נשאלתי האם לכהן מותר לשאת כפיו, בבית הכנסת המצוי בתוך המרכז הרפואי

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, טומאת כוהנים

אקדים, התורה אסרה על הכוהנים להיטמא למת. איסור זה אינו תלוי דווקא בהיותם עובדים בפועל בבית המקדש, ולכן הוא נוהג גם בימינו (שו"ע יו"ד סימן שס"ט). לכן, כהני נמנעים מלהיכנס לבית קברות. כניסתם לבתי חולים מעוררת בעיה, מפני שכיחות הנפטרים בהם, והפסיקה ההלכתית המקובלת היא שעל הכוהנים להשתדל להימנע מכניסה לבית חולים שלא לצורך.‏ בבתי חולים שונים קיימים הסדרים מיוחדים או למתן התראה לכוהנים על נוכחותו של מת, או לחציצה בפני הטומאה. לעניינינו, נראה להתיר לשאת כפיים ומן הטעמים הבאים. ראשון,  נשיאת כפיים מן התורה. בספר המצוות, מונה הרמב"ם את מצוות נשיאת הכפיים, "שנצטוו הכהנים לברך את ישראל בכל יום" (מצוות עשה כ"ו. בעקבותיו פוסע בעל ספר החינוך "נצטוו הכהנים שיברכו ישראל בכל יום". לדברי בעל ספר החינוך, המצווה לא מוגבלת רק לזמן שבית המקדש קיים, אלא גם בזמן הזה (מצווה שע"ח). השני, דין "סוף טומאה לצאת" מדרבנן. ההלכה קובעת, "המת בבית ובו פתחין הרבה כלן טמאין"(משנה אהלות ז' ג'), משמעות הדבר, פתח אשר עתידים להוציא דרכו את המת מהאהל שהוא נמצא שם, ועל ידי הוצאה זו יטהר האהל מטומאת מת, אף על פי שהפתח הזה נעול וסתום, מכל מקום אנו דנים את הפתח הסגור כאילו הוא פתוח, משום שסופו להיפתח והטומאה תצא דרכו. ועל כן אסור לכהן לעמוד תחת המשקוף או תחת גגון או זיז, הנמצא מעל דלת היציאה, גם כשהדלת נעולה "חצר מוקפת זיזין ואכסדראות וטומאה באחד הבתים אם כל פתחי הבתים והחלונות נעולים טומאה יוצאת לזיזין ולאכסדראות והטעם משום דהואיל וסוף טומאה לצאת דרך שם רואין כאילו יצאה…"(יו"ד שע"א ד' וברמ"א שם), הלכה רווחת "סוף טומאה לצאת", הינו איסור דרבנן (רש"י ביצה דף י' א' וכן פירש בחולין דף קכ"ה ב'. אומנם במקום אחר כתב רש"י שמקור האיסור מ'הלכה למשה מסיני', במובן של דין תורה (ביצה דף ל"ח א', וכן משמע מפירושו לעירובין ס"ח). כך הכריעו האחרונים (ש"ך יו"ד שע"א ח', ושע"ב ב' , משנה ברורה או"ח סי' קכ"ח סק"ח). השלישי, בשאר פתחי הבית 'סוף טומאה לצאת' בוודאי מדרבנן. כתבו הפוסקים שגם לסוברים 'סוף טומאה לצאת' מן התורה אין זה אמור אלא בפתח הראשון בו נמצא המת ולא בשאר הפתחים (תרומת הדשן סי' כ"ד, ומכתם לדוד יו"ד סי' נ"א מובא בשדי חמד ח"ג מערכה ט' מ"ד. בשו"ת שבט הלוי יו"ד סי' קפ"ד ביאר בדרך זו את הסתירה בדברי רש"י שיש להבחין בין הפתח הראשון שאיסורו מן התורה, לבין שאר הפתחים שהאיסור אינו אלא מדרבנן). לאור זאת הכריע המשנה ברורה למעשה, "מיהו האם הטומאה בבית הסמוך לבית הכנסת, ואפשר לסתום הפתחים והחלונות של בית הכנסת או של הבית שהמת שם, אפילו נודע לו אין צריך לצאת עד שיגמור הנשיאת כפים, דנשיאת כפים דבר תורה, וטומאה כזו אינה אלא מדרבנן" (מ"ב או"ח קכ"ח סק"ח).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד