נשאלתי האם כהן רשאי להישאר במחלקה ליד מיטת אמו שזה עתה נפטרה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, טומאת כוהנים

אקדים, האיסור לכהן להיטמא למת הוא מצוות לא תעשה מן התורה שלפיה אסור לכהנים בני אהרן להיטמא לגופו של מת. מקור הציווי מופיע בפרשת אמור, "ויאמר ד' אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו" (ויקרא פר' כ"א פס' א'), לפיכך, השהייה בבית חולים בו עשויים להימצא מתים אסורה על הכהן. לעניינינו, הדבר מותר ומן הטעמים הבאים, הראשון, אמו. הרמב"ם מביא שיש כאלה שחיוב האבלות מן התורה ויש שחיובם מדרבנן "אלו שאדם חייב להתאבל עליהן דין תורה, אמו ואביו, בנו ובתו ואחיו ואחותו מאביו, ומדבריהם שיתאבל האיש על אשתו הנשואה, וכן האשה על בעלה, ומתאבל על אחיו ועל אחותו שהן מאמו" (הל' אבל פ"ב ה"א) היינו, לפי הרמב"ם על קרבת בשר של אב ובן או אם ובן מתאבלים מן התורה. על קרבת בשר של אחווה מתאבלים מדרבנן. השלכתה של הלכה זו היא לגבי חיוב כהן להיטמאות ולהתאבל, שעל קרובים דאורייתא חייב להיטמא ועל קרובים שחיוב אבל מדרבנן אסור להיטמאות. השני, טומאה שלא לצורך. בגמרא מובא מעשה בכהן שנטמא לצורך בירור האם תינוק נפל, שנפל לבור, הוא ממין זכר או נקבה, זאת כדי לטהר את אמו (פסחים ט' ע"א), ובראשונים נחלקו, יש מי שפירש שכהן זה היה חכם ומורה הוראה והותר לו להיטמא (רש"י ע"ז מ"א ע"ב), אולם אחרים למדו שהיה שוטה, שהלוא אסור הוא להיטמא לנפלים או לקרובים, אלא לצורך המת (והוא נטמא לטהר את אמו), ומהו צורך המת? יש אומרים, כגון, להביא לו ארון ותכריכין ולקברו (בתוספות שאנץ פסחים שם), אחרים סברו, שאף שלא לצורך מותר להיטמא (הרמב"ן בתורת האדם והרא"ש הל' טומאה סי' ז' והתה"ד סי' רפ"ג) ולהלכה נפסק "כל אלו שמיטמא להם, אפילו שלא לצורך" (יו"ד סי' של"ד סעי' ה')  ויש אומרים שדווקא לצורך, ברמ"א כתב, ונכון להחמיר כסברא האחרונה, שלא לטמאות רק לצורך קבורה ולהביא לו ארון ותכריכין.  אך בנקה"כ כתב:  שהעיקר כסברא הראשונה, וכן המנהג פשוט (שם). השלישי, פירש מן המת. בתוספתא מובאת מחלוקת האם כהן שנטמא בטומאת מת ונטמא פעם נוספת באותו היום חייב מלקות, לר' טרפון חייב, ולרבי עקיבא פטור ממלקות (אבל רבתי פ"ד הט"ו), להלכה קיימא לן דהלכה כרבי עקיבא מחבירו, אלא שבירושלמי גורסים במקום ר' טרפון ר' עקיבא. ונחלקו הראשונים, אם לפסוק כגירסת התוספתא או כגירסת הירושלמי, יש שפסקו כירושלמי שר' עקיבא הוא המחמיר (רמב"ם הל' אבל פ"ג ה"ד, והתו"ס נזיר מ"ג ע"א ד"ה 'מהכא משמע' והרא"ש הל' טומאה סק"ו, והרמב"ן בתורת האדם), אולם אחרים סברו כלשון התוספתא שכהן שנטמא כבר באותו היום, אינו חייב על טומאה נוספת (ר"ת מובא ברא"ש, והיראים סי' שכ"ב שם ה"ג, ועיין ראב"ד הל' אבל פ"ג ה"ז), ולהלכה המחבר התיר רק לצורך קבורת קרובו, ולדעת הרמ"א אין בזה איסור כלל (יו"ד סי' שע"ג סעי' ו'), וגם אין בכך משום ריבוי בשיעורים (אחיעזר ח"ג סי' ה' אות ח', ובהר צבי יו"ד סי' רפ"ב, ובשבט הלוי ח"ח סי' קפ"ב).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד