נשאלתי האם יום הזיכרון (יארצייט) החל באדר, עיקרו באדר א' או ב', על הצד שלא יוכל הקדיש להיאמר באדר השני בו נקבע לו תאריך לניתוח

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, פורים, חגים ומועדים

אקדים, שנה מעוברת היא שנה שנוסף לה חודש אדר (בלוח העברי) כדי להשלים את הפער שנוצר בין מחזור ירח שלם לבין לוח השנה האסטרונומי. הפער ביניהם כ-11 יום, בממוצע פעם ב2.86 שנים מוסיפים חודש אדר נוסף, חודש העיבור, בכך מקיימים את ציווי התורה  "שמור את חדש האביב ועשית פסח לד' אלוקיך כי בחודש האביב הוציאך ד' אלוקיך ממצרים לילה"(דברים ט"ז א') המצווה שפסח לעולם יחול באביב. בעבר נקבע חודש העיבור על ידי בית הדין,  לאחר החורבן קבעו חכמים מחזור קבוע בן תשע עשרה שנה לפיו מחולקות השנים לשנים מעוברות ורגילות לעניינינו, נראה שיאמר הקדיש באדר הראשון ומן הטעמים הבאים הראשון, שני החודשים מוגדרים כאדר. בתלמוד מובאת מחלוקת משולשת בשאלה באיזה משני החודשים יש לקרוא את מגילת אסתר, אדר הראשון או השני? שתי קצות המחלוקת הן "רבי אליעזר ברבי יוסי סבר "בכל שנה ושנה", מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט – אף כאן אדר הסמוך לשבט" , כלומר, העיקר אדר ראשון, והדעה החולקת "ורבן שמעון בן גמליאל סבר "בכל שנה ושנה" מה בכל שנה ושנה אדר הסמוך לניסן – אף כאן אדר הסמוך לניסן" (שם) כלומר, העיקר אדר שני. בכל מקרה משמע שלשני החודשים שם אדר להם, להלכה הוכרע כשיטה לפיה קוראים את המגילה באדר ב' וכדי לסמוך גאולת פורים לגאולת מצרים. אם כך גם לאדר א' דין אדר, וממילא ניתן גם בו לומר קדיש. השני, יש לקיים את הכלל 'אין מעבירין על המצוות' בהקשר ליום זיכרון . בתלמוד מובא הסבר נוסף לדעת רבי אליעזר הסובר שאת מגילת אסתר יש לקרוא דווקא באדר הראשון, "דאין מעבירין על המצוות" (שם), כלומר, לא להחמיץ את המצווה ולא לדחותה, נימוק זה מופיע בתשובתו של אחד מחשובי הפוסקים הדן בשאלת מנהגי יום הזיכרון באיזה משני חודשי אדר יש לנהוג? "מי שנפטרו הוריו באדר בשנה פשוטה כשיגיעו שנות העיבור באיזה אדר יצום ויאמר קדיש וברכו בראשון או בשני? ופסק להלכה "…יראה דיעשה בראשון…אבל כל היכא דלא שייכי טעמא דלסמוך גאולה לגאולה לעולם אזלינן בתר טעמא דאין מעבירין על המצוה. ונידון דידן לא שייך מידי לסמוך גאולה לגאולה לכך אזלינן בתר טעמא דאין מעבירין על המצות ויעשה בראשון (תרומת הדשן ח"א סי' רצ"ד), כלומר, שכשאין מתקיים הטעם האומר להעדיף אדר שני על פני הראשון, משום שיש לסמוך גאולת פורים לגאולת מצרים, חוזר הכלל ההלכתי של 'אין מעבירין על המצוות', ולפיכך אין לדחות לאדר השני את מנהגי יום הזיכרון, דעה זו מופיעה ברמ"א  "… הגה ויש אומרים דיתענה בראשון (מהרי"ל ומהר"י מינץ), דעה זו מקובלת כמנהג עדות אשכנז, וכן המנהג להתענות בראשון.." (או"ח סי' תקס"ח). שלישית, מנהגי יום הזיכרון חלים בשני האדרים. קיימת דעה ולפיה יש להתענות בשני האדרים, לדעה זו משמע שהיות ושני חודשי אדר שם אדר להם, כדי לצאת מן הספק יש לקיים את מנהגי יום הזיכרון בשני החודשים "…מיהו יש מחמירין להתענות בשניהם" (פסקי מהר"י בשם מהר"י מולין) (מובא ברמ"א שם), וכך פוסק המגן אברהם שמי שנדר במפורש להתענות יום שמת אביו או רבו שהוא מחויב להתענות בשניהם (מג"א שם ס"ק כ' ובביאור הגר"א סעי' ז'), ומובאים דבריו במשנה ברורה (סימן תקס"ח ס"ק מ"ב), ואם כן במקרה זה ינהג במנהגי האבלות באדר הראשון גם למנהג עדות ספרד שעיקר מנהגי יום הזיכרון חלים באדר ב'.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד