נשאלתי האם חולה מנייר האסור באכילת מלח יכול לאכול בשר ללא מליחה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, כשרות

אקדים, מחלת מנייר היא הפרעה במערכת שיווי המשקל הנגרמת ממחלת האוזן הפנימית. החולים סובלים מהתקפים של סחרחורת סיבובית (ורטיגו), חוסר שווי משקל, ליקוי שמיעה מתקדם, ותחושת לחץ באוזניים. מאחר שמניחים שעודף נוזלים במערכת שווי המשקל גורם להתקפים, על החולים להקפיד על דיאטה דלת מלח, ולעתים הם מקבלים גם תרופות המפחיתות את כמות הנוזלים בגוף. לעניינינו, ניתן לבשל את הבשר ללא מליחה על ידי חליטה במים רותחים כשכל חלק בפני עצמו, כשיש במים פי שישים מהחתיכה, ועדיפה צליה, ומן הטעמים הבאים, הראשון, דם האיברים שלא פירש. מובא בתלמוד "דם האיברים אינו אלא בלא תעשה" (כריתות כ"א ע"ב), וכל זה כשפירש, אם לא פירש הדם (יצא מן האבר החוצה), לרוב הראשונים מותר, ולכן מותר לאכול בשר חי ללא מליחה (תו"ס חולין י"ד ע"א ד"ה 'ונסבין', רא"ש פ"ק סי' י"ט) ולהלכה "לפיכך מותר לאכול בשר חי בהדחה בלא מליחה" (יו"ד הל' דם סי' ס"ז סעי' ב'). השני, דם האיברים שפירש ממקום למקום (לאחר מיתה). נאמר בתלמוד "…השובר מפרקתה של בהמה קודם שתצא נפשה – הרי זה מכביד את הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באיברים. איבעיא להו: היכי קאמר? מכביד את הבשר וגוזל את הבריות משום דמבליע דם באיברים, הא לדידיה שפיר דמי (אסור לסחור בבשר שמוסיף למשקל, אך מותר לאכול חי), או דילמא לדידיה נמי אסור (למיכל מיניה באומצא (לאכול ממנו (חי) גם אסורגירסת הרי"ף)? תיקו" (לא הוכרעה השאלה) (חולין קי"ג ע"ב), משמע, שדם שפירש ממקום למקום – אסור, שאל"כ מדוע אסור לאכול חי, והרי דם שלא פירש מותר (כך מסבירים הרשב"א [סוד"ה 'השובר'ם, והר"ן באלפס). ואכן הרשב"א (שם, ובתורת-הבית בית שלישי שער שלישי) ור"ת (ברא"ש, פ"ח סימן מ"ט) פוסקים, שדם שפירש ממקום למקום – אסור. התוס' (י"ד חולין, ד"ה 'ונסבין'), הרא"ש (פ"ק סימן י"ט) והרא"ה (בדק­ה בית, בית שלישי שער שלישי) סוברים, שדם שפירש ממקום למקום – מותר. ולמעשה, המחבר סובר, שדם שפירש ממקום למקום מותר, והרמ"א אוסר, "השובר מפרקתה של בהמה אסור לאכול מבשרה חי אא"כ מולחו יפה. וע"י מליחה מותר אפילו לקדרה, ולצלי מותר אפילו בלא מליחה. הגה: ונהגו להחמיר לחתכו ולמולחו אף בצלי (יו"ד סי' ס"ז סעי' ג'), בדיעבד חתיכה שהתבשלה ללא מלח, ואף כשלא היה שישים כנגדה מותרת (שם, סי' ס"ט סעי' י"א), והרמ"א התיר רק בהפסד מרובה (שם). השלישי, חליטה ברותחין או בחומץ. לפי חלק מהשיטות הנהוגות ביהדות יש לחלוט את הבשר במים רותחים בסיום תהליך ההכשרה. זוהי שיטת הרמב"ם (מאכלות אסורות פ"ו ה"י). הראב"ד כותב על כך בהגהותיו "לא שמענו ולא ראינו מימינו"  וכמותו פוסק הרמ"א (שו"ע יו"ד, סי' ס"ט, סעי' י"ט). רבי יוסף קארו מביא את שתי השיטות בשולחן ערוך. בספרו בית יוסף הוא פוסק שאין חובה לחלוט, אך לא מתנגד למי שנוהג כך. לאור זאת פסקו הרבנים וואזנר וויס להתיר לחולה האסור באכילת מלח לחלוט ולבשל כשיש שישים פעמים במים כנגד החתיכה, ובוודאי שעדיפה צלייה (שו"ת שבט הלוי חלק ב' סימן כ"ו, שו"ת מנחת יצחק חלק ט' סימן ע"ג)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד