נשאלתי האם חולה שאינו מסוגל לאכול יקדש על היין או בתוך בתפילה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, מהפסוק בעשרת הדברות "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" (שמות פר' כ' פס' ז'), נלמדת מצוות קידוש השבת בדברים. בנוסף דרשו חז"ל ‏על פסוק זה – "זוכרהו על היין" (פסחים ק"ו ע"א). מוסכם כי הקידוש בליל שבת וביום טוב הינו מצווה מהתורה, אך ישנה מחלוקת האם קביעת הקידוש על יין הינה מהתורה או מדרבנן. על פי הרמב"ם קביעת הקידוש על היין הינה מדרבנן (רמב"ם הל' שבת פר' כ"ט), בעוד לפי רש"י היא מהתורה. לעניינינו, נראה שחולה שאינו מסוגל לאכול יכול לקדש על היין לבד, ומן הטעמים הבאים. הראשון, מקור דין 'קידוש במקום סעודה'. נחלקו ראשונים בדין 'קידוש במקום סעודה' לדעת הרשב"ם מקור הדין מהתורה "..כדפרשינן טעמיה לקמיה אין קידוש אלא במקום סעודה דכתיב "וקראת לשבת עונג" במקום שאתה קורא לשבת כלומר קרייה דקידוש שם תהא עונג ומדרש הוא. אי נמי סברא היא מדאיקבע קידוש על היין כדתניא לקמן (דף ק"ו א') זוכרהו על היין מסתמא על היין שבשעת סעודה הוקבע דחשיב" (רשב"ם פסחים דף ק"א ע"א, ד"ה "אף ידי קידוש לא יצאו" וכן דעת הרא"ש, שם פ"י סי' ה'), ולפיכך, אם אינו יכול לסעוד אינו מקדש. ולדעת רבינו יונה והרשב"א  'קידוש במקום סעודה' אינו אלא מדרבנן, ואם קידש על היין שלא במקום סעודה יצא ידי קידוש (מובאים דבריו ברא"ש, פסחים פ"י סי' ה', שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכ"ג). השני, האם 'קידוש במקום סעודה' הוא מכלל חיובי הקידוש או הסעודה. יתכן לומר שהקידוש תלוי בסעודה "במקום שאתה קורא לשבת, כלומר קרייה דקידוש שם תהא עונג" (רשב"ם פסחים ק"א ע"א בטעם הראשון, מובא גם בתו"ס שם, בד"ה 'אף ידי קידוש לא יצאו' ובר"ן בשם רב אחא), מאידך גיסא אפשר שתקנת חז"ל "קידוש במקום סעודה" היא דין בסעודה "מדאיקבע קידוש על היין… מסתמא על היין שבסעודה הוקבע דחשוב" (טעמו השני של הרשב"ם שם, וכן מובא ברא"ש פרק עשירי, סי' ה', עיין אגרות משה או"ח, ח"ד סי' ס"ג ענף ב' שביאר באופן זה את מחלוקת הראשונים). וכשאין סעודה אין חיוב קידוש. שלישי, האם יוצאים ידי חובת קידוש בדברים בעלמא. יש  שסברו שיוצאים ידי קידוש היום בדברים בעלמא "מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר: "זכור את יום השבת לקדשו", כלומר זכרהו זכירת שבת וקידוש. וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו: בכניסתו בקידוש היום, וביציאתו בהבדלה… ומדברי סופרים לקדש על היין ולהבדיל על היין וכו'" (רמב"ם הל' שבת פר' כ"ט ה"א, הסמ"ג בעשין כ"ט), ולפי זה מן התורה יצאנו ידי חובה בתפילה, בברכת 'רצה במנוחתינו' שברכנו 'מקדש השבת', והקידוש שעל הכוס הוא מדרבנן וכך פסקו גדולי האחרונים (מג"א סק"א והשג"א סימן ס'). אבל מדברי רש"י בברכות שכתב: 'קידוש היום מצות עשה שהזמן גרמא הוא, "זכור את יום השבת לקדשו" – זכרהו על היין' (רש"י בברכות דף ב' ע"ב, אור זרוע הגדול סימן כ"ה), משמע להדיא שהוא מן התורה, וכן כתב המפרש ריש נזיר (ד'.), דקידוש על היין מושבע ועומד מהר סיני הוא ע"ש. וכן כתב הר"ן (על הגמ' פסחים דף ק"ו ע"א) , דקידוש היום על הכוס הוה דרבנן, וקידוש הלילה – הוי דאורייתא, דדרשא גמורה היא. ובשם הראב"ן הביאו דעל היין דווקא הוי מן התורה, דדרשא גמורה היא 'זכרהו על היין', וכן כתב באור זרוע הגדול (סימן כ"ה). וכן הוכיח בראיות ופסק בעל ערוך השלחן (או"ח סי' רע"א סעי' ג').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד