נשאלתי, האם מותרת נסיעה בשבת לשם פינוי ממקרר שהתקלקל תרופות יקרות ערך

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, הרמב"ם בהלכות שבת אומר: "דליקה שנפלה בשבת, המכבה אותה מפני איבוד ממון – חייב, שאין איבוד ממון דוחה שבת אלא איבוד נפשות, לפיכך יֵצאו בני אדם כדי שלא ימותו, ויניחו האש תלהט ואפילו שורפת כל דירתו כולה" (הל" שבת פר' י"ב הל' ג'). הרמב"ם פוסק ברורות שכאשר אין סכנת נפשות, אין שום היתר לכבות את האש, והמכבה אותה  – חייב. לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעמים הבאים. הראשון, ספק פיקוח נפש. ההלכה קובעת, לא רק וודאי פיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה, אלא גם ספק פיקוח נפש (יומא פ"ג ע"א-פ"ד ע"ב, רמב"ם שבת פ"ב הל' א', שבת פ"ב הל' א', טושו"ע או"ח שכ"ח סעי' ג'),  לפיכך אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב  (יומא פ"ד ע"ב-פ"ה ע"א), שהרי אמרה התורה "וחי בהם" שלא יוכל לבוא בשום עניין לידי מיתת ישראל על ידי שמירת מצוות (תוס' יומא פ"ה א ד"ה "ולפקח"). ביחס לשיעור הספק קיימת מחלוקת, יש מי שכתב שספק של אחד מאלף כלומר ספק רחוק מאוד אינו בגדר ספק "פקוח נפש" (שו"ת רע"א מהדו"ק סי' ס') ביחס לדברים כתב הרב הרצוג "….והשאלה נשאלת הרי קיימלן שאין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב וא"כ כמה אחוזי סכנה יהיו עד שינהוג בו פקוח נפש דוחה שבת?… ומ"מ הגדרה מדויקת אין לנו עדין, שהרי… אפילו אם על פי רוב אינה סכנה מ"מ מחללין עליה את השבת, ומעתה צא ותן לי את המדה והקצב, וצ"ע בזה. (הרב הרצוג, "שמירת הביטחון הפנימי במדינה בשבת וביו"ט", עמ' 13). השני, פיקוח נפש עתידי.  אם הסכנה איננה קיימת כרגע, אף שהיא יכולה להתפתח אחר כך ממצב העניינים, לפי דעה אחת אין זה בגדר פיקוח נפש, ולא התירו בו איסורי תורה, רק שבות דרבנן (רבנו ירוחם, הובאו דבריו בב"י סי' שכ"ח,  שו"ת ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פ"ז). אך יש החולקים כאשר יש חשש שהמחלה הנוכחית שאיננה מסוכנת תביא לסכנה אחרת, אבל אם המחלה בעצמה היא מסוכנת, אף שכעת אין היא בדרגה של סכנה, הרי זה גדר פיקוח נפש, אם יש חשש שהיא עצמה תתגבר לדרגה של סכנה (שבט מיהודה ח"א בהע' נוספות לפרקים ח'-י'), אובדן התרופות עשוי לגרום לדחיית הטיפול הקרוב עד להשגתן המחודשת. השלישי, דוחק הציבור. כשיש חשש להתרוששות הקופה הציבורית הדבר עצמו הוא מצב של פיקוח נפש, בעוד שחשש דומה ביחס ליחיד, לא נחשב כפיקוח נפש (שו"ת חת"ס חחו"מ סוסי' קע"ז). ממון רבים נחשב כפיקוח נפש (שו"ת בן פורת ח"ב סי' י לעניין תביעת עניי כולל אחד. וראה רמ"א יו"ד ק"ס כ"ב, לעניין הלוואה ברבית לצורך קהל). עיין הרב ש.א. רפפורט, אסיא, מ"ט-נ', תש"ן, עמ' 5 ואילך).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד