נשאלתי האם מותר להניח ספר "נעם אלימלך" למראשותיה של יולדת, כ"סגולה", ללידה קלה

כ״ה באלול ה׳תשע״ח (ספט 5, 2018) | שו"ת, תפילה וברכות

אקדים, מנהג רווח בעיקר בין החסידים להניח את ספרו של אחד מגדולי אדמור"י החסידים, ר' אלימלך ויסבלום מליז'נסק, ה"נועם אלימלך", מתחת למראשותיה של יולדת כ"סגולה" ללידה קלה או בעריסת התינוק לשם שמירה. וכיוון שאסור להתרפאות בדברי תורה (שבועות ט"ז ע"ב), וכן אסור ללחוש על המכה (סנהדרין צ' ע"א) יש לדון האם אין מעשה זה בכלל איסורים אלו. לעניינינו, נראה להקל ולהתיר ומן הטעמים הבאים, הראשון, מעשה זה אינו בגדר האיסור להתרפאות בדברי תורה. נחלקו ראשונים בביאור הפסוק "לא ימצא בך…קוסם קסמים…וחובר חבר…" (דברים פ' י"ח פס' י' וי"א). יש מי שהסביר שהכוונה למי שמתרפא במיני לחש וחושב שהם מועילים "איזהו חובר זה שמדבר בדברים שאינן לשון עם ואין להן עניין ומעלה על דעתו בסכלותו שאותן הדברים מועילין, עד שהן אומרים שהאומר כך וכך על הנחש או על העקרב אינו מזיק והאומר כך וכך על האיש אינו ניזוק…" (רמב"ם הל' עבודת כוכבים פר' י"א הל' י'), לדעה זו, האיסור להתרפאות בדברי תורה הוא כשעושה אותם פסוקים כמיני לחש, שזהו בכלל איסור חובר חבר, ועל כן פסק הרמב"ם "…המניח ספר תורה או תפילין על הקטן בשביל שישן, לא די להן שהן בכלל חברים ומנחשים אלא שהם כופרים בתורה, שהן עושין דברי תורה רפואת הגוף, ואינן אלא רפואת הנפשות…" (רמב"ם הל' עבודת כוכבים פר' י"א הל' י"ב) ובשולחן ערוך "תינוק שנפגע, אין קורין עליו פסוק ואין מניחין עליו ספר תורה" (יו"ד סי' קע"ט סעי' ט'). ויש מי שביאר את איסור "חובר חבר" מלשון חיבור "…זה המחבר חיות ובהמות נחשים ועקרבים למקום אחד על ידי לחשים" (רש"י סנהדרין ס"ה ע"א). לשיטה זו אין איסור לקרוא פסוקים כדי שזכות התורה תגן, ושלא כמעשה לחש וקסמים השני, קריאת פסוקים כדי לעורר הנפש מותרת. האיסור "ללחוש על המכה" "…ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר אין תחיית המתים מן התורה…רבי עקיבא אומר…והלוחש על המכה ואומר כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ד' רפאך…" (סנהדרין דף צ' ע"א), אינו חל כשאינו קורא הפסוקים אלא כדי לעורר הנפש "…אבל הזכירו לומר מזמורים אלו שיש בהם דברים יעוררו הנפש היודע אותם לחסות בה' ולהשים בו כל מבטחו ולקבוע בלבבו יראתו ולסמוך על חסדו וטובו, ומתוך התעוררות על זה יהיה נשמר בלי ספק מכל נזק…" (ספר החינוך מצוה תקי"ב) השלישי, מותר "ללחוש על המכה" כשאין מכה או חבורה. רבו הראשונים שהסבירו שאיסור "הלוחש על המכה", נאמר רק במקרה שישנה מכה או חבורה, לפי הסבר זה אין איסור להתרפאות ממחלה או להקל על הלידה באמירת דברי תורה (החיד"א 'פתח עיניים' שבועות ט"ו בשם הרי"ד, הריא"ז, והריטב"א) הרביעי, איסורים אלו אינם חלים אם מלבד הפסוקים משתמשים גם ברפואות רגילות. קיימת דעה בראשונים שאיסור "הלוחש על המכה" הוא רק אם עושה את עיקר רפואתו בדרך זו, אבל אם מתעסק ברפואות נוספות וכדרך שמתרפאים, אין איסור לומר פסוקים או להניח הספר מתחת למראשות חולה או יולדת (המאירי מסכת שבועות ט"ו).

תכנים נוספים באותו נושא:

האם אמירת וידוי עם החולה מותרת בשבת?

וידוי הוא אחד מחלקי התשובה והוא מצווה מן התורה להתוודות על פשע או חטא שביצע האדם כשעבר על מצוות לא תעשה, או ביטל מצוות עשה. בנוסף לווידוי האישי, נקבע בתפילה נוסח וידוי. נוסף על התפילה, נהוג כי אדם הנוטה למות אומר וידוי לפני מותו מצוות וידוי הינה מצווה חשובה, יסודה...

קראו עוד

האם מי שאינו טועם טעם במאכל חייב לברך עליו?

אקדים, טעם הוא אחד מחמשת החושים המסורתיים. טעמו של חומר מורגש בעת מגעו עם פקעיות הטעם הפזורות על הלשון, החך, הרך, ומכסה הגרון. חוש הטעם תורם חלקית בלבד שכן הן מושפעות גם מחושים אחרים, כגון הריח, הראייה וכן המרקם, מ"קור" או מ"חום". חלק מהחולים במחלת הקורונה דיווחו כי...

קראו עוד

?האם מותר לנער כהן לעבוד בחופשת הקיץ במרכז הרפואי

אקדים, כוהנים מוזהרים שלא להיטמא למתים "הנוגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים...כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים..."(במדבר י"ט י"א,י"ד), טומאה זו כוללת מגע ומשא "המת מטמא במגע ובמשא ובאהל טומאת שבעה..."(רמב"ם טומאת מת פ"א ה"א), אף לאבריו של המת "הכהן מוזהר...

קראו עוד

האם מותרת הפעלת מכונות משקאות במרכז הרפואי בשבת, ומה ביחס לרווחים?

אקדים, הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבים בהיתר עפ"י חוק העזר העירוני למודיעין מכבים רעות (שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), (תיקון), (התשע"ד -2013), הן נמצאות בבתי חולים, בבתי ספר ובמוסדות שונים....

קראו עוד

האם האולם בו מצויה בריכת טיפולים הידרותרפיה, חייבת במזוזה?

אקדים, הידרותרפיה או הידרותרפיה  - מקור המילה בשפה היוונית, הידרו = מים, תרפיה = טיפול, היא שיטת טיפול בפיזיותרפיה הנעזרת במים. השיטה המיושמת בבריכת שחייה טיפולית או שיקומית בעלת תכנוניות מסוימות (כמו גובה אחיד, מערכת חימום, מידות ייעודיות) השיטה מנצלת את התכונות...

קראו עוד

מי שמחובר להולטר לחץ דם לזרועו למשך 24 שעות כיצד יניח תפילין?

אקדים. בדיקת הולטר לחץ דם היא אמצעי לאבחון לחץ דם גבוה המאפשר מדידה רציפה של לחץ הדם במשך יממה שלימה. בדיקת ההולטר מאפשרת גם לבחון את טיב הטיפול התרופתי שמקבל הסובל מלחץ דם גבוה. בין היתר ניתן לברר באמצעות הבדיקה האם לחץ הדם מאוזן בעזרת הטיפול ואם ישנן נפילות בלחץ...

קראו עוד