נשאלתי האם כהן רשאי לבקר את קרובו המאושפז במרכז הרפואי כדי לעודד את רוחו

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, טומאת כוהנים

אקדים, כוהנים מצווים להתרחק ממת "ויאמר ד' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן…לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא כ"א א'), כלומר, אסור להם מגע עם המת ואף לשהות עמו בחדר אחד או תחת קורת גג אחת  נאסר (רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"א וה". שו"ע יו"ד סי' שס"ט סעי' א', וכן בסי' שע"א סעי' א'). כיוון שבמרכז רפואי אי אפשר שלא ימצאו מתים, איברים ונפלים, המטמאים באוהל עלול הכהן להיטמא בכניסתו לשם. לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעמים הבאים, הראשון, איסור טומאת כוהן בזמן הזה. קיימת מחלוקת האם כוהנים מוזהרים על טומאה בזמן הזה כשאין מקדש, שיש מי שסברו שאין איסור ואף לא מדרבנן (הראב"ד השגות על הרמב"ם הל' נזירות  פר' ה' הל' ט"ו), והטעם, כיוון שהם טמאי מת ואין הזאת מי חטאת נוהגת (משנה למלך הל' אבל פ"ג ה"א, ובשו"ת רע"א תניינא סי' י"ח). אחרים סברו שאף לשיטת הראב"ד יש איסור דרבנן (רמב"ן תורת האדם עמ' קל"ו). הדעה הרווחת היא שקיים איסור להיטמא לכהן שנטמא ופירש מן הטומאה, וחזר ונטמא (רמב"ם הל' אבל פ"ג). השני, "סוף טומאה לצאת" בפתחים נוספים. ההלכה קובעת, "המת בבית ובו פתחין הרבה כלן טמאין"(משנה אהלות ז' ג'), משמעות הדבר שהפתח דרכו יוציאו את המת נטמא, ואף כשהפתח סגור משום שסופו להיפתח והמת יצא דרכו "חצר מוקפת זיזין ואכסדראות וטומאה באחד הבתים אם כל פתחי הבתים והחלונות נעולים טומאה יוצאת לזיזין ולאכסדראות והטעם משום דהואיל וסוף טומאה לצאת דרך שם רואין כאילו יצאה…"(יו"ד שע"א ד' וברמ"א שם),  "סוף טומאה לצאת" הוא איסור מדרבנן (רש"י ביצה דף י' א' וכן פירש בחולין דף קכ"ה ב'. אומנם במקום אחר כתב רש"י שמקור האיסור מ'הלכה למשה מסיני', במובן של דין תורה (ביצה דף ל"ח א', וכן משמע מפירושו לעירובין ס"ח). להלכה פסקו רוב הפוסקים שזהו איסור דרבנן (ש"ך יו"ד שע"א ח', ושע"ב ב'), וכך פסק המשנה ברורה "מיהו האם הטומאה בבית הסמוך לבית הכנסת, ואפשר לסתום הפתחים והחלונות של בית הכנסת או של הבית שהמת שם, אפילו נודע לו אין צריך לצאת עד שיגמור הנשיאת כפים, דנשיאת כפים דבר תורה, וטומאה כזו אינה אלא מדרבנן" (מ"ב או"ח קכ"ח סק"ח). אף שיש מי שפסק שזהו איסור דאורייתא (חוכמת אדם קנ"ט סק"ח, 'אגרות משה' יו"ד ח"א ר"ל ענף ה'). בכל מקרה על הפתחים הנוספים מלבד פתח החדר בו מצוי המת ודאי שאין האיסור אלא מדרבנן (תרומת הדשן סי' כ"ד, שבט הלוי יו"ד חלק ה', סי' קפ"ד)  השלישי, מצווה לבקר חולים. מקור מצוות ביקור חולים מקורה בפסוק "…והודעת…אשר ילכו זה ביקור חולים…" (נדרים מ' ע"א), על אף הפסוק הרמב"ם פסק שמצווה זו מדרבנן (הל' אבל פר' י"ד ה"א), אחרים סברו שמצווה זו מהתורה (רבינו יונה והריטב"א, עיין אנציקלופדיה תלמודית, ערך ביקור חולים). החשש מפני הימצאות מת הינה ספק וכלל נקוט בידינו: "אין ספק מוציא מידי ודאי". הרביעי, לחולים חזקת חיים. הדיון ההלכתי הוכרע רוב חולים לחיים ואין להסיק ממותו של חולה פלוני על גורלו של חולה אחר, ועל כן אין לחשוש שכעת מצוי מת בבית החולים "…אלא כל מי שמת שם מעלמא הוא וחוליו ועתו גורם לו לבדו, ולאו ראיה מזה דבכל שעתא יתרחיש מיתה ח"ו, וליכא להחזיק מאדם לאדם" (שו"ת תשורת ש"י סי' תקנ"ט). החמישי. מעבר הטומאה מחדר לחדר מדרבנן (ש"ך יו"ד סי' שע"ב ס"ק ב'). השישי, כוהנים בזמן הזה אינם מיוחסים אלא מוחזקים בכהונה, 'כוהני חזקה' (שו"ת דברי יציב יו"ד סי' רכ"ח). על יסודות הלכתיים אלו הורה הרב שלמה זלמן אויערבך לכהן לבקר חולה המאושפז בבית החולים ולקיים בו מצות ביקור חולים (מנחת שלמה ח"ב סי' צ"ז).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד