיד ודו"ק" ('דברי יציב' ליקוטים והשמטות סימן ק"ג), ואף אם מצווה בכך, לא נאמרו הדברים במקום סכנה. השלישי, חובה הלכתית מוטלת על האדם לשמור את גופו. מצווה מוטלת על האדם לשמור את שלמות גופו "הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ד' הוא לפיכך צריך להרחיק את אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף..."( רמב"ם הל' דעות פ"ד ה"א), מצווה זו אוסרת על כניסה לסכנה "…וכן כל מכשול שיש בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו ולהזהר בדבר יפה יפה שנאמר  השמר לך ושמור נפשך" (רמב"ם רוצח ושמירת הנפש י"א הלכה ד'), ובניסוח אחר "שיש במשמעות אלו הלשונות שצריך האדם לשמור את נפשו שלא יביא את עצמו לידי סכנה" (לבוש יו"ד סי' קט"ז), כמובן שמנהג נישוק אינו מתיר כניסה לסכנה. הרביעי, אין חיוב לקבוע מזוזה בבית חולים. החיוב לקבוע מזוזה בבית חולים שאינו מוגדר על פי ההלכה "דירת כבוד" או "דירת קבע", גרם לפוסקים חשובים לפטור בית חולים ממזוזה "…על כן אין לחייב כלל בית החולים במזוזה" (שו"ת "אבני נזר" יו"ד סי' ש"פ), ועל כן הנהיגו גדולי ירושלים שלא לברך בעת קביעת המזוזה בבית חולים (שו"ת "מנחת יצחק" ח"ד סי' צ', וכן מובא בספר נשמת אברהם, חלק יו"ד סי' רפ"ו הערה א' 1 עמ' שס"ז, בשם הרב שלמה זמן אויערבך).

 

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד