נשאלתי, האם יושבים שבעה על מי ששלח יד בנפשו

כ״ג באלול ה׳תשע״ח (ספט 3, 2018) | שו"ת, אבלות

אקדים, שליחת אדם יד בנפשו אסורה מדין רציחה, ונלמדת משני מקורות, הראשון, "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם"(בראשית ט' ה') ממנו דרשו "…ואך את דמכם לנפשותיכם אדרש, ר' אלעזר אומר, מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם"(ב"ק דף צ' ע"ב). השני, "לא תרצח", ממנו דרשו "…לא תתרצח, שלא תהא נרצח על ידי אותו ששפכת דמו" (פסיקתא רבתי, שמות, כ"ד) ולהלכה "המאבד עצמו לדעת, אין מתעסקים עמו לכל דבר, ואין מתאבלין עליו, ואין מספידין אותו, ולא קורעין ולא חולצין, אבל עומדין עליו בשורה אומרים עליו ברכת אבלים וכל דבר שהוא כבוד לחיים" (שוע יו"ד סי' שמ"ה סעי' א') לעניינינו, נהגו להתאבל על המאבד עצמו לדעת, ומן הטעמים הבאים, הראשון, הגדרת מאבד עצמו לדעת. נחלקו גדולי הראשונים בביאור גדר המאבד עצמו לדעת,  "איזהו המאבד עצמו לדעת? לא שעלה לראש האילן ונפל ומת, בראש הגג ונפל ומת, אלא זה שאמר הריני עולה לראש הגג, או לראש האילן, ואפיל עצמי ואמות, ורואין אותו שעלה לראש האילן ונפל ומת, הרי זה בחזקת המאבד עצמו בדעת"(ברייתא שמחות ב' ב'), יש מי שהסיק מברייתא זו, שדי בהצהרה שמתכוון לשלוח יד בנפשו, אף שלא ראו אותו עושה כן בפועל (רמב"ן תורת האדם עמ' פ"ג ומובא בש"ך יו"ד שמ"ה סק"ג). ויש מי שהצריך שבנוסף להצהרה צריך גם שיראו אותו מבצע בפועל (רמב"ם אבל, פ"א הי"א). ההלכה קבעה שיש צורך בשניהם "איזהו מאבד עצמו לדעת, כגון שאמר: הרי הוא עולה לראש הגג, וראוהו שעלה מיד דרך כעס, או שהיה מיצר, ונפל ומת, הרי זה בחזקת שאיבד עצמו לדעת…" (שו"ע, יו"ד, שם, סעי' ב') השני, שבעה.  נחלקו קדמונים, יש מי שפסקו שיושבים שבעה גם על מאבד עצמו לדעת (רמב"ן שם, ש"ך שם, שם, סק"ב), ואף שהכלל הוא "הלכה כדברי המקל באבל" (עירובין מ"ו עמ' א'), ואם כך אין להתאבל, שזוהי הדעה המקלה, הורה למעשה אחד מגדולי האחרונים שיש להתאבל מפני שנוטים הדברים לדעת הרמב"ן. ועוד טעם שאם נקל בהלכות אבל, ולא נתאבל, תהיה זו קולא שיש עמה חומרה, שפגענו בכבוד המשפחה, שאם אין מתאבלים על קרובם, הרי בוודאי הסיבה מפני ששלח יד בנפשו, וכלשונו "אין הלכה כהמיקל בכבוד בני אברהם יצחק ויעקב" (שו"ת חת"ס, יו"ד, סי' שכ"ו) השלישי, גדר ספק. ההלכה קובעת "…אבל אם ראוהו חנוק ותלוי באילן, או הרוג ומושלך על גבי סייפו, הרי הוא בחזקת כל המתים, ומתעסקים עמו ואין מונעין ממנו דבר"(שו"ע יו"ד שמ"ה סעי' ב') הרביעי, גדר אבלות. מובא בערוך השלחן "כללו של דבר, במאבד עצמו לדעת, תלינן בכל איזה תלייה כל שהוא, כגון לתלות ביראה, או בצער, או שיצא מדעתו, או שסבור היה שזה מצווה לבלי להיכשל בעברות אחרות וכיוצא באלו הדברים, מפני שזהו באמת דבר רחוק שאדם יעשה נבלה כזו בדעת צלולה" (ערוך השלחן, סי' שמ"ה סעי' ה') החמישי, חרטה. שמא התחרט על מעשיו, וכבר לא יכול היה להציל עצמו, ובודאי במקרה בו נפטר רק לאחר מספר ימים (גיליון מהרש"א על השו"ע יו"ד שם, ובגשר החיים, פרק כ"ה סעי' ג' אות ב').

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד