נשאלתי האם למול בשבת ילד שנולד בניתוח קיסרי, ויום שמיני ללידתו חל בשבת

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, מילה ופדיון הבן

אקדים, אקדים: בפרשת תזריע נאמר: "וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ" (ויקרא י"ב, ג'). חז"ל דרשו את הפסוק 'וביום השמיני – אפילו בשבת' (שבת קל"ב ע"א). ואף על פי שמצוות ברית מילה כרוכה בפעולות של חילול שבת, התירה התורה לקיים את הברית בזמנה בשבת. אמנם ההיתר הוגבל, שכן אין מטלטלים את התינוק לבית הכנסת במקום שאין עירוב (משנה ברורה של"א, ס"ק כ') יש להביא את הסכין לפני שבת (שם של"א, ו'). לעניינינו, מילת ילד שנולד בניתוח 'קיסרי' או כפי שנקרא בפי חז"ל "יוצא דופן" (משנה בכורות פ"ח מ"ב), אינה דוחה שבת, "קטן שנולד כשהוא מהול…ויוצא דופן…אע"פ שנימולים לשמונה אינם דוחים את השבת" (שו"ע יו"ד סי' רס"ו סע' י'), ומן הטעמים הבאים הראשון, מילת ספק אינה דוחה שבת. ההלכה קובעת מילת ספק אינה דוחה שבת "…ספק ואנדרוגינוס – אין מחללין עליו את השבת…" (משנה שבת קל"ד ע"ב). מקור דין זה נלמד מהמילה "ערלתו" – ערלתו – ערלתו ודאי דוחה את השבת" (שם), ופירשו הראשונים "…דבהאי קרא וביום השמיני דילפינן מיניה אפילו בשבת, כתיב בסיפיה ערלתו דמשמע מיעוטא: ערלתו של זה, ולא אחר, ולמעוטי ספק אתא"(רש" שם), כלומר, "ערלתו" שהיא מילה מיותרת באה לדרשה, למעט ספק שאז אין דוחים שבת. השני, במקרה שאין טומאת לידה נותר החיוב למול ביום השמיני אך אין דוחים שבת. נחלקו ראשונים האם להלכה פוסקים כרב אסי דעת הר"ן שאין לפסוק כרב אסי שקשר בין טומאת הלידה לבין מילה ביום השמיני, "אמר רבי אסי: כל שאמו טמאה לידה – נימול לשמונה, וכל שאין אמו טמאה לידה – אין נימול לשמנה" (שבת קל"ה ע"א). מצוות המילה "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" (ויקרא י"ב ג') ,נכתבה בסמיכות לכתוב המתאר את טומאת האישה כתוצאה מן הלידה "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה וגו' (שם י"ב ב'), משמע שרק במקרה שיש טומאת לידה מלים ביום השמיני (עיין הרב אלחנן סמט, 'עיונים בפרשות השבוע', עמ' 52-62, לפרשת תזריע "טומאת יולדת ומילה לשמונה", שנתן פשר ללימוד זה שאינו מדרך דרשת סמוכין) וכיוון שבלידת "יוצא דופן", אין טומאת לידה, ממילא אין חיוב למול ביום השמיני (ר"ן דף נ"ד ע"ב מדפי הרי"ף "בד"ה "ולעניין הלכה"), אך יש מי שפסק כדעה זו ולפיכך אין מלים ביום השמיני כשאין טומאת לידה (רבינו יונה שם) ויש שהניחו את הדבר בספק (הרי"ף), וכיוון שהדבר הוא ספק הלכתי של תורה, מחד, מלים בשמיני שמא אין הלכה כרב אסי, מאידך, אין מלים בשבת שמא הלכה כמותו, שהרי כאמור על מילת ספק אין מחללים שבת. השלישי, 'דחויה' שבת אצל מילה ולא 'הותרה'. על הצורך בפסוק ממנו נדרש שמילת ספק אינה דוחה שבת, התקשו הראשונים "…נראה לר"י דאסמכתא בעלמא הוא ולא איצטריך קרא להכי דהיכי תיסוק אדעתיה לחלל את השבת" (תוספות שבת קל"ה ע"א ד"ה "ולא ספק דוחה את השבת"), כלומר, מדוע יש צורך בדרשה מפורשת שמילת ספק אינה דוחה שבת? ואפשר שהדבר תלוי האם מצוות מילה בשבת היא בגדר 'הותרה', או 'דחויה'. כלומר, האם היתר גמור לחלל שבת לצורך ברית מילה, או דחיה בעלמא. לחקירה זו השלכה למקרה בו המילה מתבצעת על ידי שני מוהלים "יש ליזהר שלא ימולו שני מוהלים מילה אחת בשבת, שזה ימול וזה יפרע…הגה'…ואדרבא נראה לי דשרי, דהא מילה דחיא שבת כמו עבודה במקדש שכמה כהנים היו עובדים ומחללים שבת…"(שו"ע ורמ"א יו"ד רס"ו סעי' י"ד). כלומר, אם מילה 'דחויה' אצל שבת אין להתיר לשני מוהלים לחלל שבת, אם הותרה מילה אם כן אף לכמה מוהלים מותר למול (הגה' הגר"א שם אות כ"ה). בכך תוסבר מחלוקת הראשונים אם "הותרה" מילה בשבת אף בספק היינו מתירים למול, ולפיכך באה דרשה האוסרת, אך אם "דחויה" מילה אצל שבת, במקרה של ספק דחיה זו אינה מתירה חילול שבת, אין ספק מוציא מידי ודאי איסור, ודרשת הכתוב הבהירה שאין זה ככל ספק תורה בו מחמירים, אלא שמדובר בודאי איסור.

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד