נשאלתי האם מותר בשבת למרוח משחה לריפוי ולהקלה על גירוי חריף בעור

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, שבת

אקדים, אחת מל"ט אבות המלאכות היא מלאכת "ממחק", תולדת מלאכה זו "ממרח". "ואם הייתה (החבית) נקובה, לא יתן עליה שעווה, מפני שהוא ממרח…"(שבת פר' כ"ב משנה ג') בתלמוד נחלקו האמוראים מה דינו של שמן, להלכה נפסק "אסור ליתן שעווה או שמן עב בנקב החבית לסתמו מפני שהוא ממרח…"(או"ח שי"ד סעי' י"א), על אף ששעווה ושמן נמנו כאחד, שעווה איסורה מן התורה, ואילו שמן אינו אלא גזירת חכמים שמא יסתום הנקב בשעווה "…ואפילו בשומן אין סותמין את הנקב, גזרה משום שעווה"(רמב"ם שבת כ"ג י"א), לעניינינו, נראה להתיר ומן הטעם הבא, הראשון, מריחה כדי שיבלע בעור מותרת. איסור מריחת משחה בשבת המובאת בהלכות חולה "…ורטייה עצמה לא יקנח מפני שהוא ממרח".(או"ח שכ"ח כ"ו), נסתרת מן ההיתר לדרוס על רוק בשבת ועל אף שיש בו משום מירוח? ליישב תמיהה זו כתבו הראשונים שכאן אין רצונו אלא שיבלע הרוק בקרקע (רש"י שבת קכ"א עמ' ב' ד"ה "רוק דורסו לפי תומו") משמע שיש לחלק ולהבדיל במטרת המריחה, ומכאן למדו האחרונים שמותר למרוח משחה על גבי העור שהרי אין הכוונה אלא כדי שיבלע בעור ולא כדי למרוח על גבי העור "ויש לומר דממרח לא שייך אלא כשכוונתו שיתמרח דבר על גבי חברו…" (מגן אברהם או"ח שט"ז ס"ק כ"ד) פסיקה זו מופיעה אצל אחד מחשובי הפוסקים "נשאלתי אם מותר לשפשף על מכה וניפוח במשיחה עבה עד שנימוח ונבלע…יש לומר על פי מה שכתב מגן אברהם…דאם רוצה שיבלע בקרקע שרי, והכא נמי בנידון דידן"(מהרש"ם "דעת תורה" שכ"ח סעי' כ"ו). בדרך זו ניתן גם ליישב מדוע מריחת משחה על הגוף מותרת, ואילו צחצוח נעליים במשחה אסור בשבת משום מירוח, אלא שבמריחת הנעליים הכוונה היא שתישאר מקצת המשחה על גבי העור ולא תבלע כולה בעור, ואילו במריחת המשחה הכוונה שתיספג כולה בעור ('שמירת שבת כהלכתה' פרק ל"ג הערה נ"ח). כך גם דעתם של שניים מחשובי פוסקי הדור להיתר, הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל (מובא שם בהערה) ויבל"א הרב עובדיה יוסף, אלא שהתנה זאת "שימרח רק מעט קרם באופן שיבלע בגופו" ("יביע אומר" או"ח חל' ד' סי' כ"ח אות י"ג בסופה) ואף שישנם החולקים על היתר זה  ('שמירת שבת כהלכתה' שם ל"ג י"ג-י"ד, והרב וולדינברג ציץ אליעזר ח"ז סי' ל') כיוון שרבו הפוסקים שסמכו על היתרו של המהרש"ם נראה להקל ולהתיר, וכך סיכם הדבר בספר "נשמת אברהם" "חולה שאין בו סכנה, מותר למרוח אפילו משחה עבה לרפואתו כשיש צורך בכך, אולם רק אם כוונתו להבליע את המשחה לתוך הגוף. לדעה שאסור למרוח משחה עבה בחולה שאין בו סכנה, מותר לשים אותה בדרך של השלכה. ומותר למרוח דבר נוזלי על חולה כזה אפילו לדעה המחמירה." (נשמת אברהם, או"ח שכ"ח אות ס"ו, אות ב' וג' עמ' תס"ז ותס"ח)

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד